Xem mẫu

CHƯƠNG II ĐỊAVỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 8.2011 1 CHƢƠNG II ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP (Theo Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005 có hiệu lực 01/7/2006) 8.2011 2 Các doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2005 10 1. Doanh nghiệp Nhà nước; 2. Doanh nghiệp các tổ chức chính trị; 3. Doanh nghiệp các tổ chức chính trị - xã hội; 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên; 8.2011 3 5. Công ty cổ phần; 6. Công ty hợp danh; 7. Doanh nghiệp tư nhân; 8. Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; 9. Doanh nhgiệp có 100% vốn nước ngoài; 10. Hợp tác xã. 8.2011 4 I. DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC (DNNN) 1.Kháiniệm * Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng (trang bên), có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợcđăngký kinhdoanhtheoquy địnhcủaphápluậtnhằmmụcđích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 8.2011 5 ... - tailieumienphi.vn