Xem mẫu

  1. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM NHẬP MÔN LẬP TRÌNH JAVA 1
  2. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM Bài 1: Giới thiệu lập trình Java 1. Lịch sử JDK 2. Cài đặt JDK và IDE
  3. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Lịch sử Java  Java được viết bởi James Gosling vào 6/1991 trong dự án top box project  Ban đầu gọi là Oak  Được đổi tên thành Java 1.0 năm 1995  Khẩu hiệu "Write Once, Run Anywhere" (WORA) James A. Gosling  Phiên bản mới nhất J2SE.7 (Dolphin) 3
  4. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Phân loại  J2SE (Java 2 Standard Edition) – Ứng dụng Desktop  J2EE (Java 2 Enterprise Edition) – Ứng dụng Enterprise  J2ME (Java 2 Mobile Edition) – Ứng dụng Mobile 4
  5. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Cài đặt Java 5  Tải java 5 từ www.java.sun.com  Thiết lập JAVA_HOME 5
  6. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Cài đặt IDE  Netbeans – version 6.0 – Tải từ: www.netbeans.org  JBuilder  JCreator  JEdit  Notepad 6
  7. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java Thiết lập CLASSPATH 7
  8. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java HelloWorld Application 1 // HelloWorld.java 2 // Printing multiple lines in a dialog box 3 4 // Java extension packages 5 import javax.swing.JOptionPane; // import class JOptionPane 6 7 public class HelloWorld { 8 9 // main method begins execution of Java application 10 public static void main( String args[] ) 11 { 12 JOptionPane.showMessageDialog( 13 null, "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" ); 14 15 System.exit( 0 ); // terminate application 16 17 } // end method main 18 19 } // end class HelloWorld 8
  9. Bài 1: Giới thiệu lập trình Java HelloWorld 1 Application 1 // HelloWorld_1.java 2 // Printing multiple lines in console 3 4 public class HelloWorld _1{ 5 6 // main method begins execution of Java application 7 public static void main( String args[] ) 8 { 9 10 System.out.println(“Welcome\nto\nJava\nProgramming!”); 11 12 13 } // end method main 14 15 } // end class HelloWorld_1 9