Xem mẫu

 1. PH A Â N   A Ï   H IPH Í LO IC   I. BA Û N   H A Á T  I H   C K N TEÁ   H IPH Í C   . 1. K haùini     .   eäm chiphí 1. H ì t nh höùc  eåu  eän    . bi hi chiphí I .   A Â N   A Ï   H IPH Í I  PH LO IC   . 1. C aùc  yeáu oá    . t chiphí 2. C aùc  khoaûn  uï chiphí m c    . 1. C hiphís    aûn  phaåm ,chiphít      hôøikyø.   2. Bi phí  eán  ,ñònh  ,chiphíhoãn  p. phí      hôï 3. Theå  eän     reân  hi chiphít baùo caùo  keátquaû  nh    ki doanh. 1. N hận  ạng      d chiphíkhaùc 1
 2. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH BA Û N   H A Á T  I H   C K N TEÁ   H I PH Í C   - C hiphíl bi    aø  eåu  eän  hi baèng  i teàn  nhöõng hao   ao  phíl ñoäng  oáng, s   l ñoäng  ao  vaäthoùa    phaùts nh    i gaén i vôùiquaù rì s leàn    t nh  aûn  xuaát  ki doanh.N G U Y EÂ N   Ù   H U N G   H A Ä N   Ö Ù C   H I PH Í nh    LY C N TH C   . - C hiphíl nhöõng    oån     aø  phít phaùt s nh aøm   aûm    i l gi nguoàn ôï  nh  l iki t cuûa  eá  doanh  nghieäp  eåm   oaùt t ki s   rong kyø gaén  i leàn  vôùi m uï   c  ñích saûn xuaát nh doanh vaø t  ki aùc ñoäng gi aûm  voán s ôû höõu.   TI U   H U A Å N   Ò N H   N H ,Ñ Ò N H   Ô Ï G   H I PH Í EÂ C Ñ TÍ   LÖ N C   . - C hi phí vaø    i     chi teâu ñeàu  aø    oån  l phí t nhöng khaùc  nhau veà  uï m c  ñí phaùt s nh.C hiphígaén i ch   i       leàn  uï ñí ki doanh  m c  ch  nh  neân ñöôïc  tnh vaøo gi í aù t haønh, buø ñaép t öø doanh t hu ;  teâu khoâng   chi i ñöôï tnh  c  í vaøo  aù  haønh  gi t ñöôï t   rôï t quyõ  c  aøi t   öø  chuyeân  duøng,  nguoàn  nh  . ki phí - C hi phí  vaø t  s aøi aûn ñeàu cuøng m uï ch phuï c ñí c vuï nh doanh   ki nhöng  khaùc  nhau veà    oån.C hiphíkhoâng  phít       gaén i leàn  oät l i m  ôï  í ki t chaéc  ch  nh  eá  chaén,ñaùng  i caäy  rong  öông  ai ; Taøi s   tn  t t l      aûn  gaén leàn m oät ôï í i  l i ch ki nh teá chaéc chaén, ñaùng tn caäy t i rong  töông ai l . - C hiphít     heå  eän  rong  hi t hoaï  t ñoäng  nh  ki doanh  nhi phaï   , ôû  eàu  m vi  quan  s s heä  o  aùnh  khaùc  nhau      höï t ;chi   keá  ch, :chiphít c eá    phí  hoaï 2  chiphíchì ,chiphícô  ,chiphícheânh eäch.     m       hoäi      l
 3. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH C A Ù C   EÁ U   Á   H I PH Í –  A Â N   A Ï   H I PH Í TH EO   O Ä I Y TO C     PH LO I C     N   DUNG   I H   K N TEÁ   N   A À U BA Ñ C hiphínhaân      coâng chiphíl ñoäng  abour  t ) (    ao  ­l cos s • C hiphínguyeân   i ( at al   t )     vaätleäu m eri s cos s • C hiphícoâng    ng   t s and  upples cos s     cuïduï cuï( oot   s i   t) • C hiphíkhaáu  t   aûn  ñònh depcreci i     hao aøis coá  ( aton  cos s t) • C hiphídòch   hueâ      vuït ngoaøi( ervi    s ces rendered  t ) cos s • C hiphíkhaùc      baèng i ( undry  t   d n  h) teàn s cos s pai i cas 3
 4. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH K H O A Û N   U Ï   H I PH Í –  H I PH Í TH EO   O Â N G   U Ï G   I H   M CC     C     C D N K N TEÁ - Tuyø  huoäc  t ñaëc  eåm   nh  eá  ñi ki t kyõ  huaät t t   öøng ngaønh coù  oá öôï   s l ng, noäidung  nh eá    ki t caùc  khoaûn  uï chiphíkhaùc  m c      nhau.  - N gaønh  aûn  s xuaát coâng    nghi bao  eäp  goàm     hiphínguyeân  :C     vaät leäu   i t c teáp ( rect at al t ) C hi  nhaân coâng t c t c teáp  röï i di  m eri  cos s ,  phí röï röï i ( rect   abour  t )  hi phí s di s l cos s , C     aûn  xuaát chung  f ory    ( act overhead  t )  cos s , C hi  baùn haøng ( eli  phí s lng expens ) C hi  quaûn l es ,  phí yù doanh nghi eäp  (generaland  i s ratve    adm ni t i expens ) es . - N gaønh xaây aép  l bao  goàm    hiphínguyeân   i t c i ( rect :C     vaätleäu röï teáp di   m at alcos s ,C hiphínhaân  eri   t )      coâng  röï t c  i ( rect  abour  t )  t c  röï teáp  di s l cos s , C hi phí öû duï  s ng m aùy t  coâng, hi hi  C  phí aûn xuaát  s  chung ( act f ory  overhead  t )  hiphíbaùn  cos s ,C     haøng  s lng  ( eli expens )  hi phíquaûn  yù  es ,C     l doanh  eäp generaland  i s ratve  nghi (   adm ni t i expens ) es . - Ñ i caàn  eàu  quan aâm   ki  oaùtcaùc  t ñeå  eåm s   khoaûn  uï chiphí: m c      • Ñ aëc  eåm   nh  eá  ñi ki t kyõ  huaät t t   öøng ngaønh vaø aûnh höôûng ñeán    chi phí . 4 • G i t  yû roï ( aù rò,t t ng keátcaáu)vaø  höôùng      xu  chuyeån  eán    bi keátcaáu   chi
 5. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH C H I PH Í SA Û N   A Å M ,C H I PH Í TH Ô Ø I K Y Ø   PH A Â N   A Ï       PH         –  LO I TH EO   O Á I Q U A N   EÄ   Ô Ù I K Y Ø   N H   EÁ T  U A Û M   H V   TÍ K Q C H I PH Í SA Û N   A Å M       PH - Bao  goàm   nhöõng     i quan  chiphíleân  ñeán  aûn  s xuaát(      chiphínguyeân  vaät i  leäu t c teáp,  phí röï i  chi  nhaân coâng t c teáp,  phí aûn  röï i  chi  s xuaátchung)hay          chiphíhaøng  ua gi m ua  chiphím ua) m ( aù  vaø      . - Thôøi kyø    phaùt s nh      aûn    i chi phí s phaåm   höôøng  t khaùc  eät vôùi bi     thôøi kyø      ghi nhaän      aûn  chi phí s phaåm   reân  t baùo caùo keát quaû    kinh doanh.  khaùc bi  t  Söï eät uøy thuoäc quan heä giöõa M öùc ñoä  saûn xuaát–  ùöùc  teâu huï   M ñoä i t . - R uûiro i   cuûa      aûn    teàm aån  chiphís phaåm  aø    t l ruûiro oàn  kho. - N haø quaûn l yù thöôøng aùp duï ng m oâ hình quaûn l yù kòp thôøi   ( T  Jus   n  m e)ñeå  n  JI –  tI Ti   haï cheá    t ruûiro oàn kho. - M oâ  nh  T    Thò  röôøng  N hu  hì JI :   t –  caàu  i teâu  huï–  hu  t   N caàu  aûn  s 5 xuaát( ua)–  uan  cung   m   Q heä  caáp höôøng  t xuyeân  ñi chæ nh. vaø  eàu 
 6. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH C H I PH Í SA Û N   A Å M ,C H I PH Í TH Ô Ø I K Y Ø   PH A Â N   A Ï       PH         –  LO I TH EO   O Á I Q U A N   EÄ   Ô Ù I K Y Ø   N H   EÁ T  U A Û M   H V   TÍ K Q C H I PH Í TH Ô Ø I K Y Ø         - Bao  goàm       chiphíbaùn  haøng,chiphí       quaûn yù  l doanh  nghi eäp. - Thôøikyø    phaùt s nh    i cuõng aø  hôøi l t   kyø    ghi nhaän  reân  t baùo caùo keát  quaû  nh  ki doanh. - M öùc phí höôøng xuyeân caàn buø   t ñaép ngay rong  t kyø. - N haø  quaûn  lyù  thöôøng  taêng  cöôøng khoáng cheá  öùc    m phíqua cô  cheá khoaùn      heo  öøng  chiphít t caáp  quaûn yù. l 6
 7. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH C H I PH Í SA Û N   A Å M ,C H I PH Í TH Ô Ø I K Y Ø   PH A Â N   A Ï       PH         –  LO I TH EO   O Á I Q U A N   EÄ   Ô Ù I K Y Ø   N H   EÁ T  U A Û M   H V   TÍ K Q C P  Û N   SA XUAÁT C PN V LTT C PN C TT C PSX C DO ANH   U TH ­ C P  Û N   SA G I Ù  O ÁN  AØ NG   ÙN A V H BA PH A Å M = G I Ù   O Á N   TO À N   A V SP  KHO LÔ Ï   H U A Ä N   O Ä P IN G ­ C P  Ô Ø I TH   C P  Ù N   A Ø N G ,C P  U A Û N   BA H   Q K YØ LY Ù 7 =
 8. V ÍD U Ï1     Theo aøileäu öø  phaän  aûn  t  i t boä  s xuaátki doanh  aûn    nh  s phaåm     A cuûa  coâng y  BC   t A nhö  au: s 1. nh  nh      aûn  Tì hì chiphís xuaátki doanh    nh  qua  caùc  naêm   nhö  au  s : C hæ  i teâu  N aêm   2003 N aêm   2004 N aêm   2005 1. hiphínguyeân   i t c i ( C     vaätleäu röï teáp ñ) 400. 000 600. 000 800. 000 2. hiphínhaân  C     coâng röï teáp ñ) t c i ( 280. 000 420. 000 560. 000 3. hiphís C     aûn  xuaátchung ñ)   ( 540. 000 600. 000 660. 000 4. hiphíbaùn  C     haøng ñ) ( 220. 000 300. 000 380. 000 5. hiphíquaûn yù  C     l doanh  nghi ( eäp ñ) 120. 000 120. 000 120. 000 6. Saûn öôï s l ng  aûn  xuaátki doanh s   nh  ( p) 800 1. 200 1. 600        ôn  aù       Ñ gi baùn  qua caùc  naêm  aø  000ñ/ p   aêng öï s l 2. s ;N l c  aûn xuaátt  haáp  nhaátl 800   aø  s   nhaát1. p,cao    600s   eáu  p;N naêng öï s l c  aûn xuaátvöôï    tquaù  öùc  ôùihaï t m gi   n reân  eán  bi phíñôn  t   vò aêng 20% ,ñònh   aêng    phít 50% Y eâu  caàu  : 1. X aùc  ñònh  caáu      aûn  cô  chiphís phaåm ,chiphít      hôøikyø    naêm   2005 cuûa  aûn  s phaåm   . A 2. X aùc  ñònh    keátquaû  nh  ki doanh röôøng  p i t   000s t hôï teâu huï1. p 3. M oät nhaø    quaûn yù  l cho  raèng      aêng  aûn öôï teâu  huï ôï  : khit s l ng  i t ,l inhuaän  eõ  aêng  s t theo phöông  rì Y   ( ­ z) *  ,t t nh  =  g      X   rong  ñoù   aø ôï  Y l l inhuaän,g      : ñôn  aù  gi baùn,z  aù    gi thaønh ñôn      oá öôï s vò,X s l ng  aûn  phaåm  i t .Theo  teâu huï  anh  nhaän  chò  ñònh  ñoù  p yù  hôï l hay khoâng,gi  hí vaø    aûit ch  chöùng  i   m nh. 8
 9. V ÍD U Ï1     9
 10. V ÍD U Ï1     10
 11. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH BI N   Í   Ò N H   Í   H I PH Í H O Ã N   Ô Ï –  U A Ù   Ì H   Ù N G   Ö Û   EÁ PH ,Ñ PH ,C     H P  Q TR N Ö X C H I PH Í     BI N   Í . EÁ PH   - C hiphícoù  oång  oá  hay      t s t ñoåit l t   yû eä  huaän vaø  gaàn nhö yû eä huaän  t l t vôùim öùc    ñoä hoaï  tñoäng.  N göôï aï, reân m oät c l i t  ñôn vò, eán phí höôøng   bi  t l m oäthaèng  oá. aø    s - Bi phít l vaø  eán    eán   yû eä  bi phícaáp  baäc. - Bi phít l : eán   yû eä  - Bi eán phí uoân thay ñoåi  l  tuyeán tính vôùi öùc   m ñoä hoaï t ñoäng. oaï  H t ñoäng toàn taï  bi i eán phí   xuaát hi eän,  ngöng hoaï t ñoäng bi eán phí baèng      Y  a    € khoâng.     =   X , X   [m ,n] • C aàn  eåm   ki soaùt  nh  tí höõu  ch  í hoaï ñoäng  t  phaùt  si chi phí   nh    ; ñònh  öùc, m öùc  m   hoaï ñoäng. t  - Bi phícaáp  eán    baäc  : • Bi eán  phí thay    ñoåi theo    töøng baäc    öùc  khi m ñoä  hoaï t ñoäng ñaï t ñeán m oät  öùc  m thay ñoåi  nhaát    = a X   €  ñònh. Y     j  j,X   [m ,n] • C aàn  eåm   ki soaùt  nh  tí höõu  ch  í hoaï ñoäng  t  phaùt  11 si chi phí   nh    ; ñònh  öùc, m öùc  m   hoaï ñoäng  t  vaø    chi
 12. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH BI N   Í   Ò N H   Í   H I PH Í H O Ã N   Ô Ï –  U A Ù   Ì H   Ù N G   Ö Û   EÁ PH ,Ñ PH ,C     H P  Q TR N Ö X C H I PH Í   ÑÒ NH   Í PH - C hiphícoù  oång  oá t hoaëc      t s í  khoâng  hay  t ñoåit   heo  m öùc  hoaï  ñoä  tñoäng.N göôï l i reân  oätñôn      c aï,t m   vò, ñònh   höôøng hay  phít t ñoåit l nghòch   yû eä  vôùim öùc    hoaï  tñoäng. - Ñ ònh      phíbaétbuoäc  ñònh    vaø  phíkhaùc t ( uøy  . yù) - Ñ ònh      phíbaétbuoäc. • Ñ ònh phí coù nguoàn goác töø chi  phí  söû duï ng  taøi saûn daøi haï  chi n,  phí toå chöùc quaûn l y vaø  raát khoù caét  aûm   gi trong kyø, Y =   , X €[m ,   B   n] • Caàn phaûi kieåm soaùt döï aùn ñaàu tö taøi saûn, xaây döïng cô caáu toå chöùc quaûn lyù; möùc phí phaùt sinh, chi phí trung bình. - Ñ ònh   uøy  : phít yù   • Ñònh phí coù nguoàn goác töø chi phí quaûng caùo, haønh chính, quaûn trò trong kyø, coù theå caét giaûm trong kyø, Y= Bj, X€[m,n] • Caàn phaûi kieåm soaùt haønh vi quaûn trò; möùc 12 phí phaùt sinh, chi phí trung bình, taêng cöôøng
