Xem mẫu

  1. ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ được chia làm hai loại lớn: • Giấc ngủ không cử động mắt nhanh (NREM) • Giấc ngủ cử động mắt nhanh (REM) Dựa vào những thay đổi trên EEG giấc ngủ NREM được chia thành 4 giai đoạn: I, II, III và IV. Giấc ngủ NREM chiếm khoảng 75-90% thời gian ngủ (3- 5% giai đoạn I, 50-60% GĐ II, và 10-20% GĐ III và IV). Giấc ngủ REM chiếm khoảng 10-25% thời gian ngủ.
  2. ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ NREM-giai đoạn I Với đặc điểm là buồn ngủ (drowsiness). Có các tính chất sau: Vận nhãn cuộn tròn chậm - Slow rolling eye movements (SREMs) Giảm nhịp alpha Hoạt động theta trung tâm hay trán trung tâm Tăng hoạt động beta Sóng nhọn dương vùng chẩm tạm thời của giấc ngủ - Positive occipital sharp transients of sleep (POSTS) Sóng nhọn tạm thời ở đỉnh Tăng đồng bộ do giấc ngủ
  3. ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ NREM-giai đoạn II: Là giai đoạn giấc ngủ ưu thế trong giấc ngủ ban đêm bình thường. EEG: thoi giấc ngủ và phức hợp K và các đặc điểm khác như giai đoạn I (ngoại trừ SERM).
  4. ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ NREM-giai đoạn III và IV: Còn gọi là giai đoạn “giấc ngủ sóng chậm” hay “giấc ngủ delta”. Giai đoạn này thường không có vận động, tuy nhiên có thể ghi nhận một số vận động vào cuối giai đoạn.
  5. ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ REM Giấc ngủ REM được xác định bằng: • Vận động mắt nhanh • Mất trương lực cơ • Mất đồng bộ trên EEG: hoạt động điện thế nhanh hơn và thấp hơn so với NREM. Các sóng hình răng cưa: loại hoạt động theta đặt biệt ở vùng trung tâm, hình như răng cưa và thường ở sát vùng vận động mắt nhanh.
  6. ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ REM
  7. ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ Giấc ngủ REM
  8. ĐIỆN NÃO ĐỒ GiẤC NGỦ