Xem mẫu

  1. Ăn ít mà l i no lâu N u có ý nh gi m cân b ng “chi n lư c ăn u ng”, b n nên tham kh o nh ng cách làm sau, m b o lư ng th c ph m vào cơ th c c ít, nhưng không khi n b n nhanh ói. Có nh ng chi n lư c h u hi u và ơn gi n giúp b n h n ch n p quá m c năng lư ng c n thi t vào cơ th .
  2. 1. B a sáng ăn tr ng gà Nghiên c u cho th y, hai qu tr ng gà cho b a sáng không nh ng giúp no lâu mà còn cung c p lư ng calo cho cơ th ho t ng. Có th dùng tr ng lu c, chiên v i cà chua, u làm th c ph m chính cho b a sáng. Món ăn này có tác d ng no lâu, h n ch c m giác thèm ăn. 2. Nên ăn rau xanh trư c b a trưa và b a t i Rau xanh ch a nhi u phân t nư c và ch t xơ, do ó, n u ăn nhi u ch khi n b n nhanh no ch không h tăng thêm năng lư ng cho cơ th . Hơn n a, ăn rau xanh c n nhi u th i gian nhai nhuy n, i u ó truy n tín hi u lên i não khi n i não có c m giác ã ăn r t lâu và no r i. Do ó, h n ch c m giác thèm ăn.
  3. 3. L y th giác “kh ng ch ” lư ng th c ăn Khi nhìn th y nh ng th c ph m giàu m và ch t béo, cơ quan th giác l p t c truy n tín hi u n trung khu th n kinh. Sau vài tíc t c phân tích, b n s quy t nh h n ch nh ng lo i th c ph m ó, b i lúc ó b n ang th c hi n ch ăn kiêng gi m cân. Ngoài ra, nên s d ng các lo i bát ĩa nh , ly u ng nư c/rư u nh t o c m giác ngon mi ng và h n ch ph n nào lư ng th c ăn vào cơ th . 4. m b o ăn úng gi , úng b a Ngay c nh ng ngày ngh , ngày l r nh r i cũng c n ph i tuân th nghiêm ng t th i gian b a ăn h ng ngày. N u “b âu ăn ó” ho c ăn “m i lúc m i nơi” s khi n ng h sinh h c c a cơ th thay i liên t c. C m giác thèm ăn s xu t hi n b t ng , khi n b n không th ki m ch n i. H u qu là b n “ng n”
  4. quá nhi u th c ph m m t cách v i vàng, gây au d dày, khó tiêu và c bi t là tăng cân. 5. U ng canh trư c khi ăn cơm Nên u ng nh ng lo i nư c canh ít ch t béo trư c khi b t u ăn b a chính. Xenluloza trong rau xanh s nhanh chóng “chi m lĩnh” d dày t o c m giác no b ng. ây là cách khoa h c mà ngư i Trung Qu c và ngư i Hàn Qu c thư ng hay làm trư c m i b a ăn chính. 6. c bi t lưu ý v n n p protein N u b a ăn ch có g o, rau xanh mà thi u th t s không m b o dinh dư ng và năng lư ng c n thi t cho c ngày. Do ó, c n b sung h p lý lư ng protein cơ th no lâu, kh ng ch c m giác thèm ăn. Tuy nhiên, c n th n tr ng. Ăn quá nhi u th c ph m giàu protein s ph n tác d ng. Protein dư th a s tích
  5. t trong cơ th , chuy n thành m , khi n b n nhanh chóng tăng cân.