Xem mẫu

KHOA LÝ LUẬN MÁC ­ LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÔN HỌC: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu nội dung thời đại ngày nay? Nêu những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay? HỌC VIỆN HẬU CẦN KHOA LÝ LUẬN MÁC­LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Bài 8: CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Biên soạn: Đại úy Tống Quang Tập MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU MỤC ĐÍCH Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về chế độ dân chủ XHCN, sự vận dụng của Đảng ta về dân chủ, từ đó thấy rõ tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm đối với bản thân đồng thời đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái xung quanh vấn đề này YÊU CẦU Nắm được quan niệm về dân chủ, chế độ dân chủ, chế độ dân chủ và hệ thống chính trị XHCN Nắm chắc: Nội dung, bản chất dân chủ XHCN Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay Quán triệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị và trong quân đội I NỘI DUNG II III Trọng tâm: Phần III Trọng điểm: Điểm 2 (I) và (III) ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn