Xem mẫu

30/5/2016

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
THỞ MÁY
BS . ĐẶN G T H AN H T UẤN
KH OA H Ồ I S ỨC N G OẠI

MỤC TIÊU CHĂM SÓC
Biết lắp ráp và cài đặt các thông số máy thở
Biết cài đặt và xử trí các báo động căn bản
Biết nhận định và xử trí các biến chứng thở máy
Biết duy trì và thông đường thở hiệu quả
Biết chăm sóc hỗ trợ: dinh dưỡng, VLTL
Biết phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện
dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

1

30/5/2016

BỆNH NHÂN THỞ MÁY
Thông đường
thở hiệu quả

Chế độ thở máy
phù hợp

Vật lý trị liệu

Dinh dưỡng qua
sonde dạ dày

Phòng chống nhiễm
khuẩn bệnh viện

dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

CHUẨN BỊ
Rửa tay
 Chai

sát trùng tay nhanh đầu giường

Hệ thống oxy đầu giường
 Gắn

lưu lượng kế
 Bình làm ẩm đổ nước cất
 Bóng giúp thở phù hợp tuổi BN: bóng có túi dự trữ,
van PEEP (nếu cần) và dây nối bóng vào nguồn oxy
 Mask phù hợp (để cần thiết khi đặt lại NKQ)
 Máy pulse oximeter: sensor phù hợp
dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

2

30/5/2016

BỆNH NHÂN THỞ MÁY

dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

CHUẨN BỊ BÓNG GIÚP THỞ

dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

3

30/5/2016

CHUẨN BỊ
Hệ thống hút:
 Ống

hút đàm 2 cỡ: hút mũi miệng và hút NKQ
 Chén chun, găng hấp, nước muối sinh lý vô trùng
 Đổ bình chứa dịch khi đã đầy 3/4
 Nguồn hút trung tâm: chỉnh áp lực -100 mmHg
 Airway hoặc cây đè lưỡi có quấn gạc

Giường bệnh:
 Sạch,

gọn
 Vị trí các máy móc, dịch truyền thuận lợi
dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

Chuẩn bị dụng cụ hút đàm

dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

4

30/5/2016

ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN
LÂM SÀNG: mỗi ít nhất 2 giờ
 Tri

giác: AVPU
 Sắc môi: hồng, tím
 Sinh hiệu: M, HA, To, NT
 SpO2
 Xem NKQ: chiều dài, cố định, đàm
 Nhìn di động lồng ngực, nghe phế âm, ran phổi
 Cài đặt giới hạn báo động monitor
dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN
Thông khí có hiệu quả
 Di

động lồng ngực: đều, phế âm đều 2 bên
 Co kéo (-)
 Môi hồng, SaO2 > 92%
 Mạch, HA ổn, chi ấm
 Nằm yên, tỉnh táo

dangthanhtuan65@gmail.com

03/2014

5