Xem mẫu

  1. ñAÏI CÖONG VEÀ THUOÁC VAØ MOÂN BAØO CHEÁ HOÏC
  2. Thuoác laø saûn phaåm ñaëc bieät !
  3. Thuoác laø saûn phaåm ñaëc bieät vì coù lieân quan tröïc tieáp ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi.
  4. Ñònh nghóa Döôïc phaåm (thuốc) laø nhöõng saûn phaåm coù nguoàn goác ñoäng vaät, thöïc vaät, khoaùng vaät, hoùa hoïc hay sinh toång hôïp ñöôïc baøo cheá thaønh nhöõng daïng thích hôïp (vieân, dung dòch, môõ, siro…) ñeå söû duïng cho ngöôøi nhaèm muïc ñích phoøng beänh, chöõa beänh, phuïc hoài, ñieàu chænh chöùc naêng cuûa cô theå, laøm giaûm trieäu chöùng beänh, chaån ñoaùn beänh, phuïc hoài hoaëc naâng cao söùc khoeû, laøm maát caûm giaùc moät boä phaän hay toaøn thaân, laøm aûnh höôûng quaù trình sinh ñeû hay laøm thay ñoåi hình daùng cô theå.
  5. Ñònh nghóa Moät soá saûn phaåm sau ñaây ñöôïc coi laø thuoác nhö: vaät lieäu nha khoa, boâng baêng, chæ khaâu y teá, saûn phaåm coøn ôû laïi trong cô theå taïm thôøi hay laâu daøi.
  6. Daïng thuoác ng Daïng thuoác hay daïng baøo cheá hoaøn chænh bao goàm daïng baøo cheá vaø taát caû caùc thaønh phaàn cuûa noù laø: moät hay nhieàu döôïc chaát, taù döôïc, bao bì ñoùng goùi, nhaõn thuoác vaø tôø höôùng daãn söû duïng thuoác. Daïng thuoác laø thuoác ñaõ qua cheá bieán, baøo cheá, phaân lieàu, ng ñoùng goùi moät caùch thích hôïp ñeå coù theå söû duïng tröïc tieáp cho ngöôøi beänh. Thaønh phaàn cuûa daïng thuoác - Hoaït chaát hay döôïc chaát - Taù döôïc - Bao bì
nguon tai.lieu . vn