Xem mẫu

 1. KẾ TOÁN VẬT TƯ • Giảng viên: • Khoa: • Trường:
 2. Nội dung • Nguyên tắc hạch toán • Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho • Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư • Thực hành trên PMKT
 3. Nguyên tắc hạch toán • Nguyên tắc giá gốc • Phương pháp tính giá vật tư xuất kho: – Giá đích danh – Bình quân gia quyền – Nhập trước, xuất trước – Nhập sau, xuất trước • Kế toán chi tiết vật tư theo từng kho, loại, nhóm
 4. Mô hình hóa hoạt động nhập kho
 5. Mô hình hóa hoạt động xuất kho
 6. Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư • Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ • Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 7. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ
 8. Theo phương pháp kê khai thường xuyên
 9. Thực hành kế toán vật tư trên PMKT • Phân hệ kế toán vật tư trên PMKT • Quy trình xử lý kế toán vật tư trên PMKT • Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý vật tư
 10. Thực hành kế toán vật tư trên PMKT • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo vật tư
 11. Phân hệ kế toán vật tư trên PMKT
 12. Quy trình xử lý kế toán vật tư trên phần mềm
 13. Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý vật tư • Danh mục kho vật tư • Danh mục vật tư
 14. Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý vật tư
 15. Danh mục kho vật tư
 16. Danh mục vật tư hàng hóa
 17. Các chứng từ đầu vào liên quan • Phiếu nhập kho • Phiếu xuất kho • Chứng từ khác
 18. Các chứng từ đầu vào liên quan
 19. Nhập chứng từ vào PMKT • Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ trong phần mềm • Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT
 20. Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ trong phần mềm