 13. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH BI N   Í   Ò N H   Í   H I PH Í H O Ã N   Ô Ï –  U A Ù   Ì H   Ù N G   Ö Û   EÁ PH ,Ñ PH ,C     H P  Q TR N Ö X C H I PH Í   BI N   Í C A Á P  Ä C EÁ PH   BA - Thay ñoåi nhaï caûm     y  vôùi s   hay    öï t ñoåi öùc hoaï ñoäng,  m t  caét aûm    gi nhanh. - Taêng giaûm  theo s  m öùc hoaï  öï t ñoäng. Ñ Ò N H   Í TU Ø Y   Ù PH   Y - Thay ñoåi t í nhaï y caûm  vôùi öï  s   thay  ñoåi m öùc  hoaï  ñoäng,     t caét giaûm  chaäm . - Taêng gi aûm  theo haønh vi  quaûn  trò. 13
 14. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH BI N   Í   Ò N H   Í   H I PH Í H O Ã N   Ô Ï –  U A Ù   Ì H   Ù N G   Ö Û   EÁ PH ,Ñ PH ,C     H P  Q TR N Ö X C H I PH Í   C H I PH Í   O Ã N   Ô Ï    H H P - C hi  bao goàm  ñònh phí bi  phí , eán phí  = aX +B, €  Y  X [ , m n] - Chi phí hoãn hôïp phaûi ñöôïc phaân tích thaønh ñònh phí vaø bie phí. án - Caùc phöông phaùp phaân tích chi phí hoãn hôïp : • Phöông phaùp che ânh leäch : a =( Y1  Y *)( 1  X *)  =  *    *  Y 1  aX 1. –  /X –  ,B  Y ­aX =  –    V ôùiY 1  aø        l chiphíhoãn  p  m öùc  tñoäng  nhaát  *  aø    hôï ôû  hoaï  cao  ,Y l chi phí hoãn hôï p ôû m öùc hoaï ñoäng t t haáp nhaát X 1 l , aø m öùc hoaï  t ñoäng  nhaát  * l m öùc  tñoäng haáp  cao  ,X  aø  hoaï  t nhaát . • Phöông phaùp xaùc suaát (bình phöông be nhaát) ù Σ XY = aΣX2         +  BΣX    (    1) ΣY =     aΣX           + nB (2) • Phöông phaùp ñoà thò phaân taùn - Ke quaû öôùc löôïng cuûa m phöông phaùp bie át oãi án 14 phí ñôn vò (a), ñònh phí (B) coù the khaùc nhau. å
 15. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH BI N   Í   Ò N H   Í   H I PH Í H O Ã N   Ô Ï –  U A Ù   Ì H   Ù N G   Ö Û   EÁ PH ,Ñ PH ,C     H P  Q TR N Ö X C H I PH Í   X U   Ö Ô Ù N G   H U Y EÅ N   EÁ N   EÁ N   H C BI BI PH Í   Ò N H   Í ,Ñ PH . - Bie phí tyû le chuye thaønh bie phí án ä ån án caáp baäc, bie phí caáp baäc chuye án ån thaønh ñònh phí tuøy yù, ñònh phí tuøy yù chuye thaønh ñònh phí baé buoäc. ån t - Tyû troïng ñònh phí taê daàn, tyû troïng ng bie phí g án iaûm daàn. - Söï chuye bie tre laø he quaû taát ån án ân ä ye töø : áu • Khan hie ám ng uoàn taøi ng ân thie uye ân nhie ân. • Söï tie boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät. án • Söï tích luõy, ñaàu tö naâng cao tính töï ñoäng trong hoaït ñoäng. • Söï taùc ñoäng chính s aùch oån ñònh lao15 ñoäng tie löông , àn
