Xem mẫu

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - Lực là đại lượng vec tơ hay đại lượng vô hướng? Lực là đại lượng vec tơ - Nêu các đặc điểm của một vec tơ? Một vec tơ có 4 đặc điểm: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn - Giá của lực là gì ? Giá của lực là đường thẳng mang vec tơ lực
 2. -Xác định giá của một số lực sau: Nếu ta trượt vectơ lực trên giá của nó thì lực tác dụng đó lên vật có thay đổi không? - Nếu ta trượt vectơ lực trên giá của nó thì tác dụng của nó vào vật sẽ không đổi.
 3. Em haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa hai löïc caân baèng? Cho ví dụ ? Đặc điểm của hai lực cân bằng: * Cùng tác dụng lên một vật T * Cùng giá * Cùng độ lớn G * Ngược chiều P
 4. Hãy quan sát các hình ảnh sau!!!! BT
 5. Những hình ảnh trên, gợi cho chúng ta nghĩ đến trạng thái gì của vật?? BT
 6. Chương III: CÂN BĂNG VÀ CHUYÊN ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ĐÔNG CUA VÂT RĂN ́ •Điều kiện cân bằng. Các quy tắc hợp lực •Momen lực. Các dạng cân bằng. •Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. •Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Ngẫu Lực. Cầu Mỹ Thuận trên sông Tiền Giang.
 7. - Cho ví dụ về một số vật rắn VD: cái bàn, cây thước, quyển sách,... - Hình dạng và kích thước của các vật này là xác định hay thay đổi? Các vật này có hình dạng và kích thước không đổi. - Khi chịu tác dụng của ngoại lực thì vật rắn có biến dạn hay không? Vật rắn hầu như không bị biến dạng khi chịu tác dụng của ngoại lực. -Từ các ý trên, theo em thì vật rắn được định nghĩa như thế nào? Vật rắn là những vật có kích thước đáng kể, không đổi và hầu như không bị biến dạng dưới tác dụng của ngoại lực
 8. - Khi biểu diễn các lực tác dụng lên một vật rắn thì có gì khác so với 1 chất điểm? Chất điểm Vật rắn Khi biểu diễn lực tại 1 điểm thì điểm đặt của lực là tại điểm đó, còn đối với vật rắn thì các lực đặt vào vật nhưng có thể đặt tại những điểm khác nhau trên vật. Vì vật rắn có kích thước lớn.
 9. . CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC -Có những lực nao tac dung lên vât? ̀ ́ ̣ ̣ 1. Thí nghiệm: - Độ lớn cua lực đó như thế nào? ̉ Khi tấm bìa đứng yên thì độ lớn P1 F2 F1 1 2 và P2 sẽ như thế nào? 1 2 1 2 Lực F và F cua 2 sợi dây. ̉ Chúng có độ lớn lần lượt băng ̀ KhiaP =nhậ;hay đgì 2lớngiá = F -C vào P hãy ộ ề t Dự1: Có TNn xétchovbiếF điều 1 kiện cân dây khiủa mđứng t rắn của hai bằng c vật ột vậyên? P2 cḥịu tác 2 dây và̀ P lực? ̣ ̉ P1 trongcuadngng cnăm trên môt Giá lượ ụ P ủa 2 đường thăng. ̉ - Em có nhân xet gì về cac đăc điểm cua cac lực F1 và F2 ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ tac dung lên vât, khi vât đứng yên? ́ ̣ ̣ ̣ 1 2
 10. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA AI LỰC 1. Thí nghiệm: 2. Điều kiện cân bằng Muôn cho môt vât chiu tac dung cua 2 lực ở trang thai ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ cân băng thì 2 lực đó phai cung gia, cung độ lớn ̀ ̉ ̀ ́ ̀ và ngược chiêu. ̀ F1 = - F2
 11. 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm -Khi treo vât trên giá bởi dây treo, vât cân ̣ ̣ băng do tac dung cua những lực nao? ̀ ́ ̣ ̉ ̀ Trong lực và lực căng cua dây treo ̣ ̉ -Em có nhận xét gì về giá, độ lớn và chiều T của hai lực đó? Hai lực cùng giá, cùng độ lớn nhưng G ngược chiều Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực Vậy trong tâm phai năm trên đường keo ̣ ̉ ̀ ́ P dai cua dây treo. ̀ ̉
 12. 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm Các em hãy xác định trọng tâm của các vật sau đây?
 13. 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm G G G G Troïng taâm cuûa caùc vaät phaúng, moûng vaø coù daïng hình hoïc ñoái xöùng naèm ôû taâm ñoái xöùng cuûa vaät.
 14. 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm B1: Buộc dây vào lỗ nhỏ A, ở mép của vật rồi treo nó lên. Trọng tâm sẽ nằm trên đường kéo dài của dây ( đường AB)
 15. 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm : B2: Sau đó buộc dây vào một điểm khác C ở mép vật rồi treo vật lên. Khi ấy trọng tâm sẽ nằm trên đường kéo dài của dây ( đường CD) B3: Vậy trọng tâm G là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD
 16. 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm : Vậy qua quan sát các bước làm trên, các em hãy nêu ra cách xác định trọng tâm của một vật rắn phẳng mỏng? Dùng một sợi dây để treo vật rắn phẳng mỏng 2 lần bằng cách buộc sợi dây vào hai điểm khác nhau trên vật, khi đó trọng tâm của vật nằm ở giao điểm của hai đường thẳng đứng trùng với phương của sợi dây trong hai lần treo đó.
 17. 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm Em hãy làm như hình vẽ và cho biết trọng tâm của thươc nằm ở đâu?
 18. 3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm Em hãy làm như hình vẽ và cho biết trọng tâm của thươc nằm ở đâu?
 19. Các hòn đá này được giữ cân bằng nhờ các phản lực của tảng đá ở phía