Xem mẫu

 1. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI II. BH HÀNG HÓA XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN III. BẢO HIỂM THÂN TÀU (HULL INSURANCE) IV. BH TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ TÀU VÀ CỦA HỘI “P-I” 1
 2. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI- MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 1. Khái niệm và các loại hình BH a. Khái niệm BH rủi ro tổn thất Trên biển Nội Trên bộ thuỷ Liên quan  hành trình đường 2 biển
 3. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN: - NẮM VỮNG ĐƯỢC KIẾN THỨC VỀ BH HÀNG HOÁ XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, BH THÂN TÀU, BH TNDS CỦA CHỦ TÀU - LÀM ĐƯỢC CÁC BTẬP LIÊN QUAN ĐẾN BH HÀNG HOÁ XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, BH THÂN TÀU, BH TNDS CỦA CHỦ TÀU 3
 4. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI- MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 1. Khái niệm và các loại hình BH b. Các loại hình BH hàng hải BH hàng hóa BH TNDS chuyên chở BH thân của chủ tàu bằng đường tàu biển 4
 5. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI- MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro trong BH hàng hải  a. Khái niệm Rủi ro Khái niệm 1 Đe doạ, nguy Ng/nhân gây hiểm đ/với con tổn thất cho Không người đtượng BH lường trước được 5
 6. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI- MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro trong BH hàng hải  Khái niệm a. Khái niệm Rủi ro trong hàng hải 2 Rủi ro của Rủi ro trên biển thiên tai, tai Rủi ro của nạn bất ngờ biển trên biển 6
 7. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI- MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro trong BH hàng hải  b. Phân loại - Căn cứ vào nguyên nhân Rủi ro do thiên tai Rủi ro do tai nạn bất ngờ Rủi ro do hiện tượng XH Rủi ro do h/động riêng lẻ của con người 7
 8. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI- MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro trong BH hàng hải  b. Phân loại - Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro thông thường được BH 3 nhóm Nhóm 1- nhóm RR chính Mắ c c ạ n Chìm đắm Cháy-fire Đâm va 8
 9. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải  b. Phân loại - Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro thông thường được BH 3 nhóm Nhóm 2-RR thông thường Mất cắp, k giao RR do hành Tàu mất Vứt hàng hàng, giao vi phạm tích xuống thiếu hàng pháp biển 9
 10. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải  b. Phân loại - Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro thông thường được BH 3 nhóm Nhóm 3-RR phụ Nóng Lây bẩn/ Hấp hơi Lây hại lây dơ 10
 11. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải  b. Phân loại - Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro thông thường được BH 3 nhóm Nhóm 3-RR phụ Rách vỡ, Bẹp, Rỉ Móc cẩu trầy cong,vênh 11 xước
 12. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải  b. Phân loại - Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro phải BH riêng Đình công Chiến tranh 12
 13. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải  b. Phân loại - Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro loại trừ/RR không được BH RR do lỗi RR do RR do hao RR do Đình công hụt tự của ng bản chất chậm được BH củ a nhiên thông trễ của gây nên đ/tượng thường hành 13 BH trình
 14. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2.Rủi ro trong BH hàng hải  b. Phân loại - Căn cứ vào nghiệp vụ BH 3 loại rủi ro  Rủi ro loại trừ/RR không được BH RR do tàu/ Tàu hàng bị Buôn Phá Tàu đi không đủ bắt giữ, lậu vây chệch khả năng câu thúc, hướng đi biển câu lưu 14
 15. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất a. Khái niệm Hư hại, mất mát Củ a đối Do RR gây nên tượng BH 15
 16. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất b. Phân loại tổn thất Căn cứ vào mức độ & quy mô tổn thất Tổn thất bộ Tổn thất toàn phận (partial loss) bộ total loss) Tổn thất toàn bộ Tổn thất toàn bộ ước thực tế (actual total tính (constructive total 16
 17. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI NOA 3. Tổn thất b. Phân loại tổn thất Đối với ng được BH Tổn thất toàn bộ ước tính (constructive total loss) Đối với ng BH 17
 18. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất b. Phân loại tổn thất Căn cứ vào trách nhiệm & nghĩa vụ Tổn thất riêng Tổn thất chung (particular average) (general average) 18
 19. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất Phần g/trị b. Phân loại tổn thất vật chất của đ/tượng BH Tổn thất bị tổn thất riêng (particular average) Chi phí tổn thất riêng 19
 20. CHƯƠNG II. BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I. KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 3. Tổn thất TN đối với tổn thất b. Phân loại tổn thấtriêng Thuộc TN của Thuộc TN ng chuyên chở của ng BH Thuộc TN của ng BH K thuộc TN của ng & ng chuyên chở BH & ng chuyên chở 20
nguon tai.lieu . vn