Xem mẫu

  1. nh dư i tr i mưa • Mùa này, các “phó nháy” không nên gi máy trong t b i trong và sau nh ng cơn mưa, thiên nhiên s thu n khi t l kỳ và có nhi u kho nh kh c s ng ng. • T t nhiên, i u u tiên h e ng i là ch p lúc mưa s có th gây nh hư ng n máy và ng kính. Th c t , ã có phóng viên khi tác nghi p trong mùa mưa bão, lũ l t ph i ng m ngùi chia tay ng kính ho c thân máy vì b nư c mưa táp vào. Nhưng v i nh ng ngư i ch p chơi, h không c n ph i hy sinh quá nhi u. • Trong i u ki n mưa v i cư ng “an toàn”, b n có th sáng t o ưa máy nh vào trong túi kéo khóa t may b ng ch t li u ch ng nư c, trong ó, ph n h ra phía sau may b ng v i nilon trong su t có th nhìn qua viewfinder và màn hình, ph n trư c có ô kéo khóa ng kính tr i ra, phía trên có g ng che n ph n ng zoom xa nh t. • Khi ph i bư c h n ra ngoài tr i mưa ch p, t t nh t là nên có ngư i che ô i kèm k p th i che hư ng mưa táp vào.
  2. Ngoài ra, ô cũng là m t hình nh t o dáng trong cơn mưa. Ô en s r t h p cho b c nh en - tr ng, còn ô màu s c s tăng s c s ng cho v m m, xám x t c a quang c nh. Khi tr i mưa, b n có th phân lo i nhóm tu i “theo dõi” b i tr con, thanh thi u niên, ngư i l n và ngư i già có nh ng ph n ng r t khác
  3. nhau trong th i gian này. M t b c chân dung s mang l i kho nh kh c tâm tr ng áng nh . Như cô bé trong b c nh trên th hi n ni m vui sư ng r t h n nhiên. Nư c mưa s là b m t ph n chi u r t t t b n áp d ng k năng ch p ph n chi u. Nư c s soi loang loáng èn ư ng ho c hình ch th . T m hình trên không ph n chi u m i v t th c a ư ng ph nhưng l i h ng tr n màu vàng c a ánh sáng t trên cao r i xu ng, t o ra m t không gian p.
  4. M t i u không th quên khi i ch p mưa là các gi t nư c long lanh, t o c m giác r t thu n khi t, trong tr o. T t nh t nên c t m t v t th có gi t nư c ho c tìm gi t nư c ph n chi u m t bông hoa… Khi ng m cơn mưa v a m i b t u xu ng, b n s có c m giác r t tuy t. Lúc ó m i ch có m t lư ng nư c xu ng t ng xa r i lan d n như u i theo và v l y b n. Thú v nh t là ng m và “tóm” c nh này m t h l n. ây là hi n tư ng có th “rình” ư c trong mùa này b i cơn ng n và d nh n bi t trư c.
  5. Lúc ó, s r t n tư ng n u b n t c c a tr p h ch m, khi n mưa tr nên m m hơn và có ư ng nét. Mưa s khi n b n sáng tác nhi u ch khá sâu s c v cu c s ng, con ngư i như n i v t v , n i s hãi. M t s s p t cho v t cũng có th t o c m giác tr c n cho lòng ngư i.
nguon tai.lieu . vn