Xem mẫu

 1. Ánh sáng cơ b n cơ b n
 2. Nói v nhi p nh là ngư i ta nói v ánh sáng, không có ánh sáng thì s không có nh. Nhi p nh luôn luôn liên quan n các c tính quan trong khác nhau c a ánh sáng như sau: • Hư ng c a ánh sáng • S lư ng c a ánh sáng • Ch t lư ng c a ánh sáng • sâu c a ánh sáng • Màu c a ánh sáng Nh ng nguyên t c cơ b n cơ b n c a ánh sáng s không thay ib t k ngu n sáng b n ang d ng t nhiên hay nhân t o. Ánh sáng có th thay i tr ng thái ho c gi nguyên, nó tác ng tr c ti p n i tư ng c n ch p c a b n. Vì th chung ta c n hi u rõ và bi t cách ki m soát ngu n ánh sáng i u ch nh, i u ó s giúp b n có nh ng bư c ti n l n khi ch p nh. 1. Hư ng c a ánh sáng B n s xác nh hư ng sáng b ng cách v t th và quan sát ph n ph n sáng và bóng c a nó. Vi c ch n úng hư ng sáng cho phép nh n m nh làm n i b t nh ng tính năng quan tr ng c a i tư ng, trong bóng c a nó n m n phía sau nh ng y u t ít quan tr ng ho c làm sao lãng c a i tư ng. hú ý r ng m c dù có cùng ch , cùng v trí, và ch ng c m máy, thay i hư ng c a ánh sáng s cũng thay i m c ích c a hình nh này,
 3. vùng n i b t các khác nhau c a ch này, cũng như làm n nh ng vùng nào ó c a các i tư ng b i bóng c a nó Chúng ta có th nhìn th y hi n tư ng hàng ngày khi như m t tr i m c lên và l ng xu ng. Trong bu i sáng và bu i chi u t i, m t tr i là v trí th p, g n ư ng chân tr i, bóng t ch th trông dài và l ra bên ngoài, trong khi vào bu i trưa, ánh n ng s làm cho bóng c a i tư ng b gi u bên dư i ch . 2. S lư ng c a ánh sáng S lư ng c a ánh sáng m t cách ơn gi n ư c hi u như sáng c a ngu n sáng. M t cách t ng quát, v i cùng m t ngu n sáng, chúng ta v n th i u ti t b ng cách giãm b t s lư ng ánh sáng i vào ch qua nhi u cách i u ch nh khác nhau trên máy (t c ch p, kh u , ISO,..). Nhưng ngư c l i, chúng ta không có cách nào tăng lư ng ánh sáng b ng cách làm ch th sáng hơn so v i ngu n sáng ang có. Trong hình 4 và 5, chúng ta có th th y r ng hai b c nh trông gi ng nhau, có sáng tương ương. Tuy nhiên, hình 4 ã ư c ch p v i m t ngu n ánh sáng m nh và ư c ch p v i m t ISO th p nh t(ch t lư ng t t nh t) so v i hình 5, nơi m t ngu n ánh sáng y u ư c s d ng và ngư i ch p ã ph i bù sáng b ng cách thi t l p ISO cao hơn có ư c ư c m c sáng tương t . S lư ng ánh sáng óng m t vai trò quan tr ng, nó liên quan n vi c phơi ánh sáng. Khi ngư i ch p s d ng b ng cách k t h p t c màn tr p và kh u . V i m t c a ánh sáng d i dào, ngư i ch p có th s d ng ISO
 4. th p hơn (cho ch t lư ng t t nh t), ch nh t c màn tr p nhanh hơn ( gi m thi u rung camera cũng như gi m thi u nhòe c a i tư ng ), và gi m kích thư c kh u nh hơn. N u không có m t ngu n ánh sáng t t, m t nhi p nh gia s ư c yêu c u s d ng ISO cao hơn, t c màn tr p ch m hơn, và kh u r ng hơn và có th nh hư ng n sâu c a vùng nh rõ. 3. Ch t lư ng c a ánh sáng Ch t lư ng c a ánh sáng ư c hi u là tương ph n c a ánh sáng. M t ngu n sáng có tương ph n cao có m t tia sáng h p t o ra m t s c nét khi ánh sáng chuy n gi a hai ph n sáng và bóng c a ch th , trong khi tương ph n y u c a m t ngu n sáng có tia sáng r ng ho c chùm sáng s t o bóng nh hơn. tương ph n sáng gi a sáng và bóng cũng khó nh n ra hơn. Hard Light Mư n m t bóng làm ví d v hard light, bóng này ư c t o ra b i m t tr i lúc gi a trưa không có mây. Chúng ta s th y bóng c a ch th có nét r t rõ và t i so v i ph n ánh sáng chi u trên m t t. Thông thư ng mây trên tr i ho t ng gi ng như m t l p khu ch tán ánh sáng, vì th khi không có mây, m t tr i là m t ngu n ánh sáng m nh m s t o ra bóng m nh. Khi ngu n sáng nh và xa hơn t ch th s t o ra sáng m nh hơn. Ánh sáng m nh hơn s t o bóng kh c nghi t (harsh) và n i b t hơn. ó là lúc t t nh t cho th y m n và các góc c a ch th .
 5. Soft Light Ngư c l i, trong m t ngày u ám, bóng c a ch th trông m m hơn. Ánh sáng trư c ti p t m t tr i b che khu t m t ph n và b khu ch tán b i ám mây làm ánh nó d u i. M ng sáng ph n x xung quanh mây b m t ám mây trư c khi ti p c n i tư ng, vì th ánh sáng b phân tán t o ra nh ng chùm sáng Ngu n sáng r ng và hơn g n n ch th s t o ra ánh sáng m m hơn. Ánh sáng m m là i u ki n r t t t ch p chân dung cũng như khi chúng ta mu n n i b t hình nh ba chi u c a ch th , c bi t là v i hình tr tròn ho c ch th có hình tròn, cũng như làm m i l chân lông trên da và như c i m khác trên khuôn m t c a con ngư i. 4. sâu c a ánh sáng và tương ph n sâu c a ánh sáng giúp nh n ra th nào là m t bóng sáng hay t i, sâu nói chung ư c bi t như là “khóa-key” trong nhi p nh. Có ba “key” cơ b n c a ánh sáng như sau: Hight key, mid key và low key Tính tương ph n c a ánh sáng có quan h r t g n v i key này trong m t b c ành cũng như nó nh nghĩa th nào là chuy n sáng gi a hai vùng sáng t i c a m t b c nh.
 6. Toàn b phía bên trái c a bi u th hi n m c c a bóng-shadow (màu en tuy n) trong khi khu v c trung tâm th hi n m c cho vùng sáng- highlight (màu tr ng tinh khi t). Phía bên ph i c a bi u th hi n cho ph n trung-midtone (màu xám). ây ư c xem như v ch chu n c a b c nh, là bi u phơi sáng c a khôi rubic bên dư i. phơi sáng ư c d a theo midtone- xám và ư c xem như là m t b c nh midtone.
 7. Hình 10-A: Mid Key Histogram High Key Trư c h t, nh ng b c nh high key thì không nghĩa là v i m t hình nh có phơi sáng cao. High key ơn gi n ch có nghĩa là phơi sáng l ch nhi u v phía vùng sáng và có tương ph n th p. Hình 11-A: High Key Bias
 8. Hình 11-B: High Key Histogram Lưu ý r ng, bi u histogram t p trung phía bên ph i, v i ph n t i và các nh ph n xám di chuy n ra xa bên trái và ph n sáng d ng th ng v i d li u c a nó. Hình 12 cho th y m t ví d v m t b c hình high key Hình 12: Ví d v m t b c hình high key Trong h u h t trư ng h p, hình nh có th b chi ph i b i tông màu sáng. B c hình high key nh phím thư ng cho m t c m giác tươi sáng và thoáng.
 9. Low Key Low chính thì ngư c l i, m t hình low-key ph n l n là t inhưng có tương ph n cao. Ph n phơi sáng ph n t i bóng và thư ng t o m t c m giác huy n bí và t i tăm. Hình 13-A: Low Key Bias Hình 13-B: Low Key Histogram
 10. Hình 14: Ví d c a hình low-key 5. Color of Light Nh ng m ng sáng có nhi t màu khác nhau và chúng ta có th quan sát su t trong ngày thông qua ánh m t tr i. Khi m t tr i th p ư ng chân tr i, ánh sáng m t tr i có màu m hơn v i s c màu vàng chuy n qua . Khi m t tr i di chuy n cao hơn, kho ng th ii gian trưa, màu s c c a ánh sáng m t tr i mát hơn v i s c xanh, ó là lý do t i sao trong quá trình thay i d n d n gi a trưa n hoàng hôn, chúng ta có th th y m t màu xanh chuy n sang . V i ánh sáng nhân t o cũng có nh ng màu s c riêng c a nó, ví d èn halogen thư ng có sáng m áp, trong khi èn huỳnh quang có ánh sáng l nh như ban ngày.
 11. Hình 15: Khác nhau v màu s c Màu s c c a ánh sáng có th làm thay i tâm tr ng c a m t b c nh và có th cho th y nh ng ti m ý t i th i i m ch p hình nh. Như hình 15, s khác bi t v màu s c ánh sáng có th thay i s nh n th c c a chúng ta khi b c nh ư c ch p. Nh ng hình nh bên trái gi l p khung c nh lúc trưa trong khi các hình nh trên bên ph i truy n t i m t bu i trà vào sáng s m lúc ăn sáng. Hi u rõ làm th nào t n d ng sáng c a ánh sáng, tương ph n, sâu, và màu s c cho phép ngư i ch p miêu t c m xúc, khung c nh, tâm tr ng, a i m, và ti m ý có th chuy n t i m t i u thông thư ng, nh ng chuy n bi n h ng ngày i vào trong b c nh t o nên nh ng tác ng cao.