Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình thu nhận hỗn hợp axit béo omega-3 và omega-6 từ dầu hạt tía tô

Nông - Lâm - Ngư,Nông nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      25      0
Mã tài liệu qa3cuq Danh mục Nông - Lâm - Ngư,Nông nghiệp Ngày đăng 28/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 7 Dung lượng 0.54 M Lần tải 0 Lần xem 25
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất được công nghệ thu nhận hỗn hợp axit béo thiết yếu omega-3 và omega-6 từ dầu hạt tía tô với hiệu suất thu nhận và chất lượng sản phẩm cao. Dầu hạt tía tô được thủy phân bằng dung dịch NaOH 2N trong etanol 80% để thu nhận hỗn hợp axit béo ở dạng tự do.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 16(7): 682-688<br /> www.vnua.edu.vn<br /> <br /> Vietnam J. Agri. Sci. 2018, Vol. 16, No. 7: 682-688<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ TỚI QUÁ TRÌNH<br /> THU NHẬN HỖN HỢP AXIT BÉO OMEGA-3 VÀ OMEGA-6 TỪ DẦU HẠT TÍA TÔ<br /> Nguyễn Thị Hoàng Lan1*, Bùi Quang Thuật2, Lê Danh Tuyên 3<br /> Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> Trung tâm Dầu, hương liệu và Phụ gia thực phẩm, Viện Công nghiệp thực phẩm<br /> 3<br /> Viện Dinh dưỡng quốc gia<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tác giả liên hệ: lancntp@vnua.edu.vn<br /> <br /> *<br /> <br /> Ngày gửi bài: 21.07.2018<br /> <br /> Ngày chấp nhận: 31.09.2018<br /> TÓM TẮT<br /> <br /> Nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất được công nghệ thu nhận hỗn hợp axit béo thiết yếu omega-3 và<br /> omega-6 từ dầu hạt tía tô với hiệu suất thu nhận và chất lượng sản phẩm cao. Dầu hạt tía tô được thủy phân bằng<br /> dung dịch NaOH 2N trong etanol 80% để thu nhận hỗn hợp axit béo ở dạng tự do. Tiếp đó, hỗn hợp axit béo được<br /> làm giàu axit béo đa nối đôi omega-3 và omega-6 bằng phương pháp tạo phức với urê với các điều kiện công nghệ:<br /> tỷ lệ urê/hỗn hợp axit béo 2/1 (theo khối lượng); tỷ lệ etanol 90%/hỗn hợp axit béo là 9/1 (v/w); nhiệt độ tạo phức<br /> 0C; thời gian tạo phức là 5 h. Tổng hàm lượng axit béo omega-3 và omega-6 trong sản phẩm thu được đạt 94,86%.<br /> Từ khóa: Dầu hạt tía tô, axit béo omega-3 và omega-6, điều kiện công nghệ.<br /> <br /> Effect of Technological Parameters on Separation<br /> of Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids from Perilla Seed Oil<br /> ABSTRACT<br /> This research was carried out to identify optimal protocol for separating omega-3 and omega-6 fatty acids from<br /> perilla seed oil with high yield and quality. The perilla oil was first hydrolyzed into fatty acids by sodium hydroxide<br /> solution in 80% ethanol to yield free fatty acids. The next step was to enrich the polyunsaturated omega-3 and<br /> omega-6 in the resultant fatty acids mixture via complexation with urea in ethanol. The suitable conditions of<br /> complexation were as follows: urea to fatty acid ratio of 2:1 (w/w), ethanol to fatty acid ratio of 9:1 (v/w), and<br /> complexation temperature of 0C for 5 hrs. The total content of omega-3 and omega-6 fatty acids accounted for<br /> 94.86 % in the final product.