Xem mẫu

Cân bằng tiết kiệm – đầu tư Việt Nam: Tiết kiệm và đầu tư 2008 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Inventories GFCF Net capital inflow net foreign saving gross private saving 0% -5% Investment govt saving Saving 1 Trung Quốc: tiết kiệm và đầu tư 2008 60% 50% Inventories 40% 30% 20% GFCF 10% 0% -10% Investment -20% net foreign saving govt saving Net capital outlflow gross private saving Saving Lãi suất giảm khi cung tiết kiệm tăng Interest rate r1 r2 loans 2 Lãi suất tăng khi cầu đầu tư tăng Interest rate r2 r1 loans Bảng cân đối tài sản hộ gia đình ở Mỹ 2006 (tỷ USD) Tài sản có Vốn hữu hình Vốn chủ sở hữu Trái phiếu Tiền gửi và tiền mặt Lương hưu Khác 77,553.3 29,464.3 9,643.7 3,471.5 6,753.1 12,750.6 15,470.1 Tài sản nợ Vốn vay Khác Tài sản ròng 13,444.4 12,929.5 514.9 64,108.9 3 Bảng cân đối tài sản hộ gia đình ở Mỹ 2010 (tỷ USD) Tài sản có Vốn hữu hình Vốn chủ sở hữu Trái phiếu Tiền gửi và tiền mặt Lương hưu Khác 67,412.8 23,675.2 6,767.9 4,329.6 7,559.1 11,653.8 13,427.2 Tài sản nợ Vốn vay Khác Tài sản ròng 13,912.7 13,418.9 493.8 53,500.1 Hộ gia đình thấy nghèo đi… 30% 25% 2006 2010 20% 15% 10% 5% ... - tailieumienphi.vn