Xem mẫu

  1. Ánh Sáng căn b n Nói v ánh sáng thì u tiên ph i nh c t i ánh sáng cơ b n.Các b n thư ng th y phim nư c ngoài nhìn nó r t s ng ng ch c n sáng thì sáng ch không c n thi t thì thôi, m t khác ánh sáng h làm r t chu n theo tình ti n tình c m di n bi n tâm lý nhân v t trong phim. lamd ư c như v y b n c n pahir bi t nh ng i u sau: Trong ánh sáng cơ b n b n c n ph i có 3 ngu n sáng chính back light , fill light và hight light. Backlight là j? back nghĩa là sau ây có th hi u nôm na là ngu n sáng ng sau.Nó có tác d ng làm rõ ư ng vi n c a nhân v t.Nó có th t ngay ng sau nhân v t ho c cũng có th chi u vào 1 cái n n nào ó ng sau nhân v t ho c chiéu t trên xu ng như cái này ch ng h n
  2. ây b n th y tóc vào 1 ph n ngư i c a anh béo sáng lên ó chính là do back light Hight light : ngu n sáng chính làm n i rõ hình hài nhân v t. t âu tùy b no cho nó h p v i ý film. Fill light : làm sáng lên ph n t i trung bình c a nhân v t.V i cái này b n có th dùng èn t o ra nhưng khong ư c sáng hơn èn hightlight ho c ơn gi n dùng d ng c j ó pahnr chi u là ư c.
  3. Trong after effect và pts 3 cái èn này ư c th hi n b i shadow,midton,và highlight 1 phim có màu chu n trư c h t là ph i m b o cân b ng tr ng th 2 là t l tương ph n vào kho ng 2:1 ho c th p hơn.T l tương ph n ư c tính b ng công th c công su t c a èn hightlight chia cho fill light. V x lý h u kỳ màu s c : yêu c u ph i m b o c n b ng tr ng, di n àn mình nhi u ngư i ch nh màu toàn b h ng do ng vào shadow k c anh Ti n trong video quay cho 1 lão rapper j ó không nh rõ l m màu cũng b h ng do màu en không h n là màu ennos bi n thành màu khác, anh Ti n có trong tay magic bullet look nhưng ph i nói là chưa bi t s d ng.N u trong phjm tương pahnr chưa ư c chu n thì ph i dung curve ho c level ch nh l i cho chu n.
  4. Hư ng d n ánh sáng trong trư ng quay o Dành cho Phông n n Blue
  5. Gi m b t hi n tư ng chói m t do èn quá m nh em thì kinh nghi m cũng ít nên lên ây em có m t s v n mu n h i các bác em theo ngh quay phim d ch v cũng m i ây thôi máy em sài là pd 170, khi i quay thì em cũng có s d ng èn v i công su t 1000w và ch thêm con bi n tr tăng i u ch nh sáng cho èn quay. có m t v n mà em ã trăn tr t r t lâu r i ó là tìm ra phương án làm sao khi s d ng èn công su t l n mà không làm cho các i tư ng nhà ám c m th y chói m t và nóng b c, vì th m t mũi m i ngư i u nhiu h t c l i t ó lên hình không ư c p. em có xem qua nhi u o n h u trư ng làm phim c a các hãng phim trong và ngoài nư c, cách s d ng ánh sáng c a h là không bao gi chi u sáng tr c ti p vào ch . h dùng èn chi u vào m t t m
  6. h t sáng và ánh sáng t a ra t t m h t sáng ó chi u sáng ch th , ch h không bao gi dùng èn chi u tr c ti p vào ch th mà có chi u tr c ti p thì cũng ph i chi u qua m t l p v i l c sáng. t v n ó mà em mu n h i các bác là n u áp d ng phương pháp ó vào trong chi u sáng i quay ám sá thì r t b t ti n, và r t c ng k nh. n u chúng ta có m t cách nào không r i èn tr c ti p vào ch mà chúng ta dùng m t phương án nào ó s d ng ánh sáng gián ti p c a èn thì hay bi t m y. mong các bác ch giáo cho em, em ng i nghĩ c năm nay r i mà chưa có phương án nào. các bác giúp em v i
nguon tai.lieu . vn