Xem mẫu

  1. Ánh sáng trong nhi p nh Trong b môn nhi p nh , ánh sáng giúp chúng ta ghi nh n c nh v t chung quanh . N u chúng ta ch u khó tìm hi u và h c h i cách dùng ánh sáng thì s di n t tư tư ng c a chúng ta qua c nh v t s thành công hơn . Khi ch p hình , phim không ghi nh n ch , mà ch ghi nh n ánh sáng ph n chi u t ch . Ánh sáng cho bi t màu s c , chi ti t , hình th , vân th c a ch . B i v y khong có ánh sáng thì khong có nhi p nh . Ngu n Sáng 1. Thiên nhiên (m t tr i , m t trăng , các ngôi sao): Chúng ta không th i u khi n ánh sáng thiên nhiên nhưng có th thay i ánh sáng b ng cách ch n nh ng th i gian và không gian khác nhau (sáng, trưa , chi u ,t i , dư i ám mây , trong sương mù , dư i tàng cây ...) 2. Nhân T o ( èn cày , èn d u , èn bóng , èn flash...): Chúng ta có th i u khi n và thay i ánh sáng nhân t o m t cách d dàng . Nhi p nh gia có th dùng 2 ngu n sáng cùng lúc . VÍ d dùng èn flash ph thêm ánh sáng thiên nhiên .
  2. Phân Lo i Ánh Sáng 1. Ánh sáng th ng (direct light): i th ng t ngu n sáng n ch , r t m nh . bóng s c c nh . 2. Ánh sáng phân tán (diffuse light): Ánh sáng i qua ám mây , màn sương , l p v i ...và phân tán i nhi u hư ng . Ánh sáng này d u , bóng không còn s c nét . 3. Ánh sáng ph n chi u (bounce light): Ánh sáng chi u vào m t ph ng , r i ph n chi u n ch . Tuỳ s c u t o c a m t ph Ng , ánh sáng có th m nh hay i u ho c ng lên ch nh ng màu s c t m t ph n chi u . Ví d : màu vàng kim lo i c a t m ph n chi u (reflector) làm màu da m t ngư i m u m áp hơn . Hư ng i c a ánh sáng 1. Ánh sáng tr c di n (front lighting): Ánh sáng i t sau lưng nhi p nh gia , chi u th ng vào ch . Ánh sáng này so rõ các chi ti t ,còn g i là ánh sáng ph ng (flat) vì khong có bóng .
  3. 2. Ánh sáng t t ngang (side lighting): Ánh sáng ngang t o hình tranh t i tranh sáng , nh ó chúng ta có th trông th y sâu , hình h , vân th và bóng . Nói tóm l i , áng sáng t o ra không gian ba chi u . 3. Ánh sáng ngư c (back lighting): Ánh sáng chi u t sau lưng ch n ng kính . L i x d ng ánh sáng này c n nhi u kinh nghi m v kh u và t c , hình ch p úng cách thư ng r t p , n u ch là chân dung thì ánh sáng trên m t r t d u , tóc có vi n sáng , m t khong h p him , m t mày không nhăn nhó như lúc ư c ch p b ng ánh sáng ph ng . L i ch p hình này r t ư c nhi u nhi p nh gia lão thành x d ng . Ánh sáng ngư c còn ư c x d ng t o nên nh ng bóng en mà h u c nh là bình minh ho c hoàng hôn (silhouette). 4. Ánh sáng ch ch : Ánh sáng chi u trên ch v i góc xiên 30-60 . Ch p nh chân dung ngoài tr i ho c trong studio , ngu n sáng thư ng ư cx p t c 45 . 5. Áng sáng t ng h p : Ta có th ph i h p nhi u ngu n sáng khác nhau sáng t o nh Ng hình nh như ý mu n khi ch p Nh chân dung ngoài tr i ho c trong studio .
  4. Ngoài nh Ng ánh sáng căn b n trên , ta có th dùng ánh sáng ngư c t dư i lên ho c t trên xu ng di N t nh ng s c thái c bi t c a ch . S tương ph n c a ánh sáng S tương ph n (contrast) là s khác bi t gi a 2 ph n sáng và t i c a ch . 1. Tương ph n cao : Khi ánh sáng có cư ng m nh , s c tương ph n nhi u làm ư ng biên gi a sáng và t i rõ ràng , s c nét . 2. Tương ph n th p : Khi ánh sáng có cư ng i u , s c tương ph n ít làm s khác bi t gi a sáng và t i không xa cách nhi u , ư ng biên gi a t i và sáng không rõ ràng s c nét . Màu s c c a ánh sáng Màu s c ánh sáng thay i t ng gi trong ngày và thay i theo tháng ho c theo mùa . Màu s c c a ánh sáng ư c o b ng Kelvin .
  5. Lúc r ng ông ho c hoàng hôn , áng sáng có màu vàng , da cam , s c t 3000 n 4000 Kelvin . nh ng hình chân dung ch p vào bu i sáng s m ho c x trưa thư ng có màu vàng cam trên da m t . Vào ban trưa , ánh sáng thay i thành màu tr ng (white light). Màu s c tr ng là m t t ng h p toàn h o c a các màu s c trong c u vòng (rainbow). S c t 5000-6000 Kelvin . Trong nh ng ngày ánh sáng chói chang , s c có th lên n 7000- 8000 Kelvin . Ta có th thay i ho c lo i b màu s c b ng cách dùng kính l c , lo i phim c bi t ho c kĩ thu t phòng t i . Ý Nghĩa c a ánh sáng N u ta biét cách x d ng ánh sáng và màu s c m t cách úng m c ta s truy n thông ư c nhi u tư tư ng qua tác ph m nhi p nh . - Ánh sáng âm u , en nhi u hơn tr ng di n t ư c n i huy n bí c a c Nh v t , s bi ai trong tâm tư ch , nh ng bí m t sâu xa trong lòng ngư i ...
  6. - Tr ng nhi u hơn en di n t ư c s ngây thơ trong tr ng như khuôn m t a bé , tà áo h c trò ... - Mây tr ng , tr i xanh , hoa vàng cho th y s sinh ng c a i s ng . Ngoài ra nh ng ngu n sáng t o ra trong tác ph m còn là m t cách hư ng d n khéo léo ưa ánh m t k thư Ng l m ti n v m t ch quan tr ng trong tác ph m .
nguon tai.lieu . vn