Xem mẫu

  1. ĐIỆN NÃO ĐỒ BẤT THƯỜNG Điện não đồ trong động kinh: Động kinh cục bộ Động kinh toàn thể Điện não đồ trong các bệnh lý khác không phải động kinh:
  2. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH CỤC BỘ Sóng gai
  3. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH CỤC BỘ Động kinh cục bộ vô căn: Động kinh trẻ em lành tính với sóng gai trung tâm thái dương • Sóng nhọn trung tâm thái dương lập lại. • Được hoạt hóa đáng kể ở giai đoạn NREM. • Có thể ở hai bên và độc lập. • Sóng nhọn ngoài cơn cũng thường gặp ở trẻ không triệu chứng.
  4. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH CỤC BỘ Động kinh cục bộ vô căn: Động kinh trẻ em với các sóng kịch phát thùy chẩm: • Sóng nhọn âm cực đại ở thùy chẩm. • Thường xảy ra từng đợt phức hợp gai sóng kéo dài và được hoạt hóa đáng kể khi nhắm mắt.
  5. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH CỤC BỘ Động kinh cục bộ ẩn hay triệu chứng : • Điện não có thể thấy sóng gai hay sóng nhọn khu trú. • Có thể thấy các bất thường khu trú.
  6. ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH TOÀN THỂ Động kinh toàn thể vô căn: • EEG có thể thấy sóng gai, sóng nhọn, phức hợp gai-sóng, đa gai-sóng, loạn nhịp cao thế. Phức hợp gai sóng: • 3 Hz: từ 2,5-4 Hz, đơn dạng, giữa các phức hợp thì sóng cơ bản bình thường. • Phức hợp gai-sóng chậm hơn:
nguon tai.lieu . vn