<br /> Keywords: Fatty acids, omega-3, omega-6, perilla oil, procesing techniques.<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Tía tô (Perilla frutescens) đþĉc ghi nhên læn<br /> đæu trong thþ tðch cổ cûa Trung Quốc vào thế kỷ<br /> thĀ 5 đến thĀ 6, có nguồn gốc tÿ vùng núi Ấn Độ<br /> và Trung Quốc, sau đó đþĉc trồng ć nhiều nĄi<br /> trên thế giĆi. Các quốc gia và vùng lãnh thổ<br /> trồng nhiều loäi cây này là Trung Quốc, Nhêt<br /> Bân, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan và<br /> Việt Nam. Một trong ba thành phæn trong cây<br /> tía tô có giá trð và đþĉc quan tâm nhiều nhçt là<br /> 682<br /> <br /> dæu tÿ hät. Hàm lþĉng dæu trong hät tía tô<br /> khoâng 33-42% (so vĆi khối lþĉng hät khô) tùy<br /> thuộc vào giống và điều kiện canh tác. Axit béo<br /> chính và có giá trð nhçt cûa dæu hät tía tô là axit<br /> -linolenic (omega-3) vĆi hàm lþĉng khoâng 5762%. VĆi hàm lþĉng này, dæu hät tía tô đþĉc xem<br /> là dæu chĀa nhiều axit omega-3 nhçt trong số<br /> các loäi dæu thăc vêt thông dýng trên thế giĆi.<br /> Ngoài ra, trong dæu còn có axit linoleic (omega 6)<br /> vĆi hàm lþĉng 15-17% (Siriamornpun et al.,<br /> 2006; Ding et al., 2012). Dæu tía tô thuộc loäi dæu<br /> <br /> Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bùi Quang Thuật, Lê Danh Tuyên<br /> <br /> salat đþĉc sā dýng rộng rãi trong đąi sống và sân<br /> xuçt. HþĆng sā dýng đang đþĉc nhiều ngþąi<br /> quan tâm hiện nay là sā dýng dæu tía tô làm<br /> nguyên liệu để sân xuçt omega-3 thăc vêt, phýc<br /> cho sân xuçt thuốc và thăc phèm chĀc nëng.<br /> Nhiều công trình khoa học đã chĀng minh<br /> tác dýng dþĉc lý cûa axit béo omega-3 trong<br /> dæu tía tô nhþ hỗ trĉ rối loän chuyển hoá lipit,<br /> huyết áp cao, làm giâm hàm lþĉng cholesterol,<br /> triglyceride và LDL cholesterol trong máu,<br /> ngën ngÿa bệnh tim mäch, ung thþ (Okamoto<br /> et al., 2000; Kim & Choi, 2005), điều hòa<br /> chuyển hóa glucose (Takahashi et al., 2000).<br /> Các nhà khoa học thuộc Viện sĀc khỏe và dinh<br /> dþĈng Nhêt Bân đã đánh giá hiệu quâ cûa việc<br /> thay thế dæu đêu tþĄng bìng dæu tía tô trong<br /> khèu phæn ën, khi sā dýng omega-3 trong dæu<br /> tía tô làm tëng mĀc omega-3 trong máu do đó<br /> ngën ngÿa bệnh tim mäch. Nghiên cĀu cüng chî<br /> ra rìng quæn thể ngþąi cao tuổi ć Nhêt Bân tiêu<br /> thý khèu phæn ën giàu ALA (axit α-linolenic<br /> thuộc nhóm omega-3) làm giâm 70% nguy cĄ<br /> đột tā do các bệnh về tim mäch (Ezaki et al.,<br /> 1999). ALA trong dæu hät tía tô có khâ nëng<br /> ngën cân să phát sinh leucocyte trên nhĂng<br /> bệnh nhân hen suyễn do đó có hiệu quâ trong<br /> điều trð bệnh hen suyễn, câi thiện chĀc nëng hô<br /> hçp và chĀc nëng cûa phổi (Chang et al., 2012;<br /> Okamoto et al., 2000). Nghiên cĀu cûa Kim et<br /> al. (2004) chî ra rìng dæu hät tía tô trong khèu<br /> phæn ën thể hiện hoät tính sinh