Assessment of drug bidding and the results of using bid winning drugs at 105 military hospital from 2015 to 2017

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Assessing the procurement of drugs and the results of using drugs for bidding at 105 Military Hospital from 2015 to 2017. Methods: Using retrospective study plan and bidding results for drug purchase.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.18 M, số trang : 7 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