Xem mẫu

 1. NĂM HỌC: 2011 - 2012 TIEÁT 22–­ BAØI 21: ÑOÄT BIEÁN GEN
 2. Nª u  k h ¸i n iÖ m  v Ò  h iÖ n  t­ în g  b iÕ n  d Þ  ?
 3. Chöông IV:
 4. BiÕn dÞ Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. BiÕn dÞ di BiÕn dÞ kh«ng di truyÒ truyÒn BiÕn dÞ tæ hîp §ét biÕn Th­êng biÕn Là sự tổ hợp lại các Là những biến đổi trong vật tính trạng của bố mẹ. chất di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử(ADN) hoặc cấp độ tế bào. §ét biÕn gen §ét biÕn NST
 5. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21: - Đột biến gen là những biến đổi trong PHIẾU HỌC TẬP cấu trúcĐộtabiến gen quan tới một củ gen liên là gì? 1. §o¹n gen ban ®Çu: hoặc một số cặp nuclêôtit. - Các dạng đột biến gen:    + Cã . . . . . . cÆp nuclª«tit 5 + MấĐmt bicặpgen gồm t ộ ột ến nuclêôtit.    + Tr×nh tù c¸c cÆp nuclª«tit:  + Thêm ữngt dạngnuclêôtit. nh mộ cặp nào? - T- G- A -T -X - + Thay thế một cặp nuclêôtit. I I I I I - A- X -T -A -G - 2. §o¹n gen bÞ biÕn ®æi: Đoạn Số cặp Điểm khác so Đặt tên dạng biến ADN   nuclêôtit với đoạn (a) đổi b 4 Mất cặp G-X Mất một cặp nuclêôtit c 6 Thêm cặpT-A Thêm một cặp nuclêôtit d 5 Thay cặp T-A bằng cặp G-X Thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác Quan sát hình 21.1 và thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau:
 6. (NST ban ®Çu) T A T A G X G X a A T A T b T A T A X G X G G X (MÊt mét cÆp X-G) T A G X T A A T G X T A c d A T T A X G T A X G (Thªm mét cÆp T-A) (Thay thÕ cÆp A-T b»ng cÆp G- X) Hình 21.1- C¸c d¹ng ®é t biÕn g e n
 7. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn g21: lµ g × ? en Hãy quan sát các hình ảnh sau đây: - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit. - Các dạng đột biến gen: + Mất một cặp nuclêôtit. + Thêm một cặp nuclêôtit. + Thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n : Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima Nhật Bản
 8. Chöông IV: 22 - Bµi TiÕt I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21: Hãy quan sát các hình ảnh sau đây: - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit. - Các dạng đột biến gen: + Mất một cặp nuclêôtit. + Thêm một cặp nuclêôtit. + Thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n : Máy bay Mỹ rải chất độc hoá học xuống miền nam việt nam.
 9. Chöông IVTiÕt 22 - Bµi : I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21: Hãy quan sát các hình ảnh sau đây: - Đột biến gen là những biến đổi trong Các nạn nhân của chất độc điôxin cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit. - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n :
 10. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21: - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một Quan sát đoạn phim hoặc một số cặp nuclêôtit. sau - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n :
 11. Chöông IVTiÕt 22 - Bµi : I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21: Hãy nêu nguyên - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen... nhân phát sinh - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, đột biến gen? thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n : NGUYÊN NHÂN - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể. - Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc Tự nhiên: Do rối Thực nghiệm: Con hoá học (đột biến nhân tạo). loạn trong quá người đã gây ra trình tự sao chép các đột biến bằng của ADN dưới ảnh tác nhân vật lí, hưởnh của môi hoặc hoá học (đột trường trong và biến nhân tạo). ngoài cơ thể .
 12. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21: Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết: đột - Đột biến gen là những biến đổi trong biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân cấu trúc của gen... sinh vật hoặc đối với con người. - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n : - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng Đột biến có hại của môi trường trong và ngoài cơ thể. Hình 21.2. Đột biến gen làm mất khả năng t ổng h ợp di ệp l ục ở cây mạ (màu trắng) - Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo). III. Vai trß c ña ®é t b iÕn g e n : Đột biến có hại Đột biến có lợi Hình 21.3 Lợn con có đầu và Hình 21. 4 Đột biến gen ở lúa chân sau dị dạng (b) làm cây cứng và nhiều bông hơn ở giống gốc (a)
 13. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21:  Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát - Đột biến gen là những biến đổi trong sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra. cấu trúc của gen… - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, Một số ví dụ về đột biến gen thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n : - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể. - Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo) III. Vai trß c ña ®é t b iÕn g e n : Chó nhiều chân Rùa 2 đầu
 14. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21:  Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát - Đột biến gen là những biến đổi trong sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra. cấu trúc của gen… - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, Một số ví dụ về đột biến gen thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n : - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể. - Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo) III. Vai trß c ña ®é t b iÕn g e n : Bò 6 chân Chó bị dị dạng Vịt 3 chân Đột biến bạch tạng ở cây
 15. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn 21:n lµ g × ? ge  Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát - Đột biến gen là những biến đổi trong sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra. cấu trúc của gen… Một số ví dụ về đột biến gen - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh đột b iÕn g e n : - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể. - Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo) III. Vai trß c ña ®é t b iÕn g e n : - Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình Bàn tay bị dị dạng thường có hại cho bản thân sinh vật. Người Người khỉ 6 ngón có bàn chân
 16. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21: Nhắc lại mối qua hệ giữa gen và tính trạng? - Đột biến gen là những biến đổi trong Gen cấu trúc của gen… (một mARN Prôtêin Tính - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, đoạn trạng ADN) thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh Tại sao đột biến gen gây biến đổi kiểu hình? đột b iÕn g e n : - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng Biến đổi trong cấu của môi trường trong và ngoài cơ thể. trúc của Biến đổi mARN gen - Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc Biến hoá học (đột biến nhân tạo) Biến III. Vai trß c ña ®é t b iÕn g e nđ:ổi đổi Protein Kiểu - Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình tương hình thường có hại cho bản thân sinh vật. ứng Đột biến gen làm biến đổi cấu trúc Prôtêin mà nó mã hoá gây nên biến đổi kiểu hình.
 17. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn 21:n lµ g × ? ge - Đột biến gen là những biến đổi trong Tại sao đột biến gen thể cấu trúc của gen… hiện ra kiểu hình thường - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, là có ại cho bả g thân hợp Qua giaohphối, nếu n ặp tổsinh gen thay thế một cặp nuclêôtit. thích hợp, một vật?biến vốn là có hại đột II. Nguyên nhân phát sinh có thể trở thành có lợi. Trong thực đột b iÕn g e n : tiễn, người ta gặp những đột biến tự Vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình nhiên và nhân tạo có lợi cho bản trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng thân sinh vật và cho con người. nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện của môi trường trong và ngoài cơ thể. tự nhiên , gây ra những rối loạn trong - Thực nghiệm: Con người đã gây ra quá trình tổng hợp Prôtêin. các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo) III. Vai trß c ña ®é t b iÕn g e n : - Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật. - Đột biến gen đôi khi có lợi cho con người
 18. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn g e n lµ g × ? 21: Một số đột biến có lợi - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen… - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit. Chẳng hạn, đột biến tự nhiên cừu chân II. Nguyên nhân phát sinh ngắn ở Anh, làm cho chúng không nhãy được qua hàng rào để vào phá vườn ; Đột đột b iÕn g e n : biến tăng khả năng thích ứng đối với điều - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình kiện đất đai và đột biến làm mất tính cảm tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng ứng quang chu kì phát sinh ở giống lúa của môi trường trong và ngoài cơ thể. Tám thơm Hải Hậu đã giúp các nhà chọn - Thực nghiệm: Con người đã gây ra giống tạo ra giống lúa tám thơm đột biến các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc trồng được 2 vụ /năm, trên nhiều đất đai, hoá học (đột biến nhân tạo) kể cả vùng đất trung du và miền núi. III. Vai trß c ña ®é t b iÕn g e n : - Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật. Đột biến thân lùn ở lúa Đậu nhiều hạtt Ngô nhiều hạ - Đột biến gen đôi khi có lợi cho con người
 19. Chöông IV: TiÕt 22 - Bµi I. §é t b iÕn21: n lµ g × ? ge Đột biến gen có vai trò trong - Đột biến gen là những biến đổi trong sản xuất như thế nào? cấu trúc của gen… - Các dạng đột biến gen: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit. II. Nguyên nhân phát sinh Chúng có ý nghĩa với chăn nuôi, trồng đột b iÕn g e n : trọt vì trong thực tế có những đột biến - Tự nhiên: Do rối loạn trong quá trình gen có lợi cho con người. tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể. - Thực nghiệm: Con người đã gây ra các đột biến bằng tác nhân vật lí, hoặc hoá học (đột biến nhân tạo) III. Vai trß c ña ®é t b iÕn g e n : - Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật. - Đột biến gen đôi khi có lợi cho con người  có ý nghĩa trong chăn nuôi trồng trọt.
 20. Chương IV: BIẾN DỊ Tiết 22 - Bài 21: ĐỘT BIẾN GEN I. Đột biến gen là gì: * Thực nghiệm : - Đột biến gen là những biến Con người gây ra các đột đổi trong cấu trúc của gen… biến bằng tác nhân vật lí, - Các dạng đột biến gen: hóa học. Mất, thêm, thay thế 1 cặp III. Vai trò của đột biến gen: nuclêôtít II. Nguyên nhân phát sinh Đột biến gen thể hiện ra đột biến gen: kiểu hình thường có hại cho * Tự nhiên: bản thân sinh vật. Do rối loạn trong quá trình tự Đột biến gen đôi khi có lợi sao chép của ADN dưới ảnh cho con người → co ý nghĩa hưởng của môi trường trong trong chăn nuôi và trồng và ngoài cơ thể. trọt.
nguon tai.lieu . vn