Xem mẫu

DUNG D CH KHOAN VÀ XI MĔNG
Bài giảng được soạn bởi
Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí
Khoa Kỹ thuật Đ a ch t và D u khí
Đ i h c Bách Khoa TP. HCM
Tel: (08) 8647256 ext. 5767

GEOPET

N I DUNG
1. Dung d ch khoan
2. Th y lực khoan
3. Xi mĕng
4. Các ph

GEOPET

Dung dịch khoan và xi măng

ng pháp trám xi mĕng2

1. DUNG D CH KHOAN

GEOPET

Dung dịch khoan và xi măng3

N i dung
1. Đ nh nghƿa

2. Ch c nĕng
3. Các ph

ng pháp r a l khoan

4. Dung d ch sét
5. Các thông s c b n c a dung
d ch khoan

6. Phân lo i dung d ch khoan
7. Làm s ch dung d ch khoan

GEOPET

Dung dịch khoan và xi măng1. Dung dịch khoan

4

Đ NH NGHƾA
 Đ nh nghĩa
Dung dịch khoan là bất kì dung dịch nào được tuần hoàn hoặc bơm từ bề mặt
vào cần khoan, đi qua choòng khoan và quay lại bề mặt bằng khoảng không
vành xuyến trong công tác khoan.Dung d ch khoan có thể là chất l ng hoặc khí
 Dung d ch khoan là không khí

 Dung d ch khoan d ng b t
 Dung d ch khoan là n

c

 Dung d ch khoan g c d u
 Dung d ch khoan g c polyme t ng h p (olefin và este)
GEOPET

Dung dịch khoan và xi măng1. Dung dịch khoan

5

nguon tai.lieu . vn