Xem mẫu

 1. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN MUC LUC Baøi 1 : Môû ñaàu .................................................................................................. 2  Baøi 2 : CAÙC LEÄNH VEÕ – hieäu chænh vaø phöông thöùc baét ÑIEÅm......................... 5  BaøI 3 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (1) ........................................... 9  BaøI 4 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (2) ......................................... 12  Baøi 5 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (3) vaø ghi kích thöôùc. ............ 16  Baøi 6 : Ghi vaên baûn – toâ maët caét.................................................................... 21  Baøi 7 : kieåu kích thöôùc – baûn veõ tæ leä .............................................................. 25  Baøi 8 : LÔÙP (LAYER) – hình chieáu truïc ño ...................................................... 30  Baøi 9 : KHOÁI (BLOCK) – thö vieän autocad – taäp tin maãu ................................. 33  Baøi 10 : IN AÁN BAÛN VEÕ .................................................................................. 37  Caùc phím taét thoâng duïng TRONG AUTOCAD ................................................... 40  Caùc töø thoâng duïng TRONG AUTOCAD caên baûn ................................................ 41  GV.PHAN NGOC ANH 1
 2. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN BAØI 1 : MÔÛ ÑAÀU 1. Khôûi ñoäng AutoCAD : - Kích hoaït chöông trình AutoCAD. - Choïn [Start from Scratch] (baûn veõ traéng) - Choïn [Open a Drawing] (môû baûn veõ cuõ) - Choïn [Metric] (heä ñôn vò Meùt) - Choïn teân baûn veõ - Kích [OK] - Kích [OK] 2. Caáu truùc hình AutoCAD : Menubar Toolbar Screen Toolbar Crosshair Command lines Statusbar 3. Nhöõng thieát laäp ban ñaàu : - Vaøo hoäp thoaïi [Options] : vaøo Tools/Options… - Choïn thanh System, treân khung Starup choïn [Show Starup dialog box]/[Do not show a starup dialog] : ñeå [hieån thò]/[khoâng hieån thò] hoäp thoaïi Starup khi khôûi ñoäng AutoCad. GV.PHAN NGOC ANH 2
 3. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN 4. Taét/môû Toolbar : Caùch 1 : - Menu : View/Toolbars… - Ñaùnh/boû daáu choïn caùc Toolbars caàn môû/taétû. - Kích [Close]. Caùch 2 : - Ñöa con troû ñeán moät phím treân moät Toolbar baát kyø. - Kích chuoät phaûi vaø choïn caùc Toolbar caàn taét/môû. Choïn Toolbar Choïn Toolbar Caùc Toolbar thöôøng duøng : Standard, Draw, Modify, Layers, Properties, Styles. 5. Heä toïa ñoä : - Heä vuoâng goùc : (x,y) vaø (@Δx,Δy) Ví duï : Veõ caùc ñoaïn thaúng 1. L↵ ; -2,1↵ ; 3,4↵ ; ↵ 2. L↵ ; -2,1↵ ; @5,0↵ ; ↵ - Heä toïa ñoä cöïc : (L
 4. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN 7. Leänh Zoom cô baûn : Pan Realtime Zoom Previous Zoom Realtime Zoom Window - Pan Realtime : tröôït maøn hình. - Zoom Previous : luøi laïi moät taàm nhìn. - Zoom Realtime : luøi xa/laïi gaàn. Choïn kieåu taäp tin - Zoom window : taïo taàm nhìn qua khung choïn. ñeå löu laïi 8. Taïo baûn veõ môùi, löu, thoaùt : - Taïo moät baûn veõ môùi : File/New… hay (Ctrl+N) - Môû moät baûn veõ khaùc : File/Open… hay (Ctrl+O) - Löu baûn veõ hieän taïi : File/Save hay (Ctrl+S) - Löu vôùi teân vaø kieåu khaùc: File/Save as… hay (Ctrl+Shift+S) Ñôn vò goùc - Thoaùt moät baûn veõ : File/Close Ñôn vò daøi - Thoaùt AutoCAD: File/Exit hay (Ctrl+Q) 9. Thieát laäp baûn veõ : Soá thaäp phaân Leänh Limits : ñònh giôùi haïn baûn veõ Menu : Format/Drawing Limits Ñôn vò cheøn khoái Command : Limits Specify lower left corner or [ON/OFF] : Specify upper right corner : Leänh Units : ñònh laïi ñôn vò baûn veõ Menu : Format/Units… Command : Units Leänh Mvsetup : ñònh daïng baûn veõ Command : Mvsetup GV.PHAN NGOC ANH 4
 5. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN BAØI 2 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH VAØ PHÖÔNG THÖÙC BAÉT ÑIEÅM CAÙC LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN 1. Leänh Point : veõ ñieåm Menu : Draw/Point>Single Point hay Multiple Point Toolbar : Draw Command : Point hay PO Kích thöôùc so Specify a point: vôùi maøn hình Thay ñoåi hình daïng cuûa ñieåm : Menu : Format/Point Style… Kích thöôùc theo ñôn vò 2. Leänh Line : veõ ñoaïn thaúng Menu : Draw/Line Toolbar : Draw Command : Line hay L Specify first point: Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: 3. Leänh Rectang: veõ hình chöõ nhaät Menu : Draw/Rectangle Toolbar : Draw Command : Rectang hay REC Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Specify other corner point or [Dimensions]: [Dimensions] : veõ chöõ nhaät khi coù chieàu daøi vaø chieàu roäng. 4. Leänh Circle : veõ ñöôøng troøn Menu : Draw/Circle >… Toolbar : Draw Command : Circle hay C Specify center point for circle or[3P/2P/Ttr(tan tan radius)]: Caùc phöông phaùp chính veõ ñöôøng troøn: (toång coäng goàm 6 phöông phaùp) - Taâm vaø baùn kính: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Specify radius of circle or [Diameter]: - Qua 3 ñieåm: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P↵ Specify first point on circle: Specify second point on circle: Specify third point on circle: - Qua 2 ñieåm: GV.PHAN NGOC ANH 5
 6. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2P↵ Specify first end point of circle's’diameter: Specify second end point of circle's’diameter: - Tieáp xuùc 2 ñoái töôïng vaø baùn kính: Specify point on object for first tangent of circle: Specify point on object for second tangent of circle: Specify radius of circle: Duøng Menu:Draw/Cirle>Tan,Tan,Tan ñeå veõ ñöôøng troøn tieáp xuùc 3 ñoái töôïng CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN 5. Leänh Erase : xoùa ñoái töôïng Menu : Modify/Erase Toolbar : Modify Command : Erase hay E Select objects: ↵ Leänh OOPS seõ phuïc hoài ñoái töôïng bò xoùa tröôùc. 6. Leänh Copy: sao cheùp Menu : Modify/Copy Toolbar : Modify Command : Copy hay CO Select objects: ↵ Specify base point or displacement, or [Multiple]: Specify second point of displacement or : [Multiple] : cho pheùp cheùp thaønh nhieàu ñoái töôïng töø moät ñoái töôïng goác. 7. Leänh Move : di chuyeån Menu : Modify/Move Toolbar : Modify Command : Move hay M Select objects: ↵ Specify base point or displacement: Specify second point of displacement or : GV.PHAN NGOC ANH 6
 7. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Löu yù : phaûi luoân chuù yù ñoïc caùc yeâu caàu cuûa doøng leänh khi duøng AutoCAD. YÙ nghóa […/…/…] : choïn caùc cheá ñoä khaùc trong […]. YÙ nghóa : nhaán Enter (↵) ñeå choïn leänh trong . Ví duï: Specify next point or [Close/Undo]: (xaùc ñònh ñieåm tieáp theo hay choïn C↵ ñeå kheùp kín caùc ñoaïn thaúng hay U↵ ñeå laøm laïi). Specify radius of circle or [Diameter] :
 8. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Môû hoäp thoaïi Drafting Settings ñeå choïn caùc phöông thöùc baét ñieåm thöôøng truù : Caùch 1 : Menu : Tools/Drafting Settings… Caùch 2 : Shift + Phím phaûi chuoät vaø choïn [Osnap Settings…]. Caùch 3 : Ñöa con troû ñeán nuùt Osnap treân Statusbar, kích phím phaûi chuoät vaø choïn Settings… Choïn cheá ñoä baét ñieåm taïm Choïn caùc cheá ñoä baét ñieåm thöôøng truù Môû hoäp thoaïi Options : Caùch 1 : Menu : Tools/Options… Caùch 2 : Command : Options hay OP Caùch 3 : kích phím phaûi chuoät vaø choïn [Options…]. Thieát laäp Drafting : môû hoäp thoaïi Options choïn thanh [Drafting]. Maøu daáu baét ñieåm Kích thöôùc daáu baét ñieåm Kích thöôùc oâ choïn baét ñieåm 9. Caùc phöông phaùp choïn ñoái töôïng cô baûn : - Kích choïn töï nhieân caùc ñoái töôïng seõ ñöôïc coäng ñoàn. - Giöõ Shift khi choïn ñeå loaïi boû ñoái töôïng. - Nhaán Esc ñeå boû choïn caùc ñoái töôïng. - Queùt khung chöõ nhaät choïn ñoái töôïng: o Queùt töø phaûi sang traùi (Window). o Queùt töø traùi sang phaûi (Crossing). GV.PHAN NGOC ANH 8
 9. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN BAØI 3 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (1) LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN (1) 1. Leänh Pline : veõ ña tuyeán Menu : Draw/Polyline Toolbar : Draw Command : Pline hay PL Specify start point: Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Ñònh chieàu roäng ña tuyeán: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W↵ Specify starting width : Specify ending width : Öu ñieåm cuûa ña tuyeán : caùc ñoaïn thaúng laø moät ñoái töôïng vaø coù theå taïo beà roäng (Width), caùc phaân ñoaïn keát hôïp giöõa ñoaïn thaúng hoaëc cung troøn. Caùc ñoái töôïng daïng ña tuyeán : Rectang, Polygon, Pline… 2. Leänh Polygon : veõ ña giaùc ñeàu Menu : Draw/Polygon Toolbar : Draw Command : Polygon hay POL Caùc phöông phaùp veõ ña giaùc ñeàu: - Bieát moät caïnh cuûa ña giaùc: Enter number of sides : Specify center of polygon or [Edge]: E↵ Specify first endpoint of edge: Specify second endpoint of edge: - Noäi tieáp ñöôøng troøn – bieát baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp: Enter number of sides : Specify center of polygon or [Edge]: Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : I↵ Specify radius of circle: - Ngoaïi tieáp ñöôøng troøn - bieát baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp: Enter number of sides : Specify center of polygon or [Edge]: Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : C↵ Specify radius of circle: 3. Leänh Spline : veõ ñöôøng cong GV.PHAN NGOC ANH 9
 10. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Menu : Draw/Spline Toolbar : Draw Command : Spline hay SPL Specify first point or [Object]: Specify next point: Specify next point or [Close/Fit tolerance] : Specify next point or [Close/Fit tolerance] : ↵ Specify start tangent: Specify end tangent: CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (1) 4. Leänh Trim : caét tæa ñoái töôïng Menu : Modify/Trim Toolbar : Modify Command : Trim hay TR Current settings: Projection=UCS Edge=None Select cutting edges ... Select objects: < choïn caùc ñoái töôïng laøm giôùi haïn caét>↵ Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Ñoái vôùi leänh Trim hay Extend, khi nhaán Enter taïi doøng thì taát caû ñoái töôïng treân baûn veõ seõ laøm giôùi haïn caét. 5. Leänh Extrim : caét tæa cuøng luùc nhieàu ñoái töôïng. Command : ExTrim Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge... Select objects: ↵ Specify the side to trim on: 6. Leänh Extend : keùo daøi ñoái töôïng Menu : Modify/Extend Toolbar : Modify Command : Extend hay EX Current settings: Projection=UCS Edge=None Select boundary edges ... Select objects: ↵ Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 7. Leänh Offset : taïo ñoái töôïng song song Menu : Modify/Offset Toolbar : Modify Command : Offset hay O Specify offset distance or [Through] : ↵ GV.PHAN NGOC ANH 10
 11. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Select object to offset or : Specify point on side to offset: [Through] : offset ñeán vò trí cuûa con troû. 8. Leänh Explode : phaù vôõ ña tuyeán thaønh ñôn tuyeán. Menu : Modify/Explode Toolbar : Modify Command : Explode hay X Select objects: ↵ 9. Leänh Pedit : hieäu chænh ña tuyeán. Menu : Modify/Object>Polyline Toolbar : Modify II Command : Pedit hay PE Select polyline or [Multiple]: ↵ Löu yù : coù theå duøng leänh Pedit ñeå chuyeån Line, Arc thaønh Polyline vaø ñeå keát noái Polyline. 10. Caùc phöông phaùp nhaäp leänh : Phöông phaùp 1 : Nhaäp töø baøn phím vaøo Command line. Löu yù : Nhaán Enter (↵) hay thanh Space ñeå: thöïc hieän hay keát thuùc 1 leänh ñang thöïc hieän. Enter coøn coù theå duøng ñeå laäp laïi leänh cuõ. Nhaán ESC ñeå : thoaùt leänh ñang thöïc hieän. Phöông phaùp 2 : Nhaäp töø Menubar baèng chuoät hay baøn phím , . Phöông phaùp 3 : Nhaäp töø Toolbars baèng chuoät . Phöông phaùp 4 : Nhaäp töø caùc phím taét, ví duï : F1, F2, F3, Ctrl+1, Ctrl +2… 11. Taùi taïo maøn hình : Leänh Regen : tính toaùn vaø taùi taïo khung nhìn hieän haønh, caäp nhaät laïi caùc bieán ñaõ thay ñoåi. Leänh Regenall : tính toaùn, taùi taïo toaøn boä maøn hình hieän haønh, caäp nhaät caùc bieán veà maøn hình ñaõ thay ñoåi. Leänh Viewres : thay ñoåi ñoä phaân giaûi cuûa caùc ñöôøng cong. GV.PHAN NGOC ANH 11
 12. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN BAØI 4 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (2) LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN (2) 1. Leänh Ellipse : veõ hình elip Menu : Draw/Ellipse Toolbar : Draw Command : Ellipse hay EL Caùc phöông phaùp veõ E-lip: - Toïa ñoä 1 truïc vaø 1/2 ñoä daøi truïc coøn laïi : Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Specify other endpoint of axis: Specify distance to other axis or [Rotation]: - Taâm vaø caùc truïc: Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C↵ Specify center of ellipse: Specify endpoint of axis: Specify distance to other axis or [Rotation]: ↵ 2. Leänh Arc : veõ cung troøn Menu : Draw/Arc> Toolbar : Draw Command : Arc hay A Caùc phöông phaùp chính veõ cung troøn: (bao goàm 11 phöông phaùp) - Qua 3 ñieåm: Specify start point of arc or [CEnter]: Specify second point of arc or [CEnter/ENd] : Specify end point of arc: - Taâm, ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái: Specify start point of arc or [CEnter]: C↵ Specify center point of arc: Specify start point of arc: Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: - Ñieåm ñaàu, ñieåm cuoái vaø höôùng tieáp tuyeán taïi ñieåm ñaàu: Specify start point of arc or [CEnter]: Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: EN↵ Specify end point of arc: Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: D↵ Specify tangent direction for the start point of arc:
 13. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Menu : Draw/Donut Command : Donut hay DO Specify inside diameter of donut : ↵ Specify outside diameter of donut :>: ↵ Specify center of donut or : CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (2) 4. Leänh Array : sao cheùp thaønh daõy Menu : Modify/Array… Toolbar : Modify Command : Array hay AR Trình töï taïo daõy chöõ nhaät [Rectangular Array] : 2.Ñònh soá haøng (Rows) 1.Chon ñoái töông vaø soá coät (Columns) 3.Ñònh khoaûng caùch caùc haøng 3.Ñònh khoaûng caùch caùc coät 5 Xem tröôùc keát quaû 4.Ñònh goùc nghieâng cuûa daõy 6.Chaáp thuaän 6.Hieäu chænh lai Trình töï taïo daõy troøn: [Polar Array]: 1.Choïn ñoái töôïng 2.Ñònh taâm 3.Chon phöông phaùp 4.Ñoái töông tao thaønh 4.Ñònh goùc toång 5.Xem tröôùc keát quaû 4.Xoay khi tao daõy Caùc trình töï taïo daõy qua doøng command Command : -AR GV.PHAN NGOC ANH 13
 14. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN - Taïo daõy chöõ nhaät: Select objects: ↵ Enter the type of array [Rectangular/Polar] : R↵ Enter the number of rows (---) : ↵ Enter the number of columns (|||) : ↵ Enter the distance between rows or specify unit cell (---):↵ Specify the distance between columns (|||): ↵ - Taïo daõy troøn : Select objects: ↵ Enter the type of array [Rectangular/Polar] : P↵ Specify center point of array: Enter the number of items in the array: Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) : Rotate arrayed objects? [Yes/No] : - Khoaûng caùch caùc haøng vaø coät coù theå aâm hay döông. - AutoCAD hieåu ñöôïc vaø cho pheùp duøng phaân soá. Vd : 13/3, 15/7… 5. Leänh Mirror : taïo ñoái xöùng Menu : Modify/Mirror Toolbar : Modify Command : Mirror hay MI Select objects: ↵ Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line: Delete source objects? [Yes/No] : ↵ 6. Leänh Chamfer : vaùt meùp Menu : Modify/Chamfer Toolbar : Modify Command : Chamfer hay CHA (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: Select second line: [Distance]: ñònh khoaûng caùch vaùt [Polyline] : vaùt meùp taát caû phaân ñoaïn cuûa Polyline [Trim] : ñònh cheá ñoä Trim/No Trim. [Method] : löïa choïn phöông phaùp vaùt Distance/Angle. [Multiple]: vaùt nhieàu laàn. 7. Leänh Fillet : bo troøn bôûi cung troøn noái tieáp. Menu : Modify/Fillet Toolbar : Modify GV.PHAN NGOC ANH 14
 15. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Command : Fillet hay F Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: Select second object: [Radius] : ñònh laïi baùn kính vaùt. Khi Fillet hai ñöôøng thaúng song song khoâng caàn ñònh baùn kính. 8. Hieäu chænh vôùi Grips : Caùc daáu Grips seõ xuaát hieän khi ñoái töôïng ñöôïc choïn vaø khi kích vaøo daáu Grips ta coù theå hieäu chænh : Move, Copy, Stretch, Rotate, Scale, Mirror. Trình töï hieäu chænh baèng Grips: 1. Choïn ñoái töôïng caàn hieäu chænh vaø kích choïn moät daáu Grips cuûa ñoái töôïng. 2. Nhaán phím phaûi chuoät vaø löïa choïn caùc phöông phaùp hieäu chænh. 3. Nhaán Esc ñeå thoaùt khoûi chöùc naêng Grips. Thieát laäp Selection : vaøo hoäp thoaïi Options choïn thanh Selection Ñònh ñoä lôùn daáu choïn cuûa con troû Ñònh ñoä lôùn daáu Grips Ñònh cheá ñoä ñöôïc duøng leänh sau khi ñaõ choïn ñoái töôïng Ñònh maøu saéc daáu Grips Ñònh cheá ñoä phaûi keøm theo Shift Taét/môû Grips môùi ñöôïc coäng doàn ñoái töôïng GV.PHAN NGOC ANH 15
 16. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN BAØI 5 : CAÙC LEÄNH VEÕ – HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (3) VAØ GHI KÍCH THÖÔÙC. LEÄNH VEÕ CÔ BAÛN (3) 1. Leänh Xline: veõ ñöôøng thaúng Menu : Draw/Construction Line Toolbar : Draw Command : Xline hay XL Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Specify through point: 2. Leänh Sketch : veõ tay Command : Sketch Record increment : Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH CÔ BAÛN (3) 3. Leänh Rotate : quay quanh moät ñieåm Menu : Modify/Rotate Toolbar : Modify Command : Rotate hay RO Select objects: ↵ Specify base point: Specify rotation angle or [Reference]: ↵ [Reference]: pheùp tham chieáu 4. Leänh Scale : phoùng to, thu nhoû hình Menu : Modify/Scale Toolbar : Modify Command : Scale hay SC Select objects: ↵ Specify base point: Specify scale factor or [Reference]: ↵ [Reference]: pheùp tham chieáu 5. Leänh Break : Menu : Modify/Break Toolbar : Modify Command : Break hay BR Select object: Specify second break point or [First point]: F↵ Specify first break point: GV.PHAN NGOC ANH 16
 17. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Specify second break point: Coù theå duøng leänh Break ñeå caét ñoái töôïng thaønh 2 phaàn. 6. Leänh Lengthen : thay ñoåi chieàu daøi Menu : Modify/Lengthen Toolbar : Modify Command : Lengthen hay LEN Current length: 100.0000 Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: [Delta] : taêng theo soá gia. [Percent] : taêng theo phaàn traêm [Total] : taêng theo oång ñoä daøi hay goùc [Dynamic] : taêng theo vò trí con troû Tuøy kích choïn ½ phaàn naøo cuûa ñoái töôïng maø phía keùo daøi seõ khaùc nhau 7. Leänh Zoom : phoùng to thu nhoû maøn hình Menu : View/Zoom… Command : Zoom hay Z Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : [All] : nhìn toaøn boä baûn veõ. [Extents] : nhìn taát caû ñoái töôïng baûn veõ. [Scale] : nhìn theo tæ leä. Ví duï : 2,3… phoùng theo giôùi haïn baûn veõ; 2x,3x… phoùng theo maøn hình hieän taïi. [Dynamic] : nhìn theo cöûa soå coù theå thay ñoåi kích thöôùc. Thay ñoåi chieàu daøi con troû : môû hoäp thoaïi Options vaø choïn thanh [Display]. 8. Ñònh daïng chöùc naêng cuûa chuoät phaûi : - Môû hoäp thoaïi Options choïn thanh [User Preferences]. - Kích nuùt [Right-click Customization…]. GV.PHAN NGOC ANH 17
 18. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Chöùc naêng cuûa chuoät phaûi theo tính chaát thôøi gian Chöùc naêng cuûa chuoät phaûi khi khoâng coù ñoái töôïng naøo ñöôïc choïn Chöùc naêng cuûa chuoät phaûi khi ñang choïn ñoái töôïng Chöùc naêng cuûa chuoät phaûi khi ñang tieán haønh 1 leänh naøo ñoù 9. Ghi kích thöôùc: Leänh Dimlinear : ghi kích thöôùc ngang, thaúng ñöùng vaø nghieâng. Menu : Dimension/Linear Toolbar : Dimension Command : DimLinear hay DLI Specify first extension line origin or : Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: [Mtext] : nhaäp chöõ tröôùc vaø sau soá kích thöôùc. [Text] : nhaäp chöõ thay vaøo soá kích thöôùc [Angle] : xoay chöõ soá kích thöôùc. Leänh DimAligned: ghi kích thöôùc song song vôùi 2 ñieåm choïn. Menu : Dimension/Aligned Toolbar : Dimension Command : DimAligned hay DAL Specify first extension line origin or : Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Leänh DimDiameter : ghi kích thöôùc ñöôøng kính Menu : Dimension/Diameter Toolbar : Dimension Command : DimDiameter hay DDI Select arc or circle: Dimension text = 60 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Leänh DimRadius : ghi kích thöôùc baùn kính Menu : Dimension/Radius Toolbar : Dimension Command : DimRadius hay DRA GV.PHAN NGOC ANH 18
 19. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Select arc or circle: Dimension text = 50 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Leänh DimCenter : ñaùnh daáu taâm Menu : Dimension/Center Toolbar : Dimension Command : DimCenter hay DCE Select arc or circle: Leänh DimAngular : ghi kích thöôùc goùc Menu : Dimension/Angular Toolbar : Dimension Command : DimAngular hay DAN Select arc, circle, line, or : Select second line: Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Leänh DimContinue : ghi kích thöôùc noái tieáp Menu : Dimension/Continue Toolbar : Dimension Command : DimContinue hay DCO Specify a second extension line origin or [Undo/Select] : Leänh DimBaseline : ghi kích thöôùc song song Menu : Dimension/Baseline Toolbar : Dimension Command : DimBaseline hay DBA Specify a second extension line origin or [Undo/Select] : Leänh Qleader : ghi ñöôøng chuù thích, chæ daãn Menu : Dimension/Leader Toolbar : Dimension Command : Qleader hay LE Specify first leader point, or [Settings]: Specify next point: Specify next point: Specify text width : ↵ Enter first line of annotation text : ↵ Ñònh daïng doøng chuù thích naèm treân ñöôøng muõi teân : - Vaøo hoäp thoaïi [Leader Settings] : LE ↵ vaø ↵ - Choïn thanh [Attachment] vaø ñaùnh daáu choïn [Underline Bottom line]. GV.PHAN NGOC ANH 19
 20. AUTOCAD 200x – CÔ BAÛN Coù theå duøng leänh hieäu chænh chöõ leänh DDEDIT (ED) ñeå hieäu chænh chöõ kích thöôùc GV.PHAN NGOC ANH 20