Xem mẫu

Bài 8: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ Giảng viên: Lê Văn Khuyên Trung tâm BDCT huyện Thạch Thành I­ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NỘI DUNG II­ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN I­ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (TCCSĐ) Bao gồm 04 nội dung sau: 1­Quy định của ĐLĐ về thành lập các TCCSĐ. 2­ Vị trí, vai trò của TCCSĐ . 3­ Chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ. 4­ Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. 1­Quy định của ĐLĐ về thành lập các TCCS Đảng: (a,b): a­TCCS Đảng là gì:(Khái niệm) "TCCS Đảng(bao gồm Chi bộ cơ sở và Đảng bộ cơ sở)là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, được thành lập tương ứng với cấp hành chính Nhà nước ở cơ sở(Xã, Phường, Thị trấn)và ở Cơ quan, Doanh nghiệp, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức kinh tế, hoặc đơn vị cơ sở trong lực lượng Công An và Quân đội nhân dân.“ Ở khái niệm này cần năm vững 3 nội dung sau: * Phân biệt các tên gọi trong thực tế: +TC Đảng cơ sở +Đảng bộ cơ sở. +Chi bộ cơ sở (chú ý phân biệt với CB TT đảng uỷ Cơ sở) => Đều là Tổ chức cơ sở Đảng. ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn