Xem mẫu

 1. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH • Giảng viên: • Khoa: • Trường:
 2. Nội dung • Nguyên tắc hạch toán • Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm TSCĐ • Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ • Thực hành kế toán TSCĐ trên PMKT
 3. Nguyên tắc hạch toán
 4. Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm TSCĐ • Kế toán tăng TSCĐ • Kế toán giảm TSCĐ
 5. Kế toán tăng TSCĐ
 6. Kế toán giảm TSCĐ
 7. Một số sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ • Tăng TSCĐ do mua ngoài • Thanh lý, nhượng bán TSCĐ • Khấu hao TSCĐ •…..
 8. Tăng TSCĐ do mua ngoài
 9. Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 10. Khấu hao TSCĐ
 11. Thực hành kế toán TSCĐ trên PMKT • Phân hệ Kế toán TSCĐ trên PMKT • Quy trình xử lý kế toán TSCĐ trên PMKT • Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý TSCĐ • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo TSCĐ
 12. Phân hệ kế toán TSCĐ trên PMKT
 13. Quy trình xử lý kế toán TSCĐ trên PMKT
 14. Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý TSCĐ • Danh mục loại TSCĐ • Danh mục TSCĐ
 15. Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý TSCĐ
 16. Danh mục loại TSCĐ
 17. Danh mục TSCĐ
 18. Các chứng từ đầu vào liên quan • Biên bản giao nhận TSCĐ • Biên bản thanh lý TSCĐ • Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành • Biên bản đánh giá lại TSCĐ • Biên bản kiểm kê TSCĐ • Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ • ….
 19. Một số mẫu chứng từ đầu vào liên quan kế toán TSCĐ
 20. Nhập chứng từ vào PMKT • Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ trong PMKT • Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT