Xem mẫu

BÀI 3 CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Chương trình bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG. NỘI DUNG BÀI GỒM 2 PHẦN II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG. 1. Khái niệm tư tưởng 2. Khái niệm công tác tư tưởng 4. Vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng I. Một số chung về tư tưởng 3. Khái niệm Hệ tư tưởng 5. Phương châm tiến hành công tác tư tưởng I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG: 1. Khái niệm tư tưởng: - Tư tưởng: là một hình thức tồn tại của ý thức xã hội, kết quả của quá trình nhận thức hiện thực khách quan, trở thành kinh nghiệm và sự hiểu biết trong tâm trí mỗi con người. - Tư tưởng: Diễn biến tâm lý trong bộ óc của con người, bao gồm: quan điểm, nhận thức, niềm tin, lý tưởng; kiến thức văn hoá, kiến thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tư duy, kinh nghiệm; tình cảm, tâm tư, nguyện vọng; đạo đức, lối sống, tín ngưỡng... 2. Khái niệm công tác tư tưởng: - Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ thể hệ tư tưởng. ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn