Xem mẫu

  1. Ánh sáng và màu s c trong nhi p nh • nh nào cũng ư c t o nên t ánh sáng và hi u ng ánh sáng tác ng lên v t th càng làm n i b t ch th trong nh. Ánh sáng là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t c a k thu t nhi p nh. Dư i ây là m t s kh năng c a ánh sáng giúp làm p tác ph m nh c a b n theo trang web Photography. 1. Ph màu (Color Spectrum). Ph màu c a ánh sáng tr ng. nh: WIkipedia,
  2. Theo m t s quan i m, ánh sáng t m t tr i và m t s ngu n èn cao áp có màu tr ng. Tuy nhiên, n u nh ng ngu n ánh sáng khác nhau này chi u qua m t lăng kính, chúng s t o ra nh ng d i màu như c u v ng. Hi n tư ng này ư c gi i thích như sau: Th "ánh sáng tr ng" mà m t ngư i c m nh n ư c là t p h p c a vô s màu ơn s c, kéo dài t n tím, th m chí có c nh ng sóng mà m t ngư i không c m nh n ư c như tia t ngo i, h ng ngo i... D i màu mà ngư i thông thư ng thu ư c có th coi như m t ph màu t o b i th ánh sáng ó. Khi ánh sáng chi u t i m t v t th , v t ó có th h p th và ph n x m t s thành ph n ơn s c khác nhau. Ph n ánh sáng không b h p th s ph n x l i, gây ra c m giác màu s c mà m t ngư i thu nh n ư c. Ch ng h n, m t bông hoa h ng s ph n x ph n l n ánh sáng chi u t i nó và h p th g n như toàn b các màu còn l i. M t v t th có màu en vì ã h p th t t c ánh sáng ơn s c chi u t i nó.
  3. 2. Ánh sáng t nhiên trong nhi p nh. nh ch p trong ánh sáng ban trưa thư ng có màu tươi t n và nét cao. nh: Flickr. nh ch p dư i ánh sáng hoàng hôn có s c m, nét m c trung bình. nh: Flickr.
  4. B n thư ng cho r ng ánh sáng t nhiên là lo i ơn gi n và hài hòa nh t. i u này không hoàn toàn úng. Vào nh ng th i i m khác nhau trong ngày, th m chí trong năm, ánh sáng t nhiên s t o ra nh ng hi u ng khác nhau do có ph màu khác nhau mà m t ngư i có th nh n ra d dàng. Bu i trưa, thành ph n l c trong ph màu chi m ưu th . Nh ng b c nh ch p t i th i i m này có s c mát ("cool" light) v i nét và tương ph n cao. Trong khi ó, ánh sáng bình minh hay hoàng hôn có s c chi m t l cao, s n sinh ra nh ng b c nh v i gam màu m, nét và tương ph n ch m c trung bình. Do v y, b n nên t n d ng nh ng i u ch nh m c c nh ho c kh năng cân b ng tr ng t ng trong máy tránh hi n tư ng ng màu thái quá c a nh.
  5. 3. Ánh sáng nhân t o trong nhi p nh. nh ch p dư i èn dây tóc cho s c nóng v i c m giác không gian ch t h p, m áp. nh: Prophotonut. Hi u qu mà lo i ánh sáng này gây ra ch y u ph thu c vào lo i èn và cách ánh èn c a tác gi . Ch ng h n, s c nóng c a èn dây tóc công su t v a ph i t o ra c m giác m áp, ch t h p hơn so v i ánh sáng tr ng c a các èn hơi th y ngân công su t m nh.
  6. Nh ng b c nh ư c ch p b i èn dây tóc thư ng có màu vàng nh t. Có th kh màu này b ng hai cách không quá khó. B n có th s d ng kính l c s c l nh (blue/cool filter) ho c s d ng h th ng cân b ng tr ng t ng c a máy nh s . i v i máy phim, có th s d ng lo i phim chuyên d ng g i là phim tungsten bão hòa b t thành ph n ơn s c vàng và trong nh. Lo i phim này cũng hay ư c dùng lo i b t tôn màu vàng iv i nh ng trư ng h p ch p trong nhà hay t i các studio. Ô h t sáng dùng s c tr ng c a èn huỳnh quang ư c s d ng nhi u trong các pha ch p êm. nh: Shaw. èn huỳnh quang hay èn cao áp dùng hơi th y ngân d c ư ng t o ra ánh sáng khu ch tán có màu hơi xanh nh t trên nh. S d ng kính l c huỳnh quang hay kính l c s c m s lo i b ư c thành ph n màu này. Tuy nhiên,
  7. m t s ngư i l i thích l i d ng hi u ng này t o ra nh ng qu ng sáng xanh nh t thư ng g i là "bóng ma" quanh v t th (giao thoa ánh sáng). 4. Ánh sáng tr c ti p và ánh sáng khu ch tán. Ánh sáng tr c ti p (Direct light) i t ngu n theo m t hư ng c nh, ch ng h n ánh m t tr i ban trưa. N u b n mu n t o s tương ph n rõ r t gi a vùng t i và sáng, ánh sáng tr c ti p là s l a ch n t i ưu. Ánh sáng khu ch tán (Diffuse light) ư c t o ra t ngu n và i theo nhi u hư ng khác nhau, ch ng h n ánh sáng t èn huỳnh quang lo i dài. Ánh sáng này thư ng gây ra nhi u vùng bóng m c a m t v t th , gi m m t cách tương i tương ph n trên nh và làm m t s màu b nh t (như màu xanh l c, vàng cam...). 5. Máy nh k thu t s và ánh sáng trong nhi p nh. Máy nh k thu t s hi n nay u có kh năng "chu n hóa" màu s c c a nh v gam trung tính b ng ch c bi t, g i là cân b ng tr ng. Sau ây là m t s ch c năng cân b ng tr ng chính: - Auto (cân b ng tr ng t ng): t ng nh n d ng lo i ánh sáng và thay i cân b ng tr ng t i ưu nh t. - Cloudy (cân b ng tr ng trong i u ki n tr i nhi u mây): s d ng lo i b b t s c nh t nh t và m t vài gam t i trên nh khi ch p dư i m t b u tr i nhi u mây u ám.
  8. - Daylight/Sunny (cân b ng tr ng trong i u ki n tr i n ng): gi m b t s c vàng khi ch p i tư ng dư i tr i n ng to. - Flash: cân b ng tr ng khi s d ng èn flash. - Fluorescent (cân b ng tr ng khi s d ng èn huỳnh quang): lo i b s c xanh nh t và tăng nh m t s gam nóng. - Incandescent/Tungsten (cân b ng tr ng khi s d ng èn dây tóc): lo i b s c m trong nh. - Manual (cân b ng tr ng th công): hư ng máy nh v phía m t t gi y tr ng và nh n nút ch p, máy nh s t ng nh n di n thành ph n màu c a ánh sáng và i u ch nh cân b ng tr ng ho c b n thân ngư i dùng ph i i u ch nh thang nhi t màu trong máy sao cho phù h p nh t. 6. nh màu hay nh en tr ng?
  9. nh en tr ng t o ư c s tương ph n cao gi a các thành ph n. nh: Blogspot. Ánh sáng th m chí còn có vai trò c bi t quan tr ng trong ch p nh en tr ng hay nhi p nh sepia (nâu ). Ánh sáng ây gi vai trò như nguyên nhân t o tương ph n cao gi a các thành ph n trong nh. Do ó, b n có th tăng sáng c a môi trư ng nh n m nh các m ng sáng t i c a cùng m t v t th . Tuy nhiên, các nguyên t c cơ b n v ánh sáng v n ph i ư c tôn tr ng. Ch ng h n, ch p m t nh en tr ng dư i èn huỳnh quang mà không cân b ng tr ng chu n, các khu v c en tr ng thư ng ít có s tương ph n rõ r t và nét ch m c trung bình. nh en tr ng ôi khi còn ư c tác gi c tình t o thêm nhi u (noise) nh m gây n tư ng cho ngư i xem trên nhi u khía c nh như tu i nh (cũ/m i) hay i u ki n chi u sáng c bi t.
nguon tai.lieu . vn