Xem mẫu

 1. Auxin Auxins are plant hormones . Auxin được trồng hormones . The most important auxin produced by plants is indole-3-acetic acid ( IAA ). Các auxin quan trọng nhất được sản xuất bởi nhà máy hiện có indole-3-acetic acid (IAA). It plays important roles in a number of plant activities, including: Nó đóng vai trò quan trọng trong một số hoạt động thực vật, bao gồm:  development of the embryo phát triển của phôi  leaf formation lá hình thành  phototropism phototropism  gravitropism gravitropism  apical dominance sự thống trị ở đỉnh  fruit development phát triển cây ăn quả  abscission phép cắt đi
 2.  root initiation and development root khởi đầu và phát triển  the shade-avoidance effect các -tránh hiệu ứng bóng Embryonic Development Phát triển phôi From the very first mitotic division of the zygote, gradients of auxin guide the patterning of the embryo into the parts that will become the organs of the plant: Từ sự phân chia mitotic đầu tiên của hợp tử, gradients của hướng dẫn auxin các khuôn mẫu của phôi vào những phần mà sẽ trở thành các cơ quan của nhà máy:  shoot apex , shoot đỉnh ,  primary leaves, tiểu học lá,  cotyledon(s), lá mầm (s),  stem , and thân , và  root . root . Link to illustrated description of seed development. Liên kết để mô tả minh họa của sự phát triển giống.
 3. Leaf Formation Lá hình thành The formation of new leaves in the apical meristem [ View ] is initiated by the accumulation of auxin. Sự hình thành của lá mới trong mô phân sinh ở đỉnh [ Xem ] là bắt đầu của sự tích tụ của auxin. Already-developing leaves deplete the surrounding cells of auxin so that the new leaves do not form too close to them. Đã-phát triển lá cạn kiệt các tế bào xung quanh của auxin để các lá mới không hình thức quá gần với họ. In this way, the characteristic pattern of leaves in the plant is established. Bằng cách này, các hoa văn đặc trưng của lá trong nhà máy được thành lập. Phototropism Phototropism Plant shoots display positive phototropism : when illuminated from one direction, the shoot proceeds to grow in that direction. Nhà máy bắn hiển thị phototropism tích cực: khi được chiếu sáng từ một hướng, số tiền thu được chụp để phát triển theo hướng đó.
 4. Proposed Mechanism Đề xuất cơ chế  The direction of light is detected at the tip of the shoot. Hướng của ánh sáng được phát hiện ở mũi của shoot. o Blue light is most effective. Blue ánh sáng là hiệu quả nhất. o It is absorbed by a flavoprotein called phototropin . Nó được hấp thụ bởi một flavoprotein gọi là phototropin. Flavoproteins contain flavin as a prosthetic group . Flavoproteins chứa Flavin như là một nhóm chân tay giả .  Auxin moves from the tip down. Auxin di chuyển từ đỉnh xuống.  An auxin transporter — one of the PIN proteins — is inserted in the plasma membrane at the lateral face of cells of the shoot. An auxin vận chuyển - là một trong những protein PIN - được lắp vào các màng huyết tương ở mặt bên của các tế bào của shoot.
 5.  Auxin is pumped out of these efflux transporters and accumulates in the cells on the shady side. Auxin được bơm ra khỏi những vận chuyển sự xông lên và tích lũy trong các tế bào ở bên râm.  This stimulates elongation of the cells on the shady side causing the shoot to bend toward the light. Điều này kích thích sự kéo dài của các tế bào ở bên râm gây ra shoot để uốn cong về phía ánh sáng. Link to some of the experiments that led to these conclusions. Liên kết với một số các thí nghiệm đã dẫn đến những kết luận này. Gravitropism Gravitropism Gravitropism is a plant growth response to gravity. Gravitropism là một trưởng của thực vật phản ứng với trọng lực.  Plant shoots display negative gravitropism: when placed on its side, a plant shoot will grow up Nhà máy bắn hiển thị gravitropism
 6. tiêu cực: khi được đặt trên mặt của nó, một shoot nhà máy sẽ lớn lên  Roots display positive gravitropism: they grow down. Roots hiển thị gravitropism tích cực: chúng lớn xuống. Possible Mechanism of Gravitropism in Roots Cơ chế có thể Gravitropism trong các nguồn gốc When a root is placed on its side, Khi người chủ được đặt ở thành của nó,  Statoliths (organelles containing starch grains) settle by gravity to the bottom of cells in the root tip . Statoliths (bào quan chứa tinh bột ngũ cốc) giải quyết bằng trọng lực vào đáy của các tế bào trong thủ thuật gốc.  This causes PIN proteins to redistribute to the underside of the cell where they pump auxin out of the cell; that is, they are efflux transporters . Điều này gây ra các protein PIN để phân phối lại cho mặt dưới của các
 7. tế bào nơi họ bơm auxin ra khỏi tế bào, có nghĩa là, chúng được vận chuyển sự xông lên .  The auxin then accumulates along the under side of the root. auxin sau đó tích lũy dọc theo phía dưới của gốc.  This INHIBITS root cell elongation. Điều này kéo dài ức chế tế bào gốc. [ View reason for this. ] [ Xem lý do cho việc này. ]  So the cells at the top surface of the root elongate, causing the root to grow down . Vì vậy, các tế bào ở bề mặt trên của rễ mọc dài ra, làm gốc để phát triển xuống. Apical Dominance Thống trị ở đỉnh
 8. Growth of the shoot apex (terminal shoot) usually inhibits the development of the lateral buds on the stem beneath. Tăng trưởng của chồi đỉnh (terminal shoot) thường ức chế sự phát triển của chồi bên trên thân cây bên dưới. This phenomenon is called apical dominance. Hiện tượng này được gọi là sự thống trị ở đỉnh. If the terminal shoot of a plant is removed, the inhibition is lifted, and lateral buds begin growth. Nếu shoot đầu cuối của nhà máy được lấy ra, ức chế sự được nâng lên, và nụ bên bắt đầu tăng trưởng. Gardeners exploit this principle by pruning the terminal shoot of ornamental shrubs, etc. The release of apical dominance enables lateral branches to develop and the plant
 9. becomes bushier. Gardeners khai thác nguyên tắc này bằng cách bắn tỉa các thiết bị đầu cuối của các bụi cây cảnh, vv Việc phát hành thống trị ở đỉnh cho phép chi nhánh bên để phát triển và nhà máy sẽ trở thành bushier. The process usually must be repeated because one or two laterals will eventually outstrip the others and reimpose apical dominance. Quá trình thường phải được lặp đi lặp lại bởi vì một hoặc hai laterals cuối cùng sẽ vượt xa những người khác và reimpose sự thống trị ở đỉnh. Apical dominance seems to result from the downward transport of auxin produced in the apical meristem . Sự thống trị ở đỉnh dường như là kết quả của việc vận chuyển đi xuống của auxin được sản xuất tại các mô phân sinh ở đỉnh . In fact, if the apical meristem is removed and IAA applied to the stump, inhibition of the lateral buds is maintained. Trong thực tế, nếu các mô phân sinh ở đỉnh được lấy ra và IAA áp dụng cho các gốc, sự ức chế các nụ bên được duy trì.
 10. The common white potato is really a portion of the underground stem of the potato plant. Các khoai tây trắng thông thường thực sự là một phần của thân cây dưới đất của cây khoai tây. It has a terminal bud or "eye" and several lateral buds. Nó có một thiết bị đầu cuối chồi hoặc mắt "" và nhiều nụ bên. After a long period of storage, the terminal bud usually sprouts but the other buds do not. Sau một thời gian dài lưu trữ, các thiết bị đầu cuối chồi mầm thường nhưng các chồi khác không. However, if the potato is sliced into sections, one bud to a section, the lateral buds develop just as quickly as the terminal bud. Tuy nhiên, nếu khoai tây được thái lát thành từng phần, một nụ đến phần một,
 11. các nụ bên phát triển cũng như nhanh chóng như các thiết bị đầu cuối chồi. Fruit Development Phát triển cây ăn quả Pollination of the flowers of angiosperms initiates the formation of seeds . Thụ phấn của hoa của thực vật hạt kín khởi sự hình thành của hạt giống . As the seeds mature, they release auxin to the surrounding flower parts, which develop into the fruit that covers the seeds. Như những hạt giống trưởng thành, họ phát hành auxin đến các bộ phận hoa xung quanh, trong đó phát triển thành các quả bao gồm những hạt giống. Some commercial growers deliberately initiate fruit development by applying auxin to the flowers. Một số người trồng thương mại cố tình bắt đầu phát triển cây ăn quả bằng cách áp dụng auxin đến hoa. Not only does this ensure that all the flowers will "set" fruit, but it also maximizes
 12. the likelihood that all the fruits will be ready for harvest at the same time. Không chỉ thực hiện điều này đảm bảo rằng tất cả các hoa "sẽ thiết lập" trái cây, nhưng nó cũng tối đa hóa khả năng rằng tất cả các loại trái cây sẽ được sẵn sàng cho thu hoạch cùng một lúc. Abscission Phép cắt đi Auxin also plays a role in the abscission of leaves and fruits. Auxin cũng đóng một vai trò trong các hiện tượng sinh lý của lá và hoa quả. Young leaves and fruits produce auxin and so long as they do so, they remain attached to the stem. Young lá và trái cây sản xuất auxin và miễn là họ làm như vậy, họ vẫn gắn liền với thân
 13. cây. When the level of auxin declines, a special layer of cells — the abscission layer — forms at the base of the petiole or fruit stalk. Khi mức độ suy giảm auxin, một lớp đặc biệt của các tế bào - lớp hiện tượng sinh lý - hình thức tại cơ sở của các cuống hay cuống hoa quả. Soon the petiole or fruit stalk breaks free at this point and the leaf or fruit falls to the ground. Chẳng bao lâu các cuống hay cuống hoa quả vỡ miễn phí tại điểm này và lá hay trái cây rơi xuống đất. The figure on the right shows a nice demonstration of the role of auxin in abscission. Các con số trên bên phải cho thấy một cuộc biểu tình tốt đẹp của vai trò của auxin trong hiện tượng sinh lý. If the blade of the leaf is removed, as shown in the figure, the petiole remains attached to the stem for a few more days. Nếu lưỡi của lá được lấy ra, như thể hiện trong hình, cuống vẫn còn gắn liền với thân cây cho biết thêm một vài ngày. The removal of the blade seems to be the trigger as an undamaged leaf at the same node of the stem remains on the
 14. plant much longer, in fact, the normal length of time. Việc loại bỏ các lưỡi dao có vẻ là sự kích hoạt như một chiếc lá không bị hư hại tại các nút cùng của thân cây vẫn còn trên cây lâu hơn nữa, trên thực tế, độ dài bình thường của thời gian. If, however, auxin is applied to the cut end of the petiole, abscission of the petiole is greatly delayed. Tuy nhiên, nếu auxin được áp dụng đến hết cắt của cuống này, hiện tượng sinh lý của cuống là rất chậm trễ. Fruit growers often apply auxin sprays to cut down the loss of fruit from premature dropping. Trái cây trồng thường áp dụng phun auxin để cắt giảm sự mất mát của trái cây từ bỏ quá sớm. Root Initiation and Development Root nạp và Phát triển The localized accumulation of auxin in epidermal cells of the root initiates the formation of lateral or secondary roots . Sự tích
 15. tụ địa hoá của auxin trong các tế bào biểu bì của gốc khởi sự hình thành của bên hoặc rễ phụ . Auxin also stimulates the formation of adventitious roots in many species. Auxin cũng kích thích sự hình thành của rễ ngẫu ở nhiều loài. Adventitious roots grow from stems or leaves rather than from the regular root system of the plant. ngẫu rễ phát triển từ thân cây hoặc lá chứ không phải từ hệ thống rễ thường xuyên của nhà máy. Horticulturists may propagate desirable plants by cutting pieces of stem and placing them base down in moist soil. Làm vườn có thể tuyên truyền thực vật mong muốn bằng cách cắt phần của thân cây và đặt chúng xuống căn cứ trong đất ẩm. Eventually adventitious roots grow out at the base of the cutting. Cuối cùng ngẫu rễ mọc ra tại căn cứ của cắt. The process can often be hastened by treating the cuttings with a solution or powder containing a synthetic auxin. Quá trình này thường có thể được đẩy nhanh
 16. hơn bằng cách xử lý các mảnh cắt bằng dung dịch hoặc bột có chứa một auxin tổng hợp. Once a root is formed, a gradient of auxin concentration develops Một khi người chủ một được hình thành, một gradient nồng độ auxin phát triển  highest at the tip — promoting the production of new cells at the meristem , and tip cao nhất tại các - thúc đẩy việc sản xuất tế bào mới ở mô phân sinh , và  lowest in the region of differentiation — promoting the elongation and differentiation of root cells. thấp nhất trong khu vực của sự khác biệt - thúc đẩy sự kéo dài và sự khác biệt của các tế bào gốc. (The drop in auxin activity in the regions of elongation and differentiation is mediated by cytokinin — an auxin antagonist.) (The thả trong hoạt động auxin trong khu vực kéo dài và sự khác biệt là trung gian bởi cytokinin - một chất đối kháng auxin.)
 17. Translocation of Auxin Translocation của Auxin Auxin moves through the plant by two mechanisms. Auxin di chuyển thông qua các nhà máy bởi hai cơ chế.  It passes in the sap moving through the phloem from where it is synthesized (its "source", usually the shoot) to a "sink" (eg, the root). Nó đi trong sap di chuyển qua libe từ nơi nó được tổng hợp ("nguồn của nó", thường là shoot) cho một sink "" (ví dụ, các chủ).  It also passes from cell to cell by the following mechanism. Nó cũng truyền từ tế bào để tế bào của cơ chế sau đây. Auxin can enter the cell by diffusion and also through influx transporters in the plasma membrane. Auxin có thể nhập các tế bào bằng cách khuếch tán và cũng có thể thông qua vận chuyển dòng trong màng plasma. It moves out through efflux
 18. transporters — called PIN proteins . Nó di chuyển ra ngoài thông qua vận chuyển sự xông lên - được gọi là PIN protein. Eight different types of PIN proteins have been identified so far. Tám loại khác nhau của protein PIN đã được xác định cho đến nay. These are transmembrane proteins inserted in localized portions of the plasma membrane, eg, Đây là những protein màng lắp vào phần địa hóa của màng plasma, ví dụ: o at the top of the cell where they move auxin toward the top of the plant; ở phía trên của tế bào nơi mà họ di chuyển auxin phía trên của nhà máy; o at the basal surface of the cell where they move auxin down the plant; ở bề mặt đáy của tế bào nơi mà họ di chuyển auxin xuống cây trồng; o at the lateral surface of the cell where they move auxin laterally (eg, to mediate phototropism and gravitropism). ở bề
 19. mặt bên của tế bào nơi mà họ di chuyển auxin chiều ngang (ví dụ, để hòa giải phototropism và gravitropism). Identifying the signals that direct the appropriate placement of the PIN proteins is an active area of research. Xác định các tín hiệu rằng các vị trí trực tiếp thích hợp của các protein PIN là một khu vực hoạt động của nghiên cứu. How does auxin achieve its many different effects in the plant? Làm thế nào để đạt được nhiều hiệu ứng auxin khác nhau của nó trong nhà máy? Auxin effects are mediated by two different pathways: Auxin hiệu ứng được trung gian bởi hai con đường khác nhau:  immediate, direct effects on the cell; Trước mắt, trực tiếp tác động vào tế bào;  turning on of new patterns of gene expression bật của các mẫu mới của sự biểu hiện gen
 20. Direct effects of auxin Trực tiếp ảnh hưởng của auxin The arrival of auxin in the cytosol initiates such immediate responses as Sự xuất hiện của auxin trong tế bào chất khởi như ngay lập tức phản ứng như  changes in the concentration of and movement of ions in and out of the cell; thay đổi nồng độ và chuyển động của các ion trong và ngoài của tế bào;  reduction in the redistribution of PIN proteins . giảm trong phân phối lại của protein PIN . Some of the direct effects of auxin may be mediated by its binding to a cell-surface receptor designated ABP1 ("Auxin-binding protein 1"). Một số tác dụng trực tiếp của auxin có thể được trung gian bởi ràng buộc của mình cho một bề mặt tế bào thụ thể được ABP1 ("- binding protein Auxin 1").
nguon tai.lieu . vn