Xem mẫu

 1. Baby one more time Britney Spears    
 2. Baby one more time  Oh baby baby, Oh baby baby Oh baby baby, how was I supposed to know that something wasn't right here Oh baby baby, I shouldn't have let you go and now you're out of sight, yeah show me how you want it to be tell me baby ‘cause I need to know now, oh  because     
 3. Baby one more time  [CHORUS] My loneliness is killin me (and I) I must confess I still believe (still believe) When I'm not with you I lose my mind give me a sign, hit me baby one more time! Oh baby baby, the reason I breathe is you Boy you've got me blinded Oh pretty baby, there's nothing that I wouldn’t do  that's not the way I planned it Show me how you want it to be tell me baby ‘cause I need to know now, oh because     
 4. Baby one more time  [CHORUS] Oh baby baby, how was I supposed to know Oh pretty baby, I shouldn't have let you go I must confess that my loneliness is killin me now don't you know I still believe that you will be here and give me a sign, hit me baby one more  time    
 5. Baby one more time  [CHORUS] I must confess (my loneliness) that my  loneliness (is killing me) Is killing me now (I must confess) Don't you (I still  believe) know I still believe that you will be here (I lose my mind) And give me a sign... Hit me baby one more time.    
 6. Baby một lần nữa  Ôi, anh yêu Sao em có thể biết được Có điều gì đó không đúng ở đây Người yêu hỡi Em không nên để anh đi chút nào hết Và giờ em không còn được nhìn thấy anh nữa rồi,  yeah Hãy cho em biết anh muốn thế nào Nói với em đi, vì em cần phải biết ngay bây giờ,    
 7. Baby một lần nữa  Bởi vì Nỗi cô đơn đang giết chết em từng ngày (và  em) Em phải thừa nhận em vẫn giữ trọn niềm tin Khi không ở bên anh, em như kẻ mất trí Xin hãy cho em biết đi Anh yêu, hãy đến với em lần nữa    
 8. Baby một lần nữa  Ôi, anh yêu Lý do em tồn tại là vì anh Anh khiến em không còn thấy được gì khác nữa Ôi, tình yêu tuyệt đẹp của em Chẳng có điều gì mà em không nên làm cả Đó không phải là ý định của em đâu Hãy cho em biết anh muốn thế nào Nói với em đi, vì em cần phải biết ngay bây giờ    
 9. Baby một lần nữa  Bởi vì Nỗi cô đơn đang giết chết em từng ngày (và  em) Em phải thừa nhận rằng em vẫn trọn niềm tin Khi không ở bên anh, em như kẻ mất trí Xin hãy cho em biết đi Anh yêu, hãy đến với em lần nữa    
 10. Baby một lần nữa  Ôi, anh yêu Làm sao em có thể biết được điều ấy Ôi, tình yêu tuyệt đẹp của em Em chẳng nên để anh đi chút nào hết Em phải thừa nhận rằng nỗi cô đơn đang giết chết  em từng ngày Anh có biết chăng em vẫn tin Rằng anh sẽ ở đây Và cho em biết tất cả Anh yêu, hãy đến với em dù chỉ một lần nữa thôi     
 11. Các cấu trúc có trong bài hát   1. Thì quá khứ đơn:  Form:    (+)   S + Ved +( O or Adv)                ( ­ )   S+ didn’t + Vinf + ( O or Adv)                ( ? )   Did + S + Vinf + ( O or Adv)  To be:    ( + )  I/he/ sh/it + was +……..                         You/we/they + were +……………                ( + ) I/he/ sh/it + was not + …………                        You/we/they + were not +……………                ( ? )  Was + I/ he/she/it + …….?                        Were + You/we/they +…….?                        Wasn’t + I/ he/she/it + …….?                        Were + You/we/they +…….?  Ex:    ­ I supposed to know            ­ I planned it             ­ that something wasn't right here    
 12. Các cấu trúc có trong bài hát  2. Thì hiện tại đơn:  Form:      ( + )   S + V( s or es) +( O or Adv)                   ( ­ )     S + don’t/ doesn’t + V inf + ( O or Adv)                  ( ? )    (Wh) Do/ Does + S + Vinf + ( O or Adv)  To be:     ( + )    S +  am/is/are +  … ……..                  ( ­ )     S + am/is/are +  not...                  ( ? )     Am/ is /are + S +……..?  Ex:      ­  You're out of sight.               ­  When I'm not with you I lose my mind              ­  Don't you know I still believe.    
 13. Các cấu trúc có trong bài hát  3. Thì hiện tại tiếp diễn:  Form:      ( + )   S +  to be + Ving                  ( ­ )    S + to be + not + Ving                  ( ? )    To be + S + Ving?  Ex:      ­ Is killing me now    
 14. Các cấu trúc có trong bài hát  4. Thì tương lai đơn:  Form:    ( + ) I / we  + shall +V                        He/she / it/ you/ they + will +V                ( ­ )  I/we  + shan’t + V                        He/she/it/you/they + won’t +V                ( ? )  Shall/will + I/we + V?                        Shan’t + I/we + V?                        Won’t + he/she/it/you/they +V?  Ex:     ­   That you will be here    
 15. Các cấu trúc có trong bài hát  5. Cấu trúc Have got:   Form:     ( + ) S + have got/has got +………..                  ( ­ )  S + haven’t got/hasn’t got + ………………                  ( ? )  Have/has + S + got + …………..?   Use: chỉ sự đau ốm bệnh tật.  Ex:    ­ Boy you've got me blinded    
 16. Các cấu trúc có trong bài hát  6. Các trợ động từ khiếm khuyết:  Form:    S + trợ động từ khiếm khuyết +  not + be +PP + by O   Ex: ­ there's nothing that I wouldn’t do          ­ I shouldn't have let you go          _  I must confess that my  loneliness    
 17. Các cấu trúc có trong bài hát  7. Câu đề nghị:    ­ tell me baby ‘cause I need to know  now. ­ Show me how you want it to be  ­ Hit me baby one more time.    
 18. Các cấu trúc có trong bài hát  8. Form: V + to + inf                Need/ decide + to  do  Ex: ­ I need to know now.    
 19. =>>The and