Xem mẫu

 1. CHƯƠNG 1 GiỚI THIỆU CHUNG VỀ CORELDRAW
 2. CHƯƠNG 1 – GiỚI THIỆU CHUNG VỀ CORELDRAW
 3. CHƯƠNG 1 – GiỚI THIỆU CHUNG VỀ CORELDRAW 1.3. Cấu trúc giao diện của CorelDraw Menu bar Standard bar Properties bar Title bar Tool box Color Palette Printing Area Scroll bar Tag Pages
 4. CHƯƠNG 1 – GiỚI THIỆU CHUNG VỀ CORELDRAW 1.4. Các thao tác trên tệp a. Tạo File mới Để tạo File mới thực hiện theo một trong các cách sau: ­ Chọn Menu File/New ­ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N ­ Nhấp chọn biểu tượng        New trên thanh công cụ chuẩn b. Mở File đã có Để mở File đã có thực hiện theo  một trong các cách sau: ­ Chọn Menu File/Open ­ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O ­ Nhấp chọn biểu tượng        Open trên thanh công cụ chuẩn  Chọn File cần mở sau đó nhấn chọn Open để mở File
 5. CHƯƠNG 1 – GiỚI THIỆU CHUNG VỀ CORELDRAW 1.4. Các thao tác trên tệp c. Đóng và lưu File * Đóng file ­ Đóng một File: Chọn Menu File/ Close ­ Đóng tất cả các File: Chọn Menu File/Close All * Lưu file ­ Chọn Menu File/ Save as ­ Hộp thoại Save Drawing hiển thị: Save in: Lựa chọn thư mục lưu File File name: Nhập tên File Lựa chọn xong chọn  Save để hoàn  thành việc lưu File 
 6. CHƯƠNG 2 - CÔNG 1.5. Lệnh Undo và lệnh Redo a. Undo ­ Edit\ Undo Rotate (hoặc Ctrl + Z) b. Redo ­ Edit\ Redo (hoặc Ctrl + Shift + Z)
 7. CHƯƠNG 2: CÔNG CỤ TẠO HÌNH
 8. CHƯƠNG 2 – CÔNG CỤ TẠO HÌNH 2.1. Giới thiệu thanh công cụ
 9. CHƯƠNG 2 – CÔNG CỤ TẠO HÌNH 2.2. Nhóm công cụ vẽ đường
 10. 2. 2. NHÓM CÔNG CỤ VẼ ĐƯỜNG 2.2.1. Công cụ Freehand Tool Freehand Tool: Tạo ra các đường cong đóng hay mở hoặc các đường thẳng. * Thực hiện vẽ: ­ Chọn công cụ Freehand Tool trên thanh Tool box (hoặc nhấn F5) ­ Trên trang vẽ con trỏ chuột xuất hiện:  Vẽ đường thẳng + Nhấn chuột tại 1 vị trí trên trang vẽ, sau đó thả chuột ra, di chuyển chuột tới  điểm  kết  thúc  và  nhấn  chuột  để  tạo  một  đường  thẳng.  Hoặc  nhấn  giữ  phím  Ctrl + di chuyển chuột. + Nếu nhấn giữ Ctrl + di chuyển chuột, mỗi lần dịch chuy ển lên xuống khi di  chuyển sẽ có góc dịch chuyển 150 Vẽ đường cong: +Nhấn giữ chuột tại vị trí trên trang vẽ và kéo chuột để tạo những đường cong  sau đó thả chuột ra để hoàn tất vẽ đường. + Để tạo những vùng khép kín trong khi vẽ ta cho điểm đầu trùng với điểm cuối.
 11. 2. 2. NHÓM CÔNG CỤ VẼ ĐƯỜNG 2.2.2. Công cụ Bezier Tool        Bezier Tool: dùng để vẽ những đường thẳng, đường cong và những vùng  khép kín tương tự như công cụ Freehand Tool. Tuy nhiên hình dáng của Bezier  Tool  phụ  thuộc  nhiều  vào  các  nút  (node)  và  các  điểm  điều  khiển  trên  đường  (Control point) * Thực hiện vẽ: ­ Chọn công cụ Bezier Tool         trên thanh Tool box.  ­ Trên trang vẽ con trỏ chuột xuất hiện:  Vẽ đường thẳng + Nhấp chuột tại điểm trên trang vẽ di chuyển chuột đến điểm khác và nhấp  chuột để tạo một đường thẳng. Vẽ đường cong: +  Nhấp  chuột  tại  một  điểm  trên  trang  vẽ,  thả  chuột  ra,  di  chuyển  chuột  đến  điểm khác, nhấn giữ chuột và kéo tại điểm này. Hướng kéo chuột sẽ xác định  hình dáng của đường cong.
 12. 2. 2. NHÓM CÔNG CỤ VẼ ĐƯỜNG Ví dụ Bắt đầu nhấn chuột Kéo hướng chuột sang phải Kéo hướng chuột sang trái ­ Để kết thúc đường vẽ nhấp chọn công cụ Pick Tool. ­  Để vẽ một  đường cong khép kín, di chuyển con trỏ chuột trở về  điểm  đầu  tiên   nhấp hoặc giữ chuột kéo về điểm bắt đầu. * Cấu trúc của đường Bezier Nút  Đường Bezier và các nút Đường điều khiển và điểm điều  khiển ­ Để thay đổi độ cong của đường, chọn  Pick Tool nhấp chọn vào các nút điểm  điều khiển các đường.
 13. 2. 2. NHÓM CÔNG CỤ VẼ ĐƯỜNG 2.2.3. Công cụ Artistic Media Tool        Artistic Media Tool: dùng để tạo ra những đường nét với những hiệu  ứng  nghệ thuật. * Thực hiện vẽ: ­ Chọn công cụ Artistic Media Tool        trên thanh Tool box.  ­ Trên trang vẽ con trỏ chuột xuất hiện:  ­ Nhấn giữ chuột kéo trên trang vẽ và thả chuột để tạo hình vẽ.  Công cụ  Artistic Media Tool khi chọn sẽ có 5 kiểu vẽ khác nhau, mỗi kiểu có  một thanh thuộc tính riêng.  Preset Brush Sprayer Caligraphic Pressure
 14. 2. 2.3. Công cụ Artistic Media Tool a. Kiểu vẽ Preset: Thanh thuộc tính của kiểu Preset bao gồm: + Biểu tượng        Preset trên thanh thuộc tính tượng trưng cho kiểu Preset đang  được chọn.  + Nhấn giữ chuột trên trang vẽ và kéo chuột để tạo hình vẽ. Đang kéo chuột để vẽ Khi thả chuột để tạo thành hình vẽ +               Freehand Smoothing: Giá trị trong ô thực hiện việc làm mềm mại nét  cọ khi vẽ. Giá trị cho phép nhập trong khoảng từ 0 đến 100. +                     Artistic Media tool Width: Xác định đô dày của nét cọ +                           Preset stroke lisk: Chứa danh sách các nét cọ định sẵn.
 15. 2. 2.3. Công cụ Artistic Media Tool b. Kiểu vẽ Brush: Brush: Tạo ra những đường vẽ với những đối tượng dọc theo đường dẫn. Thanh thuộc tính của kiểu Brush bao gồm: + Biểu tượng       Brush trên thanh thuộc tính tượng trưng cho kiểu Brush đang  được chọn.  + Nhấn giữ chuột trên trang vẽ và kéo chuột để tạo hình vẽ. Trên thanh thuộc tính của Brush còn có thêm một số tính năng tùy chọn như: +         Browse: Chọn thư mục đang chứa những danh sách nét cọn khác của bạn  để thay thế cho danh sách nét cọ hiện thời trong ô Brush Stroke list.        +         Save Artistic Media Stroke: Lưu lại những nét cọ mới được tạo ra.  +        Delete: Thực hiện xóa nét cọ tạo mới:        Nhấp chọn nét cọ cần xóa và nhấp biểu tượng        để thực hiện xóa.
 16. 2. 2. NHÓM CÔNG CỤ VẼ ĐƯỜNG 2.2.4. Công cụ 3 point curve Tool        3 point curve tool : dùng để vẽ các đường cong bằng cách chỉ định trước  chiều rộng, chiều cao và tâm cho đường cong. * Thực hiện vẽ: ­ Chọn công cụ 3 point Curve tool        trên thanh Tool box.  ­ Trên trang vẽ con trỏ chuột xuất hiện:  ­ Nhấn giữ chuột kéo trên trang vẽ theo hướng tạo ra đường cong   Thả chuột     di chuyển chuột theo hướng tạo ra đường cong   Nhấp chuột tại điểm định vị  trí đáy hoặc đỉnh của đường cong   Kết thúc vẽ đường cong.  Nhấn giữ và kéo chuột  Thả chuột ra di chuyển xuống đáy đường cong và nhấn chuột  ­ Trên thanh thuộc tính biểu tượng         Auto – close curve: được chọn sẽ đóng  đường  cong  thành  đường  khép  kín.  Nó  chỉ  được  kích  hoạt  sau  khi  vẽ  đường  cong bằng 3 point curve tool.
 17. 2. 2. NHÓM CÔNG CỤ VẼ ĐƯỜNG 2.2.5. Công cụ Interactive connector Tool        Interactive connector Tool : Dùng để vẽ những đường kết nối giữa nhiều  đối tượng. Rất hữu ích trong việc vẽ lưu đồ hay sơ đồ. * Thực hiện vẽ: ­ Chọn Interactive connector Tool        trên thanh Tool box.  ­ Trên trang vẽ con trỏ chuột xuất hiện:  ­ Nhấn chuột kéo để tạo đường nối đến các đối tượng  Thanh thuộc tính hiển  thị: Vẽ các đường nối : ­Trên thanh thuộc tính: Chọn biểu tượng       Angle connector: Kết nối theo góc                Chọn  biểu  tượng            Straight  connector:  K.nối  đường  thẳng Kết nối theo góc Kết nối theo đường thẳng
 18. 2. 2. NHÓM CÔNG CỤ VẼ ĐƯỜNG 2.2.6. Công cụ Dimension Tool        Dimension tool : dùng để tạo những đường đo kích thước. Công cụ này rất  hữu ích trong những bản vẽ kỹ thuật, những bản mạch điện cần có độ chính xác  cao. * Thực hiện vẽ: ­ Chọn công cụ Dimension tool        trên thanh Tool box.  ­ Trên trang vẽ con trỏ chuột xuất hiện:  ­ Nhấp chuột tại điểm thứ nhất xác định điểm đo đầu tiên. ­ Nhấp chuột tại điểm thứ hai (khoảng cách giữa điểm thứ nhất với điểm thứ hai  chính là kích thước đo)   Di chuyển con trỏ đến vị trí cần đặt nhãn văn bản và  nhấp chuột   đường đo kích thước và nhãn văn bản hoàn tất.
 19. CHƯƠNG 2 – CÔNG CỤ TẠO HÌNH 2.3. Tô màu nhanh cho đối tượng kín bằng thanh màu Thanh màu nằm thẳng đứng bên phải màn hình. Cách thực hiện tô màu với thanh  màu như sau:  * Tô màu nền và đường viền cho đối tượng ­ Chọn đối tượng cần tô màu nền bằng công cụ Pick Tool.  ­ Nhấp chuột trái, chọn một ô màu trên thanh màu để tô màu nền cho đối tượng. ­ Nhấp chuột phải, chọn một ô màu trên thanh màu để tô màu viền cho đối tượng. * Thôi tô màu nền và bỏ chế độ đường viền ­ Chọn đối tượng cần tô màu nền bằng công cụ Pick Tool.  ­ Nhấp chuột trái lên ô No Fill trên thanh màu để bỏ tô màu nền cho đối tượng. ­ Nhấp chuột phải lên ô No Fill trên thanh màu để bỏ đường viền cho đối tượng.
 20. CHƯƠNG 2 – CÔNG CỤ TẠO HÌNH 2.4. Nhóm công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông 2.4.1. Công cụ ractangle Tool.        Ractang Tool : dùng để vẽ hình chữ nhật hoặc hình vuông. * Thực hiện vẽ: ­ Chọn công cụ Ractang Tool        trên thanh Tool box (F6).  ­ Trên trang vẽ con trỏ chuột xuất hiện:  ­ Nhấn giữ, kéo chuột để tạo hình chữ nhật.  Để vẽ hình chữ nhật hướng từ tâm ra, nhấn giữ phím  Shift + click kéo chuột  đĐểể v  vẽẽ. hình vuông, nhấn giữ phím Ctrl + Click kéo chuột để vẽ. Để vẽ hình vuông từ tâm ra, nhấn giữ phím  Ctrl + Shift + click kéo chuột  để  vẽ.  Khi Ractang Tool được chọn  Thanh thuộc tính của ractang Tool hiển thị: Hiệu chỉnh lại hình chữ nhật: