Xem mẫu

 1. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG • Giảng viên: • Khoa: • Trường:
 2. Nội dung • Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương • Mô hình hóa hoạt động tiền lương • Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương • Kế toán tiền lương trên PMKT
 3. Nguyên tắc hạch toán • Hạch toán chi tiết số lượng, thời gian, kết quả lao động Bảng tính và phân bổ chi phí • Bảng chấm công Bảng tính lương tiền lương cùng • Phiếu làm thêm giờ các khoản trích • Phiếu giao nộp sản theo lương phẩm • Hợp đồng giao khoán • Phiếu nghỉ hưởng BHXH
 4. Mô hình hóa hoạt động tiền lương
 5. Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương
 6. Kế toán tiền lương trên PMKT • Phân hệ Kế toán tiền lương trên PMKT • Quy trình xử lý Kế toán tiền lương trên PMKT • Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý tiền lương • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo tiền lương
 7. Phân hệ Kế toán tiền lương trên PMKT
 8. Quy trình xử lý kế toán tiền lương trên PMKT
 9. Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý tiền lương • Danh mục phòng ban • Danh mục các khoản lương •Danh mục nhân viên •
 10. Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý tiền lương
 11. Danh mục phòng ban
 12. Danh mục các khoản lương
 13. Danh mục nhân viên
 14. Các chứng từ đầu vào liên quan • Bảng chấm công. • Bảng chấm công làm thêm giờ. • Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. • Hợp đồng giao khoán. • Bảng thanh toán tiền lương • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương. • Bảng thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán.
 15. Bảng chấm công
 16. Bảng thanh toán tiền lương
 17. Nhập chứng từ vào PMKT • Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào PMKT • Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT
 18. Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào PMKT
 19. Ví dụ về giao diện nhập chứng từ trong PMKT • Chấm công • Tính lương • Trả lương
 20. Chấm công