Xem mẫu

  1. Ánh sáng trong ch p nh êm Nhi p nh là ngh thu t s d ng ánh sáng. Khi ch p nh ban êm hay ch p trong i u ki n thi u sáng, các tay máy g p khá nhi u khó khăn khi ánh sáng m t tr i không còn là ngu n sáng h u ích. V y làm th nào t n d ng t t các ngu n sáng khi ch p nh êm? Pha tr n các ngu n sáng: Th nào là “ánh sáng pha tr n”. Thông thư ng trong m t khung c nh luôn có nhi u hơn m t ngu n sáng. B n có th l y m t ngu n sáng làm ngu n sáng chính (m t trăng, ánh èn trên ph ) và các ngu n sáng khác là ph (pháo hoa, ánh èn flash…). M c ích là cân b ng các ngu n sáng này. Tuy nhiên, cân b ng hi m khi là b ng nhau -thư ng thì b n mu n phơi sáng c a m t ngu n sáng là kho ng 1/2 n ¼ so v i ngu n sáng còn l i. Dư i ây là m t vài ví d : M t c a hang (ngoài tr i) ã ư c cân b ng sáng v i ngu n sáng t trong hang. Trong b c nh này, hang ng ư c th hi n nhi u hơn v i ánh sáng vàng, ngu n sáng ph là ánh sáng xanh ngoài c a hang. Hai ngu n sáng này có sáng tương i ng u.
  2. ây là m t ngu n sáng pha tr n ư c l y làm ngu n sáng chính (tia n ng xuyên vào) và m t ngu n sáng ph (ánh èn flash). èn flash ư c b t trong 4 giây ánh sáng tràn kh p hang. N u không s d ng èn flash, hang ng s quá t i, b n không nhìn th y các b c tư ng. ây có l là trư ng h p cân b ng sáng khó nh t. phơi sáng thích h p ch p ánh èn thành ph có th là 6 giây f/8. m t th i i m nào ó pháo hoa s xu t hi n song không c n kh u m .N ub nm ng kính (ví d 3 giây f/5.6), pháo hoa s b chói, n u óng ng kính (ví d 12 giây f/11) các tia pháo hoa trông quá m nh. Khá khó khăn cân b ng sáng trong b c nh này. Thành ph (30 giây ho c ít hơn)
  3. Thành ph g n như luôn sáng èn. Phơi sáng tương i ơn gi n – b n cân b ng ánh èn thành ph v i các y u t khác – thư ng là b u tr i ho c các y u t phông n n. L y ư c càng nhi u màu s c càng t t. T t nhiên b n s c n n tripod ho c là m t ph ng c ng khi phơi sáng trong m t th i gian lâu như v y. Pháo hoa (4 – 12 giây) M t trong nh ng ch thú v nh t c a ch p nh êm là pháo hoa. Ch p pháo hoa khá t n phim nhưng l i vô cùng thú v . M t công th c mà b n có th áp d ng là kh u m f/8 v i phơi sáng 4 n 12 giây. T l thành công khi phơi sáng là 50/50 – s d ng èn c a máy nh cùng v i cable release (nút b m n i v i máy nh b ng dây cáp), m c a tr p khi pháo hoa chu n b n nh p và gi c a tr p m cho n khi ánh sáng tràn vào nh. Tripod là d ng c b t bu c khi ch p nh pháo hoa. Pháo hoa màu xanh lam thư ng b m nhòe nên khó ch p, trong khi ó pháo hoa màu xanh thư ng là lo i sáng nh t. Lý tư ng nh t là k t h p ư c c pháo hoa màu t i và pháo hoa màu sáng trong cùng m t khung hình, nhưng b n không c n ch p chúng cùng m t th i i m – ch c n trong kho ng th i gian 4 – 12 giây m c a tr p. Dư i ây là chùm nh pháo hoa tuy t p trong Cu c thi pháo hoa qu c t v a di n ra t i à N ng
  4. N u thông s ISO là 200, t kh u m f/11. ISO 400 t kh u m f/16. N u b n t kh u m không chính xác, pháo hoa trong nh s b quá chói ho c quá m nh t – b n không th bù b ng cách phơi sáng trong th i gian dài hay ng n hơn. Trong nhi p nh, n u i u ki n cho phép thì ti p c n càng g n càng t t. ây nghĩa là zoom vào. N u b n v n kh u m f/8 thì th i gian phơi sáng s nh hơn 4 giây. Pháo hoa chơi (Sparklers) (3 giây) M t ki u pháo hoa xinh x n d thương thư ng ư c dùng trong ti c sinh nh t. B n có th phơi sáng kho ng 3 giây kh u m f/16, ISO 400 (f/8, ISO 100). M o nh : s d ng èn flash ng b sau (rear curtain sync) (máy nh ánh èn flash ngay trư c khi c a tr p óng). L a tr i (6 – 30 giây)
  5. L a tr i cho ánh sáng r t p. B n có th phơi sáng 6 giây, ISO 50, kh u m f/1.4, chi u sáng nh ng ngư i ng i quanh ng l a. Nhưng không nh t thi t b n ph i ch p khi tr i t i h n. B n có th nhóm m t ng l a to hơn hay pha tr n v i các ngu n sáng khác. u tiên, ch p nh khi m t tr i v a l n, chút ánh sáng còn sót l i cho b n ch p. Ti p theo, b n có th x p vài cái èn d u xung quanh rõ m t ngư i. Ho c b n cũng có th phơi sáng lâu hơn. S d ng ISO 100, f/4 30 giây s cho ra nh ng b c nh r t khác bi t. Ngư i ng i c nh ng l a b m i m t chút nhưng khung c nh l i sáng lên nh ánh sáng t ng l a. èn flash (120 giây) Không có m t tr i, c a tr p có th m lâu tùy thích. Ví d b c hình dư i ây ư c ch p v i phơi sáng 2 phút, kh u m f/1.4 và ISO 50. Máy nh t trên tripod. Không có t m ph n sáng – ánh sáng s c nét và khó ki m soát. Trăng và sao (300 giây) kho ng cách xa như th này thì các ngôi sao không t a ánh sáng lung linh như trong truy n. B n có th phơi sáng 5 phút, kh u m f/1.4 và ISO 50.
  6. Tuy nhiên, ánh èn thành ph làm át i ánh sáng t các ng i sao vì th ch p ư c m t b u tr i toàn sao, b n nên ch n m t v trí a lý thu n l i.
nguon tai.lieu . vn