lý tþĄng tă nhþ<br /> dæu cá trong việc điều chînh quá trình oxy hóa<br /> axit béo ć gan. Chuột đþĉc cho ën ć các chế độ<br /> ën bổ sung 10% mĈ bò, dæu ngô, dæu tía tô và<br /> dæu cá, triacylglycerol huyết thanh và ć gan<br /> giâm trên chuột nuôi bći chế độ ën có dæu tía tô<br /> và dæu cá (Kim & Choi, 2005). Nhiều nghiên<br /> cĀu cho thçy hiệu quâ cûa dæu hät tía tô trong<br /> điều trð dð Āng đặc biệt là viêm da dð Āng (Ito,<br /> 1992; Komasa, 2004). NhĂng thí nghiệm trên<br /> động vêt đã chĀng tỏ rìng dæu hät tía tô tốt hĄn<br /> dæu đêu nành và dæu hþĆng dþĄng trong việc Āc<br /> chế ung thþ vú, ung thþ ruột kết và ung thþ<br /> thên (Okuyama, 1992; Onogi, 1996).<br /> Trên thð trþąng thế giĆi, sân phèm omega-3<br /> có nguồn gốc tÿ dæu hät tía tô đþĉc chào bán và<br /> <br /> cung cçp nhiều bći công ty Sigma-Aldrich<br /> Singapore. Ở nþĆc ta, nhu cæu về các axit béo<br /> không thay thế omega-3 và omega-6 cho sân<br /> xuçt dþĉc phèm và thăc phèm chĀc nëng ngày<br /> một cao, các axit này hiện nay hæu hết phâi<br /> nhêp khèu. Chúng ta có nhiều tiềm nëng sân<br /> xuçt dæu hät tía tô, nguồn nguyên liệu quý giá<br /> cho sân xuçt axit béo không no omega-3 và<br /> omega-6. Do đó mýc tiêu cûa nghiên cĀu này là<br /> xác đðnh đþĉc quy trình công nghệ thu nhên<br /> hỗn hĉp axit béo không thay thế omega-3 và<br /> omega-6 tÿ dæu hät tía tô cho hiệu suçt thu<br /> nhên và chçt lþĉng sân phèm cao, góp phæn<br /> giâm giá thành các sân phèm hỗn hĉp omega-3,<br /> omega-6 trong nþĆc.<br /> <br /> 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> 2.1. Nguyên liệu<br /> - Dæu hät tía tô đþĉc sân xuçt täi Viện<br /> Công nghiệp thăc phèm tÿ hät tía tô trồng täi<br /> vùng Đông Dþ - Hà Nội vĆi hàm lþĉng dæu<br /> trong hät là 30,09%.<br /> - Hóa chçt: Etanol, NaOH, ure (Merck,<br /> ĐĀc).<br /> - Thiết bð: Máy ép dæu qui mô nhỏ cûa<br /> Trung Quốc, síc ký khí GC-MS.<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> 2.2.1. Ảnh hưởng của các điều kiện công<br /> nghệ đến quá trình thủy phân dầu hạt tía tô<br /> Quá trình thûy phân dæu hät tía tô đþĉc<br /> thăc hiện vĆi 100 g méu dæu hät tía tô trong<br /> dung dðch NaOH 2N trong etanol có nồng độ<br /> nhçt đðnh ć cùng các điều kiện công nghệ (trÿ<br /> yếu tố cæn khâo sát). Sau đó, sân phèm cûa<br /> phân Āng thûy phån đþĉc trung hòa kiềm bìng<br /> dung dðch H2SO4 18% đến pH = 4-5 để axit hóa,<br /> giâi phóng axit béo tă do. Tiếp đó, chuyển hỗn<br /> dðch axit béo vào bình phån ly để loäi lĆp cồn<br /> nþĆc phía dþĆi. LĆp trên là các axit béo đþĉc<br /> rāa bìng nþĆc đến pH trung tính, rồi đþĉc sçy<br /> khô ć nhiệt độ 120C sẽ thu đþĉc hỗn hĉp axit<br /> béo ć däng tă do. Xác đðnh chî số este trþĆc và<br /> sau phân Āng thûy phân.<br /> <br /> 683<br /> <br /> Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình thu nhận hỗn hợp axit béo omega-3 và omega-6<br /> từ dầu hạt tía tô<br /> <br /> Hiệu suçt thûy phân dæu hät tía tô đþĉc<br /> tính theo công thĀc:<br /> X = (1-E2/E1) × 100 (%)<br /> Trong đó, X là hiệu suçt phân Āng thûy<br /> phân (%); E1 là chî số este cûa hỗn hĉp etyl este<br /> ban đæu (mg KOH/g); E2 là chî số este cûa hỗn<br /> hĉp sau phân Āng thûy phân (mg KOH/g).<br /> Lþĉng este đþĉc tính theo thành phæn chính là<br /> este cûa axit linolenic.<br /> 2.2.2. Ảnh hưởng của các điều kiện công<br /> nghệ đến quá trình làm giàu hỗn hợp axit<br /> béo omega-3 và omega-6 bằng phương<br /> pháp tạo phức với urê<br /> Sā dýng phþĄng pháp täo phĀc vĆi urê để<br /> làm giàu hỗn hĉp axit béo omega-3 và omega-6<br /> tÿ hỗn hĉp axit béo thu đþĉc. Đæu tiên urê đþĉc<br /> hòa tan trong etanol 90% ć nhiệt độ 50C và<br /> đþĉc khuçy đều cho tĆi khi urê tan hoàn toàn.<br /> Tiếp đó, nång nhiệt độ lên 65C để täo đþĉc<br /> khối dðch trong và đồng nhçt. Sau đó, hỗn dðch<br /> đþĉc làm nguội tÿ tÿ đến nhiệt độ phòng, rồi<br /> đþĉc hä xuống nhiệt độ thçp để tiến hành quá<br /> trình täo phĀc giĂa các axit béo no và axit béo<br /> không no một nối đôi vĆi urê trong thąi gian<br /> nhçt đðnh. Sau thąi gian đó, phĀc chçt täo<br /> thành ổn đðnh, bền vĂng, đóng bánh läi và đþĉc<br /> lọc hút chån không để loäi ra. Dðch qua lọc đþĉc<br /> thu hồi etanol trên thiết bð cô chân không, hỗn<br /> dðch sân phèm còn läi đþĉc cho vào thiết bð<br /> phân ly rồi cho thêm vào đó n-hexan và dung<br /> dðch HCl 0,25%, khuçy đều trong 15 phút để<br /> axit hóa đến pH = 4-5, tiếp đó để yên cho phân<br /> ly rõ ràng. LĆp nþĆc phía dþĆi đþĉc bỏ đi, lĆp<br /> hĂu cĄ phía trên đþĉc rāa bìng nþĆc đến pH<br /> trung tính để loäi säch urê, làm khan bìng<br /> <br /> Na2SO4, rồi cô kiệt dung môi trên thiết bð cô<br /> chân không, sẽ thu đþĉc sân phèm hỗn hĉp axit<br /> béo omega 3 và omega 6 đþĉc thu läi.<br /> Việc khâo sát ânh hþćng cûa các điều kiện<br /> công nghệ đến quá trình làm giàu hỗn hĉp axit<br /> béo omega-3 và omega-6 bìng phþĄng pháp täo<br /> phĀc vĆi urê (mỗi méu 50 g hỗn hĉp axit béo)<br /> vĆi tỷ lệ urê/hỗn hĉp axit béo (theo khối lþĉng):<br /> 1/1; 1,5/1; 2/1; 2,5/1; Tỷ lệ etanol 90%/hỗn hĉp<br /> axit béo (v/w): 7/1; 8/1; 9/1; 10/1; Nhiệt độ täo<br /> phĀc: -5; 0; 5; 10C; Thąi gian täo phĀc: 3, 4, 5<br /> và 6 h.<br /> Việc lăa chọn các giá trð thích hĉp cûa yếu<br /> tố công nghệ dăa vào khối lþĉng và hàm lþĉng<br /> axit béo omega-3 & omega-6 có trong sân phèm<br /> sau khi làm giàu.<br /> 2.3. Các phương pháp phân tích<br /> Việc phân tích chçt lþĉng dæu hät tía tô và<br /> các sân phèm nhþ: độ èm theo TCVN<br /> 6120:2007, chî số axit theo TCVN 6127:2010,<br /> hàm lþĉng các axit béo theo AOCS Ce1e-91.<br /> Số liệu thí nghiệm đþĉc xā lý thống kê<br /> bìng chþĄng trình IRRISTAT 4.0 và Microsoft<br /> Excel.<br /> <br /> 3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN<br /> 3.1. Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ<br /> đến quá trình thủy phân dầu hạt tía tô<br /> 3.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ etanol đến<br /> hiệu suất thủy phân dầu hạt tía tô<br /> Kết quâ khâo sát ânh hþćng cûa nồng độ<br /> etanol đến hiệu suçt thûy phân dæu hät tía tô<br /> đþĉc thể hiện trong bâng 1.