Xem mẫu

 1. MÔN : PHẦN CỨNG MÁY TÍNH BÀI 10 CÀI ĐẶT OS & APPLICATION LEANING BY DOING
 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC Giải thích các cách phân vùng ổ đĩa cứng (HDD) Hiểu biết cấu trúc hệ thống tập tin FAT32 và NTFS Hiểu biết Hệ điều hành Windows, Linux Giải pháp cài đặt nhiều hệ điều hành Giải thích quá trình Boot OS Logo Sao lưu, phục hồi hệ thống Nhân bản OS Nhận diện và xử lý lỗi trong quá trình cài đặt www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 3. NỘI DUNG  Cấu trúc luận lý HDD  Phân vùng và định dạng HDD  Cài đặt Hệ điều hành (OS)  Cài đặt trình điều khiển thiết bị Logo  Sao lưu và phục hồi OS   Multi Boot  Chẩn đoán và xử lý sự cố  Bài tập tình huống www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 4. CẤU TRÚC LUẬN LÝ CỦA HDD Master Boot Record: Partition Table, Boot Code, Disk  Signature Boot Sector Cấu trúc File System FAT 32 Logo NTFS Partition: Primary và Logical
 5. Master Boot Record & Boot Sector Master  Boot  Record  (MBR  –  bản  ghi  khởi  động  chính)  là  một  mảng  chứa  thông  tin  về  các  phân  vùng  trên  đĩa  cứng,  MBR  được  lưu  tại  sector đầu tiên trên đĩa Logo Boot Sector (cung khởi động) là sector số 0 trên một primary partition  (phân vùng chính), dùng để lưu thông tin có liên quan đến phân vùng  chứa Boot Record (bản ghi khởi động) Boot Record: chứa thông tin chỉ định nạp tập tin hệ thống trong quá  trình khởi động.
 6. Hệ thống tập tin FAT32 ­ NTFS Hệ thống tập tin là cách thức tổ chức và quản lý tập tin trên ổ đĩa. Có mấy loại hệ thống tập tin ? ­ Windows 98, 2000, XP, 2003 FAT 32 ­ Phân vùng tối đa 2 TB (File Allocation Table) ­ Tính bảo mật và khả năng chịu lỗi không  Logo cao. ­ Win NT, 2000, XP, 2003, Vista NTFS ­ Phân vùng tối đa là 2 luỹ thừa 64 (New Technology File  ­ Tăng cường khả năng lưu trữ, tính bảo mật,  System) chịu lỗi, mã hoá và khả năng phục  hồi  cao, ...
 7. Cấu trúc của FAT 32 Phân vùng FAT (File Allocation Table) Logo Directory Entry FAT Allocation
 8. Cấu trúc của NTFS Phân vùng NTFS (New Technology File System) Logo MFT Entry Allocation (Master File Table)
 9. Primary ­ Extended  Partition ­ Logical  Drive Phân vùng là gì ? Tại sao phải phân vùng ? Có bao nhiêu loại phân vùng ? Logo
 10. PHÂN VÙNG VÀ ĐỊNH HDD Để  sử  dụng  được  HDD  người  sử  dụng  phải  tiến  hành  thao  tác  định  dạng  cấp  cao,  nghĩa  là  tiến  hành  phân  vùng  đĩa  cứng  và  định  dạng  các phân vùng này Muc đich va y nghia cua viêc phân vung HDD ̣ ́ ̀ ́ ̃ ̉ ̣ ̀ Nhưng điêu chu y khi phân vung ̃ ̀ ́ ́ Logo ̀
 11. PHÂN VÙNG VÀ ĐỊNH HDD Các công cụ phân vùng ổ đĩa  Trong Windows (PQ Magic, Disk Management)  Trong MS­DOS và tiện ích Hiren’s Boot (Partition Magic,  Acronis, Paragon, Ontrack Disk Manager, fdisk…) Logo Định dạng ổ đĩa cứng (Format):  Định dạng cấp thấp (Low Level Formatting)  Định dạng cấp cao (High Level Formatting)
 12. Disk Management Logo
 13. Sử dụng tiện ích Hiren’s Boot Start BootCD Disk Partition Tools … Logo
 14. Paragon Partition Manager Logo
 15. Norton Partition Pro Server Logo PRIMARY PHÂN VÙNG CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH THỨ 1 PRIMARY, PHÂN VÙNG CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH
 16. Set Active Logo TIẾN HÀNH SET ACTIVE PHÂN VÙNG PRIMARY
 17. Định dạng ổ đĩa (Format) Format là sự định dạng lại các track, sector, cylinder. Việc định dạng  này thường được các nhà sản xuất ổ đĩa làm. Logo
 18. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH (OS) OS  sẽ  giúp  người  sử  dụng  tương  tác  với  các  thiết  bị  phần  cứng,  đồng  thời là nền tảng để cài đặt các chương trình ứng dụng khác. Giới thiệu họ Windows, Linux Yêu cầu cài đặt: chuẩn bị, yêu cầu phần cứng, tương thích Các bước cài đặt cơ bản: từ CD­ROM, HDD Quá trình khởi động OS Logo
 19. Microsoft Windows XP Logo
 20. Microsoft Windows 98 Logo
nguon tai.lieu . vn