Xem mẫu

  1. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH TOÀN THỂ Động kinh toàn thể vô căn: • EEG có thể thấy sóng gai, sóng nhọn, phức hợp gai-sóng, đa gai-sóng, loạn nhịp cao thế. Phức hợp gai sóng: • 3 Hz: từ 2,5-4 Hz, đơn dạng, giữa các phức hợp thì sóng cơ bản bình thường. • Phức hợp gai-sóng chậm hơn:
  2. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH TOÀN THỂ Loạn nhịp cao thế: • Sóng chậm liên tục khi thức, biên độ cao, đa dạng, không nhịp cơ bản với sóng gai đa ổ. Các biểu hiện khác: • Giảm điện thế bao gồm giảm đột ngột các hoạt động cơ bản, thường được đi trước bởi sóng tạm thời biên độ cao. Điển hình gặp trong cơn co thắt hay cơn mất trương lực cơ. • Hoạt động nhanh kịch phát toàn thể: gồm các đợt sóng tần số nhanh (10 Hz) và điển hình gặp trong các cơn co cứng.
  3. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH TOÀN THỂ Động kinh toàn thể triệu chứng: • EEG ngoài các sóng động kinh toàn thể còn có thể gặp các bất thường lan rộng khác như sóng chậm. Phức hợp gai sóng: • 3 Hz: từ 2,5-4 Hz, đơn dạng, giữa các phức hợp thì sóng cơ bản bình thường. • Phức hợp gai-sóng chậm hơn:
  4. CÁC BẤT THƯỜNG KHU TRÚ KHÔNG PHẢI ĐỘNG KINH Sóng chậm Mất cân đối biên độ Phóng điện dạng động kinh khu trú có chu kỳ - periodic lateralized epileptiform discharges (PLEDS) Các bất thường khác: giảm photic driving, hiện tượng Bancaud (mất phản ứng nhịp bình thường một bên)