<br /> <br /> Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ etanol đến hiệu suất thủy phân dầu hạt tía tô<br /> Nồng độ etanol (%)<br /> <br /> Chỉ số este của sản phẩm (mg KOH/g)<br /> <br /> Hiệu suất thủy phân (%)<br /> <br /> 60<br /> <br /> 20,1<br /> <br /> 88,6d<br /> <br /> 70<br /> <br /> 14,6<br /> <br /> 91,7c<br /> <br /> 80<br /> <br /> 11,8<br /> <br /> 93,3a<br /> <br /> 90<br /> <br /> 13,2<br /> <br /> 92,5b<br /> <br /> Ghi chú: Các số liệu theo cột có các chữ cái theo sau khác nhau là có giá trị khác nhau có ý nghĩa (P < 0,05)<br /> <br /> 684<br /> <br /> Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bùi Quang Thuật, Lê Danh Tuyên<br /> <br /> Tÿ kết quâ ć bâng 1, chúng tôi thçy ć các<br /> nồng độ etanol khác nhau thì hiệu suçt thûy<br /> phån cüng khác nhau (P 0,05). HĄn nĂa, sân phèm thûy phân khi<br /> kéo dài thąi gian đến 70 phút chuyển màu vàng<br /> sém, chĀng tỏ đã có să chuyển hóa không có lĉi<br /> trong sân phèm phân Āng.<br /> 3.2. Ảnh hưởng của các điều kiện công<br /> nghệ đến quá trình làm giàu hỗn hợp axit<br /> béo omega-3 và omega-6 từ dầu hạt tía tô<br /> 3.2.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ urê/hỗn hợp axit<br /> béo đến quá trình làm giàu hỗn hợp axit<br /> béo omega-3 và omega-6<br /> Kết quâ theo dõi ânh hþćng cûa tỷ lệ<br /> urê/hỗn hĉp axit béo đến quá trình làm giàu<br /> hỗn hĉp axit béo omega-3 và omega-6 đþĉc<br /> trình bày ć bâng 4. Tỷ lệ urê/hỗn hĉp axit béo<br /> có ânh hþćng rçt lĆn đến quá trình làm giàu hỗn<br /> <br /> Bảng 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ dung dịch NaOH 2N/dầu tía tô<br /> đến hiệu suất thủy phân dầu hạt tía tô<br /> Tỷ lệ dung dịch NaOH 2N/dầu tía tô (ml/g)<br /> <br /> Chỉ số este của sản phẩm (mg KOH/g)<br /> <br /> Hiệu suất thủy phân (%)<br /> <br /> 0,7/1<br /> <br /> 23,6<br /> <br /> 86,6d<br /> <br /> 0,8/1<br /> <br /> 14,3<br /> <br /> 91,9c<br /> <br /> 0,9/1<br /> <br /> 11,8<br /> <br /> 93,3b<br /> <br /> 1,0/1<br /> <br /> 9,3<br /> <br /> 94,7a<br /> <br /> 1,1/1<br /> <br /> 10,4<br /> <br /> 94,1a<br /> <br /> Ghi chú: Các số liệu theo cột có các chữ cái theo sau khác nhau là có giá trị khác nhau có ý nghĩa ở mức ý nghĩa α = 5%.<br /> <br /> Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hiệu suất thủy phân dầu hạt tía tô<br /> Nhiệt độ (C)<br /> <br /> Thời gian (phút)<br /> <br /> Chỉ số este của sản phẩm (mg KOH/g)<br /> <br /> Hiệu suất thủy phân (%)<br /> <br /> 50<br /> <br /> 60<br /> <br /> 15,3<br /> <br /> 91,3f<br /> <br /> 50<br /> <br /> 70<br /> <br /> 11,5<br /> <br /> 93,5e<br /> <br /> 60<br /> <br /> 50<br /> <br /> 9,3<br /> <br /> 94.7d<br /> <br /> 60<br /> <br /> 60<br /> <br /> 6,7<br /> <br /> 96,2c<br /> <br /> 60<br /> <br /> 70<br /> <br /> 4,2<br /> <br /> 97,6b<br /> <br /> 70<br /> <br /> 50<br /> <br /> 6,3<br /> <br /> 96,4c<br /> <br /> 70<br /> <br /> 60<br /> <br /> 2,1<br /> <br /> 98,8a<br /> <br /> 70<br /> <br /> 70<br /> <br /> 2,0<br /> <br /> 98,9a<br /> <br /> Ghi chú: Các số liệu theo cột có các chữ cái theo sau khác nhau là có giá trị khác nhau có ý nghĩa ở mức ý nghĩa α = 5%.