Xem mẫu

LOGO

THIẾT BỊ KHOAN
www.themegallery.com

TỔNG QUANG

Phân loại

Thiết bị
khoan

Các hệ
thống
chính của
giàn khoan

THIẾT BI KHOAN
Phần I:
Phân loại
Giàn khoan đất
liền:
 Giàn tự hành
 Giàn bán tự
hành
 Giàn cố định

Giàn khoan
biển:
 Giàn khoan
biển di động
 Giàn khoan
biển cố định

Giàn khoan đất liền
Giàn khoan tự hành

Giàn khoan đất liền
Giàn bán tự hành

nguon tai.lieu . vn