Xem mẫu

  1. Tiết 13 Bài 5:KHOẢNG CÁCH I. Mục tiêu bài dạy: 1. V ề kiến thức: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau 2. V ề kỹ năng: Dựng khoảng giữa 2 đường thẳng chéo nhau. 3. V ề thái độ: Tích cực hoạt động trong1 nhóm II. Chuẩn bị: 1. Của GV: hoạt động nhóm. 2. Của HS: Bài toán hoạt động theo nhóm cho ở tiết 12 III. Tiến trình bài d ạy: 1. Ổ n định lớp: Hoạt động 1:Bài toán mở đầu và định nghĩa khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Gọi 1 đại diện 1 nhóm lên trình bày -Lên trình bày, các nhóm còn lại lắng cách xác định đường thẳng c( phương nghe,nhận xét. pháp 1- dùng 2 mặt phẳng vuông góc). - Cho các nhóm bổ sung để có phương -Trả lời pháp 2(dùng 2 mặt phẳng song song) - GV giới thiệu các thuật ngữ và ĐN - G hi nhớ - Yêu cầu HS làm H5.
  2. - Gợi ý để HS rút ra nhận xét 1 và 2 - Trả lời. - N hận xét Hoạt động 2: Áp d ụng các phương pháp vào bài tập: HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ -Cho HS làm ví dụ 1b và 30b, ví dụ 2 - Hoạt động theo nhóm. - Chú ý đọc kỹ đề : Tính hay dựng IV. Củng cố và d ặn dò: -N ắm vững ĐN , các thuật ngữ và các phương pháp d ựng khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau. Khi nào nên áp dụng phương pháp 1 và khi nào nên áp dụng phương pháp 2 ? - BTVN: 31, 29, 32b,34b, 35
nguon tai.lieu . vn