 16. VÍ DUÏ 2 Caê cöù s lie ví duï 1 : n oá äu 1. Xaùc ñònh bie phí ñôn vò vaø toång ñònh phí s án aûn xuaát kinh doanh saûn phaåm A. 2. Vie phöông trình chi phí vaø döï baùo chi phí s át aûn phaåm A ôû caùc m öùc 800s 1.000s 1.500s 2.000s p, p, p, p. 3. The taøi lie ke toaùn döï baùo, chi phí ñôn vò ôû m o äu á öùc saûn xuaát kinh doanh 1.500 s A laø 3.400ñ/s Anh chò cho bie m p p. át öùc döï baùo hôïp lyù khoâng xaùc ñònh chi phí ñôn vò hôïp lyù the tình , o hình saûn xuaát kinh doanh treân. 4. Trong cô caáu ñònh phí cuûa s aûn phaåm A coù 60% laø ñònh phí baé buoäc, xaùc ñònh chi phí s t aûn xuaát kinh doanh toái thie khi åu coâng ty taïm thôøi ngöng kinh doanh saûn phaåm A. 5. Laäp baûng ke doanh thu, chi phí, lôïi nhuaän vaø trình baøy m â oái quan he g ä iöõa chuùng the caùc m o öùc saûn xuaát kinh doanh 800s p, 1.000s 1.500s 2.000s p, p, p. 16
 17. VÍ DUÏ 2 17
 18. VÍ DUÏ 2 18
 19. V Í D U Ï 2      19
 20. C H I PH Í V A Ø   I Ù   A Ø N H     G A TH TH EÅ   I N   H I PH Í TR EÂ N   Ù O   A Ù O   EÁ T  U A Û   I H   H EÄ C     BA C K Q K N DO ANH Q U A N   I M   H I PH Í TO A Ø N   Ä  H Ö Ô N G   A Ù P  Ø A N   Ä ]: Ñ EÅ C     BO [ PH TO BO   - Taát caû        chiphíñeàu i leân  quan ñeán  öùc  aûn  m s xuaát t   rong kyø neân  aù  gi thaønh  aûn  s phaåm  phaûibao    goàm   bi phívaø  caû  eán    ñònh    aûn phís xuaát. - M öùc aõil deã  l  oã  daãn ñeán  nhaän  höùc  ail t s  eäch  nhaø  veà  quaûn yù  rong  l t kyø.( öùc i t  haáp   M teâu huït vaãn  l   coù ôøinhöng höï t t t c eá hua oã .l ) - Thí hôï s ch  p  aûn  xuaátt    öïñoäng  hoùa. Q U A N   I M   H I PH Í TR Ö Ï   EÁ P   Ö Ô N G   A Ù P  Ö Ï   EÁ P] Ñ EÅ C     C TI [PH PH TR C TI : - Ñ ònh   aø      caáu  phíl chichícô  phaûitnh   í heátvaøo     reân    chiphít baùo caùo    keát quaû  nh  ki doanh rong  neân  aù haønh  aûn  t kyø  gi t s phaåm     bi phí  chæ coù  eán  . - M öùc l  laõi oã phaûn aûnh chí nh xaùc thaønh quaû quaûn l yù töøng kyø  ( öùc i t  haáp  eõ hua oã). M teâu huït s t l   - Thí hôï s ch  p  aûn  xuaátcô  ,baùn öïñoäng.   khí  t   Q U A N   EÄ   I Õ A   Q U A N   I M   H G Ö 2  Ñ EÅ : - M öùc  aûn  s xuaátteâu huïnhö   i t   nhau hìl inhuaän  t  ôï  nhö nhau. - M öùc  aûn  s xuaátl  ôùn  hôn  öùc i t ,quan  eåm      oaøn  m teâu huï  ñi chiphít boä coù  l inhuaän,gi voán haønh  ôï    aù  t phaåm  oàn  t kho  hôn. cao  - M öùc  aûn  s xuaátnhoû    hôn  öùc i t ,quan  eåm      oaøn  coù  m teâu huï  ñi chiphít boä  l inhuaän,gi voán haønh  ôï    aù  t phaåm  oàn  t kho haáp  t hôn. 20
nguon tai.lieu . vn