Xem mẫu

  1. Ẩn hay hiện tên của máy bạn trong Network Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách bạn ẩn/hiện tên của máy bạn trong network.Sau khi thực hiện khoảng 1 giờ để máy bạn ẩn/hiện tên mình trong network. Cách này rất hiệu quả để giúp bạn tránh những người sử dụng khác trong network tình cờ kết nối với máy bạn khi đang sử dụng chung network và lục lọi máy của bạn. Chú ý: Cách sử dụng này chỉ làm ẩn tên của máy bạn trong network và nó không có tác dụng khi người khác sử dụng lệnh “\\ ”. Cách 1: - Mở trình đơn Start và gõ cmd vào dòng tìm kiếm. - Nhấp phải vào cmd và chọn Run as administrator. - Chọn Continue khi có thông báo UAC. - Để xem máy bạn có hiện tên trong network không, bạn xem mục Server hidden sau khi gõ lệnh “Net config server”.
  2. - Để ẩn tên, bạn gõ lệnh: “Net config server /hidden:yes”. - Để hiện tên, bạn gõ lệnh: “Net config server /hidden:no”. - Sau khi gõ lệnh, bạn sẽ nhận được thông báo “The command completed successfully”. - Gõ Exit để thoát và khởi động lại máy để lệnh có hiệu lực. Cách 2: - Mở regedit từ trình đơn Start.
  3. - Chọn Continue khi có thông báo UAC. - Các bạn theo địa chỉ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\LanmanServer\Parameters. - Tìm “hidden” trong bảng bên phải, nhấp phải và chọn Modify.(Nếu không có “hidden”, bạn có thể tạo bằng cách, nhấp phải vào chỗ trống, chọn New -> DWORD (32-bit) Value và đặt tên là hidden. - Để ẩn tên máy của bạn, thay giá trị của Value data là 1. - Để hiện tên máy của bạn, thay giá trị của Value data là 0.
  4. - Đóng regedit và khởi động lại máy để có tác dụng. - Chúc các bạn thành công.