Xem mẫu

  1. Ánh sáng là bút v c a quay phim 1.Dùng as t o d ng hình nh th giác có ng oi nói as là cây bút v trong tay nhà quay phim,cũng có ngư i nói as là b ng pha màu,có ng kh ng nh as là sinh m ng c a ngh thu t qp,kô có as thì không có phim,...Dù th nao i n a nghê thu t qp chiính là nghê thu t dùng as t o nên h/ và vai trò quan tr ng c a as trong qp la i u không c n ph i nghi ng . V cơ b n có 5 d nh as sau: -Ngu n sáng ch ,còn g i là as t o hình -Ngu n sáng ph ,còn g i là as i u ch nh -Nguôn sáng vi n,còn g i là ngu n sáng ngư c ho c ngu n sáng chính ngư c. -Ngu n sáng phông,còn g i la as khung c nh
  2. -Ngu n sáng hi u qu ,còn g i là as i u ch nh ây cũng là 5 phương pháp s d ng as ch y u.Trong thưc t qp còn có nhi u cách sd as hơn Nh ng h th ng s d ng as nhân t o cũng có nhi u như c i m áng tiéc,ch y u là nh ng d u n do as nhân t o l quá rõ.Ch ng h n miêu t tính cách c ác,nham hi m c a 1 nhân v t nào ó ngư i ta dùng 1 th as l nh ánh as t dư i c m n chân,nhưng th c t làm gì có ngu n sáng,mà ch trên sân kh u k ch ngư i ta m i chi u sáng chân di n viên Nói n nh là nói t i ánh sáng. Không có ánh sáng s không ch p ư c nh. Ngu n sáng ngoài ch c năng chính còn là m t y u t di n t cái p, sang tr ng c a s s ng. Ánh n ng ban ngày vàng r c r , trong êm có ánh sáng t a m t vùng chìm chìm n i n i, nh ng ánh hào quang xung quanh s v t, ánh èn t a xu ng lung linh, huy n o hay ánh èn sân kh u y màu s c,… T t c hi n tư ng c a ngu n sáng ó chính là cái p mà b n s c m nh n ư c. Không ph i lúc nào ta cũng có ư c m t ngu n sáng thu n t t nh t. bù vào nh ng ngu n sáng thi u, gi i chuyên nghi p thư ng mang theo m t t m h t sáng. H t sáng cũng góp ph n làm cho khuôn m t ngư i ư c quay sáng u ho c v i nhi u cách khác nhau, phương pháp này t o ư c
  3. chi u sâu, t o kh i cho i tư ng. V i m t mi ng bìa c ch ng 50 x 60 cm g p ôi l i ư c, b n dán lên ó các t m gi y b c c a bao thu c lá b n s có t m h t sáng r t hay và hi u qu . Ánh sáng t nh ng m u gi y b c này s xua tan nh ng ch t i, nh ng i m khu t t ng vùng c a i tư ng như h c m t, h c mũi, vùng c ... ánh b t nh ng n p nhăn nh già nua, r t khó ch u c a con ngư i, t o cho b c nh nh ng nét tươi tr , hoàn m . Ngu n sáng ph cũng r t quan tr ng. Là m t y u t di n t cái p, cái th n c a con ngư i. Ánh èn d u lung lay t a sáng m t vùng nh trên gương m t ngư i trong nh. N ng chi u xiên t phía sau ho c t bên c nh có th làm cho s i tóc n i b t lên, th p thoáng nh ng vi n tr ng xung quanh nhân v t lúc s i n ng t a xu ng b vai… 1.Chi u sáng hi u qu n i êm: -T l ánh sáng gi a b m t và h u c nh ph i có tương ph n l n,t i thi u l là phông 1:3 ho c 4 -T l trên b m t t i thi u là 1:2 - t dèn: cao c a èn ùy thu c vào th i i m và ánh sáng hi n th c,căn c thêm vào hư ng chuy n ng c a i tư ng. èn ph nhi u gi i pháp ,có thê trùng v i tr c máy,có th 50 -->70 ,ph thu c vào as hi n th c b i c nh.
  4. Ngo i êm: dùng gam màu ch o là xanh nh t,màu l nh 2.Chi u sáng hi u qu n i ngày: - T l ánh sáng b m t và phông là 1:1 -T l ánh sáng trên b m t t i thi u là 1:2 èn ph c m trùng tr c máy n i tư ng 3.Ngo i ngày K t h p as t nhiên v i as nhân t o t o ra as hi n th c nguyên t c căn c vào as hi n th c t ó i n quy t nh s lí as a/s ch :Chi u sáng cho toàn b b i c nh,giúp ta quan sát ư c nhân v t,có cư ng chiéu sáng m nh nh t,t o ra tương ph n cao.H p v i tr c máy camera kho ng 45 -->75 ,h p v i t m nhìn c a nhân v t,thư ng dánh t n a/s ph :làm gi m bóng trên khuôn m t nv,có cư ng chi u sáng nh hơn as ch ,có th t n ho c t tùy theo gương m t.H p v i truc máy góc t 25 ô-->45 a/s ven:chi u vào phía sau i tư ng(tóc,vai..)t o ra ương vi n trang trí,tách nv ra kh i phông,là as t ,h p v i phông theo phưong ng góc 60-- >70 , t i di n v i as ch
  5. as phông n n:chi u sáng cho phông ,t o chi u sâu Khuôn hình Khuôn hình tr ng nhưng kô r ng.Khuôn hình tr ng là khuôn hình không có nhân v t,nó b tr cho nh ng khuôn hình có nhân v t.Khuôn hình tr ng có tác d ng c bi t khi chuy n c nh,thay i không gian và th i gian trên phim .Trên phim thư ng xu t hi n nhưng c nh tr ng như:r ng cây ph t phơ trư c gió,m t ao có nhưng g n sóng...tư ng r ng chúng không có ý nghĩa nhưng v m t k t c u t ng th c a phim,khuôn hình tr ng(KHT) là b ph n c u thành quan tr ng c a phim,là th pháp mà các o di n hay dùng.Có kô ít nhưng quay phim(QP) theo ý c a o di n(DD) ã quay ư c nh ng khuôn hình trônng r t p,giàu s c bi u c m,cu n hút khán gi .Nhưng ư c thành công ó,QP ã t n r t nhi u công s c k t nôi và làm hài hòa KHT v i tâm tr ng c a nhân v t,t o thành th thông nh t trong phim,khi n cho khuôn hình kô h r ng Tác d ng c a KHT:
  6. -Dùng chuy n i không gian và thơi gian trên màn nh,ví d như c nh hoa tàn,hoa n bi u hi n s thay i v mùa,m t tr i m c -l n bi u hi n m t ngày -T o ra không khí,truy n t ý tư ng và kh c h a nhân v t -Thông qua n ý ho c hình t ong bi u trưng phát l nôi dung ti m n
nguon tai.lieu . vn