Xem mẫu

  1. Giáo Trình Illustrator 2. SYMBOLS Symbols là một đối tượng nghệ thuật mả ta có lưu vào palette symbols và tái sử dụng trong bản vẽ.ví dụ ta tạo 1 symbol từ một hình vẽ bông hoa sau đó ta có thể đưa nhiều Instances của symbol này vào trang bản vẽ Mổi Instances đều được liên kết (link) với symbol tương ứng trong palette symbols.việc sử dụng symbols và Instances làm giảm độ phức tạp và dung lượng của file bản vẽ, Để hiển thị symbols ta chọn window / symbols( Shift+F11) symbols Symbols instace set Symbols instace 2.1. Liên Tạo Symbols mới xóa Symbols Đặt Symbols instace vào trang bản vẽ kết instace với một Symbols khác.ứt liên hệ giữa Cắt đ Thay thế Symbols instace với Symbols - Chọn instace cần thay thế . - Chọn một symbol khác trong palette symbol . - Lick chuột vào biểu tượng ….của palette symbol .hoặc chọn …Replace Symbol . -1-
  2. Giáo Trình Illustrator 2.2. Tạo một symbol mới - Chọn đối tượng mà ta muốn làm symbol . - Click chuột vào biểu tượng new 2.3. Sử dụng các công cụ symbol . 2.3.1. Công cụ symbol sprayer (shif-s). Công cụ này để tập hợp các Instaces hoặc để thêm Instaces vào một tập hợp sẵn có Để thay thế các thông số mặc nhiên ta bấm đúp chuột vào công cụ . đưỜng kính lương instace được phun ra Mật dộ phun Kéo các instace lại gần hoặc ra xa nhau Kích thước instace Góc quay Opacity của instace Tô màu instace Gán style instaces Khi đang sử dụng các công cụ Symbol ta có thể : - Nhấn phím [ hoặc ,] để tăng giảm đường kính. - Nhấn tổ hợp phím Shift-[hoặc Shift-]để tăng /giảm Intensity. -2-
  3. Giáo Trình Illustrator Scrunch (mật độ) Dựa theo kích thước của symbol gốc Dựa theo kích thước của symbol gốc Size kích thước Spin (góc quay) Phụ thuộc vào hướng đi của chuột Sreen (độ mờ đục) Lấy opacity là 100% Stain (tô màu ) Sử dụng fill hiện hành Sử dụng các style hiện hành Style(gán style) Phương pháp average thêm intance lên trang bản vẽ với giá trị trung bình của các thuộc tính của những intances có tại vị trí phun và trong khu vục xác định bởi đường kính 2.3.2. Công cụ symbol Shifter Công cụ này dùng để di chuyển và thay đổi thứ tự trên dưới của các intances Khi đang sử dụng công cụ shifter. Nhấn giữ phím shift để mang intances ra trước Nhấn giữ tổ hợp phím Alt – Shift để mang intance ra sau Để thay đổi các thông số mặc nhiên .ta bấm đúp chuột vào công cụ. -3-
  4. Giáo Trình Illustrator 2.3.3. Công cụ symbol Scruncher. Công cụ này dùng để thay đổi khoảng cách giữa các intances .phương pháp user defined cho phép lick chuột vào các intances để kéo theo các intances lại gần nhau .nhấn phím alt đẩy các intances ra xa nhau Để thay đổi các thông số mặc nhiên .ta bấm đúp vào công cụ 2.3.4. Công cụ Symbol Sizer Công cụ này dùng để thay đổi của các intances phương pháp user defined. Để phóng lớn chúng .nhấn alt để thu nhỏ các defined .nhấn shift để xáo bớt các defined nhân alt – shift để tạo thêm defined để thay đổi các thông số mặc nhiên.ta lick đúp vào công cụ. -4-
  5. Giáo Trình Illustrator 2.3.5. Công cụ Symbol Sprinner công cụ này để quay các intances . để thay đổi các thông số mặc nhiên.ta lick đúp vào công cụ. 2.3.6. Công cụ Symbol Stainer. Công cụ này dùng để tô màu cho các intances . màu chính là màu fill hiện hành dùng công cụ click1 vào các intances để chuyển dần các màu cho các intances thánh màu fillhiện hành ,nhấn giữ fiím alt trong khi tô để giảm dần các màu tô và trở lại màu nguyê thủy của các intances . để thay đổi các thông số mặc nhiên.ta lick đúp vào công cụ. 2.3.7. Công cụ Symbol Screener. -5-
  6. Giáo Trình Illustrator Công cụ này dùng để tăng /giàm độ mờ đục cho các intances Phương pháp dùng defined cho phép ta click chuột vào các intances để giàm dần opacity của các intances. Nhấn alt để tăng dần opacity cùa các intances Để thay đổi các thông số mặc nhiên.ta lick đúp vào công cụ. 2.3.8. Công cụ Symbol Styler. Công cụ này dùng để gán style được cho các intances. Phương pháp dùng defined cho phép ta click chuột vào các intances. Để gán các style theo hiệu quả tăng dần .nhấn alt để gảm dần hiệu quả của style và trả intances trở về trạng thái ban đầu để thay đổi các thông số mặc nhiên.ta lick đúp vào công cụ. ­ -6-
nguon tai.lieu . vn