<br /> <br /> 685<br /> <br /> Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình thu nhận hỗn hợp axit béo omega-3 và omega-6<br /> từ dầu hạt tía tô<br /> <br /> Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ urê/hỗn hợp axit béo<br /> đến quá trình làm giàu hỗn hợp omega-3 và omega-6<br /> Tỷ lệ urê/hỗn hợp axit béo<br /> (w/w)<br /> <br /> Khối lượng các axit béo<br /> thu được sau làm giàu (g)<br /> <br /> Hàm lượng axit béo<br /> omega-3 & omega-6 (%)<br /> <br /> 1/1<br /> <br /> 36,25<br /> <br /> 75,67c<br /> <br /> 1,5/1<br /> <br /> 34,67<br /> <br /> 79,56b<br /> <br /> 2/1<br /> <br /> 32,76<br /> <br /> 86,21a<br /> <br /> 2,5/1<br /> <br /> 31,94<br /> <br /> 85,93a<br /> <br /> Ghi chú: Các số liệu theo cột có các chữ cái theo sau khác nhau là có giá trị khác nhau có ý nghĩa ở mức ý nghĩa α = 5%.<br /> <br /> hĉp axit béo omega-3 và omega-6. Lþĉng urê<br /> không đû sẽ làm cho hiệu suçt täo phĀc giâm,<br /> dén đến hàm lþĉng hỗn hĉp axit béo omega-3<br /> và omega-6 không cao. Ngþĉc läi, lþĉng urê<br /> nhiều quá sẽ làm cho khối axit béo sau quá<br /> trình täo phĀc đông đặc läi, cân trć quá trình<br /> chiết tách hỗn hĉp axit béo omega-3 và omega6, dén đến hiệu quâ thu nhên hỗn hĉp các axit<br /> béo omega-3 và omega-6 giâm. Vì vêy, tỷ lệ<br /> urê/hỗn hĉp axit béo 2/1 là phù hĉp nhçt cho<br /> quá trình làm giàu hỗn hĉp axit béo omega-3 và<br /> omega-6 tÿ dæu hät tía tô. Kết quâ này có khác<br /> biệt so vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa Hai-bo et al.<br /> (2009) sā dýng tỷ lệ urê 3/1 để làm giàu axit<br /> omega-3 và omega-6 tÿ dæu hät tía tô.<br /> 3.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ etanol 90%/hỗn<br /> hợp axit béo đến quá trình làm giàu hỗn<br /> hợp axit béo omega-3 và omega-6<br /> Kết quâ thí nghiệm ânh hþćng cûa tỷ lệ<br /> etanol 90%/hỗn hĉp axit béo đến quá trình làm<br /> giàu hỗn hĉp axit béo omega-3 và omega-6 đþĉc<br /> trình bày ć bâng 5. Tỷ lệ etanol 90%/hỗn hĉp<br /> axit béo là 9/1 và 10/1 cho hiệu suçt täo phĀc<br /> cao và không khác nhau (P

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình thu nhận hỗn hợp axit béo omega-3 và omega-6 từ dầu hạt tía tô

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
qa3cuq
Danh mục
Nông - Lâm - Ngư,Nông nghiệp
Thể loại
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp, Yếu tố công nghệ, Quá trình thu nhận hỗn hợp axit béo, Axit béo omega-3 và omega-6, Dầu hạt tía tô
Ngày đăng
28/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
7
Dung lượng
0.54 M
Lần xem
25
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Anh-huong-cua-mot-so-yeu-to-cong-nghe-toi-qua-trinh-thu-nhan-hon-hop-axit-beo-omega-3-va-omega-6-tu-dau-hat-tia-to.PDF[0.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT