Xem mẫu

 1. NGUỒN ĐIỆN NÃO
 2. NGUỒN ĐIỆN NÃO
 3. NGUỒN ĐIỆN NÃO
 4. NGUỒN ĐIỆN NÃO Dòng điện qua synapse:
 5. VỊ TRÍ ĐẶT ĐIỆN CỰC ĐO EEG Vị trí Tên điện cực Hệ thống 10-20 Cực trán Fp1, Fp2, Fpz Trán trước AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AFz Trán F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, Fz Trán-trung tâm FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6 Trung tâm C1, C2, C3, C4, C5, C6, Cz Trung tâm-đỉnh CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CPz Đỉnh P1, P2, P3, P3, P4, P5, P6, P7, P8, Pz Đỉnh-chẩm PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, POz Chẩm O1, O2, Oz Thái dương T7, T8, T9, T10 Thái dương-đỉnh TP7, TP8, TP9, TP10
 6. EEG MONTAGES Bipolar recording và Referential recording. Đường ghi lệch lên trên: sự chênh lệch điện thế âm. Đường ghi lệch xuống dưới: sự chênh lệch điện thế dương.
 7. EEG MONTAGES Referential potential: điện thế zero. Vị trí đặt là: tai, mỏm chủm, cằm. Nếu không ở vùng đầu: cổ sau, xương ức.
 8. EEG MONTAGES Bipolar montage: điện cực sau của montage trước sẽ thành điện cực trước của montage sau. Phase reversal: • Positive phase reversal và negative phase reversal. • Có thể có các flat channel giữa các kênh có lệch dương và âm (cancellation effect).
 9. EEG MONTAGES Không có positive phase reversal: điện thế dương cực đại tại vị trí đầu hay cuối chuỗi (end of chain effect). Không negative phase reversal: điện thế âm cực đại tại vị trí đầu hay cuối chuỗi (end of chain effect). Negative phase reversal: điện thế âm cực đại tại vị trí điện cực chứa các kênh giữa các phần bút ghi bị lệch. Positive phase reversal: điện thế dương cực đại tại vị trí điện cực chứa các kênh giữa các phần bút ghi bị lệch.
 10. EEG MONTAGES
 11. EEG MONTAGES
 12. EEG MONTAGES
 13. EEG MONTAGES
 14. NHIỄU (ARTIFACTS)
 15. NHIỄU (ARTIFACTS)
 16. NHIỄU (ARTIFACTS)
 17. NHIỄU (ARTIFACTS)
 18. NHIỄU (ARTIFACTS)
 19. NHIỄU (ARTIFACTS)
 20. NHIỄU (ARTIFACTS)
nguon tai.lieu . vn