Xem mẫu

Chăm sóc đái tháo đường giai đoạn
chuyển tiếp từ thiếu niên sang người
trưởng thành

Mục tiêu
• Nhận biết ĐTĐ typ 1 và typ 2 ở người trẻ
• Thiết lập kế hoạch điều trị cụ thể cho nhóm
bệnh nhân trẻ
• Áp dụng các biện pháp sàng lọc và can thiệp
cho các bệnh lý phối hợp và biến chứng ĐTĐ
• Tạo thuận lợi chăm sóc ĐTĐ giai đoạn chuyển
tiếp từ thiếu niên sang người trưởng thành

Đặc điểm của ĐTĐ typ 1 và typ 2
trên thanh thiếu niên và người trẻ
Đặc điểm
Tuổi khới phát
Lâm sàng
Yếu tố tự miễn
Nhiễm toan ceton
Glucose máu

ĐTĐ typ 1

ĐTĐ typ 2

6 tháng – thiếu niên

thường sau dậy thì

thường khởi phát
nhanh, cấp tính

rất thay đổi; từ từ, nhẹ
 nặngKhông

Thường có

Hiếm gặp

Cao

Rất thay đổi

IDF/ISPAD. Global Guideline for Diabetes in Childhood and Adolescence. 2011.

Đặc điểm của ĐTĐ typ 1 và typ 2
trên trẻ em và thanh thiếu niên
Đặc điểm

ĐTĐ typ 1

ĐTĐ typ 2

Theo tỷ lệ chung của
quần thể

Gặp thường xuyên hơn

Acanthosis nigricans

KhôngTần suất (% trong số
tất cả bệnh nhân ĐTĐ
trẻ tuổi)

90%+