Xem mẫu

  1. Ăn gì khi b chua chua hay nóng là căn b nh ph bi n v ư ng tiêu hóa. Vi c l a ch n các lo i th c ph m thích h p có m t ch ăn h p lý là y u t r t quan tr ng phòng ng a b nh này
  2. chua không ch g p ngư i l n mà ngay c nh ng a tr s m có thói quen ăn nh ng th c ăn nhi u d u m như th c ph m chiên xào, bơ, phó mát, d u ăn... và u ng s a nguyên ch t trong khi ăn cũng không tránh kh i ch ng b nh này. Tri u ch ng và nguyên nhân Tri u ch ng chính c a chua thư ng g p là c m giác au rát ph n trên c a b ng, ngay dư i xương c, r i lan lên h ng. Các tri u ch ng kèm theo bao g m bu n nôn, nhai và nu t b tr ng i khi ăn, khó ng vào ban êm, th khò khè m t nh c và ôi khi ngh t th khi n m nghiêng. Ch ng chua có nhi u nguyên nhân gây nên nhưng ph bi n nh t là do quá trình tiêu hóa th c ăn dư th a axit. Cùng lúc v i ng tác nhào n n, co bóp xay nhuy n th c ăn c a d dày, axit trong d dày có th men theo thành bao t trào ngư c lên th c qu n do van óng gi a d dày và th c qu n b y u i, gây tình tr ng chua và kéo theo c m giác nóng rát vùng dư i xương c. C m giác au nhói vùng ng c thư ng khi n b nh nhân l m tư ng v i nh ng cơn au tim. Vì th vi c c n làm trư c tiên là nên thăm khám bác sĩ ngay khi có tri u ch ng xác nh rõ b nh tình, tránh tình tr ng “ti n v n m t” mà “t t v n mang” do ch a không úng b nh. Bình thư ng, chua không nguy hi m. Tuy nhiên không ít trư ng h p viêm h ng mãn tính, viêm xoang là do h u qu c a ch ng chua không ư c ch a tr n nơi n ch n. D ch bao t dư th a có th tràn vào cu ng ph i, nh t là khi ngư i b nh n m, và ưa t i khó th , viêm ph qu n và
  3. ph i. chua có th gi i h n các ho t ng hàng ngày c a ngư i b nh và ưa t i m t s bi n ch ng tr m tr ng c a d dày như viêm loét, xu t huy t, co th t ôi khi gây ung thư th c qu n. Ch t chua trong d dày là nguyên nhân gây kích ng niêm m c d dày và d n n h u qu viêm hang v , b nh lý r t thư ng g p hi n nay. Kích ng do ch t chua còn có th là òn b y ưa n h u qu viêm t y, xu t huy t hay th m chí ung bư u ác tính d c trên th c qu n n t n vùng c h ng. Chính vì th , b nh nhân nên tích c c phòng ng a và ch a tr b nh gi m thi u nh ng bi n ch ng do b nh gây ra. i u tr chua không d , nhưng chúng ta có th lo i b b ng cách ch n l a nh ng th c ph m phù h p và i u ch nh thói quen ăn u ng c a mình. C n thay i thói quen ăn u ng Trư c h t, khi b ch ng này, b n nên tăng lư ng ch t m, ch t xơ trong kh u ph n ăn h ng ngày c a mình. Ch t m có tác d ng trung hòa nư c chua trong d dày và giúp nư c chua khó trào ngư c lên trên th c qu n. Trái v i suy nghĩ c a nhi u ngư i, ch ăn y th t cá v n t t cho ngư i b chua hơn m t ch “chay trư ng” và các th c ăn t n p, g o l c là món ăn r t t t cho ngư i có ư ng tiêu hóa nh y c m, có tác d ng giúp cơ th b t táo bón - là m t trong các lý do khi n d dày co th t v i nh p b t l i cho cơ th ... U ng nhi u nư c trong và sau b a ăn cũng c n chú ý t i ưu hóa tác d ng nhu n trư ng c a ch t xơ. Rau c i không ch t t nh nhi u ch t xơ có th b o v niêm m c ư ng tiêu hóa, là món ăn nên có m t
  4. thư ng xuyên trong th i gian i u tr ch ng chua. Các lo i d m chu i hay táo tuy là d ng th c u ng chua nhưng là th thu c ch ng co th t ư ng tiêu hóa r t h u hi u. Tuy nhiên các nư c trái cây quá chua l i có th gây ph n x co th t th c qu n và vô tình ti p tay cho ch ng chua. B n nên pha loãng các th c u ng trên v i nư c theo t l h p lý có m t th c u ng b dư ng và không làm tr m tr ng thêm tình tr ng s c kh e hi n th i. B n c n h n ch m t s th c ph m gia tăng s s n xu t axit trong bao t và làm bao t co th t nhi u hơn như th c ăn có nhi u ch t béo ch a gia v như nư c s t, bơ, d u ô-liu… B n cũng nên kiêng c cà phê, rư u, trà, nư c ng t có ga, các ch t kích thích khác và các lo i rau thơm như húng tây, ngò… Chúng có kh năng làm n p y bao t y u i và axit s có d p trào ngư c d dàng hơn, các lo i tinh d u th c v t, gia v như hành, t i… cũng có tác d ng tương t khi gây giãn n vùng hang v giúp nư c chua d dàng trào ngư c. Vì th thói quen ng m k o the, b c hà không nên duy trì ngư i m c ch ng chua cũng như các lo i cháo và súp loãng s làm b n d b trào ngư c th c ăn hơn, t t nh t b n nên k t h p ăn kèm th c ăn d ng l ng v i d ng khô. M t vài lo i hoa qu , trái cây như chu i, cam quýt, h ng, t i, cà chua, khoai lang... giàu ư ng và axit h u cơ n u ăn thư ng xuyên s gây ra tr ng thái khó tiêu, r i lo n ch c năng c a d dày và ru t do dư th a axit. B nh nhân nên lưu ý tránh không s d ng các lo i trái cây ó. Bên c nh vi c l a ch n th c ăn, thói quen ăn u ng cũng có tác ng r t l n n b nh tình c a b n. Ăn quá nhanh nghĩa là b n ph i
  5. nu t nh ng mi ng to và chúng s n m nguyên trong b ng khi n d dày khó tiêu hóa. ng ăn quá no, ăn th t ch m, nhai th t k d dày cũng ch m rãi làm vi c. N u ti n, b n nên chia các b a chính ra thành các b a nh trong ngày và ch ăn nh m ib a tránh tình tr ng quá no. Khi ăn theo nh p ưa th c ăn vào mi ng mà b n s nu t vào nhi u không khí nên khi b n , lu ng không khí s mang theo axit gây c m giác chua ng. Vì v y ăn t t , nhai k giúp b n tránh nguy cơ nhi u. Tránh v a ăn v a u ng s khi n b n d y b ng và th c ăn s b d n lên. Khi u ng, không nên s d ng ng hút. Ăn xong c n ng lên, i d o cho th c ăn mau tiêu, ng nên n m hay ng i ch m ra phía trư c ngay sau b a ăn. Khi ng , b n nên kê g i cao hơn ngư i, n m nghiêng sang phía trái y th c ăn trong d dày ra xa ch ti p giáp th c qu n và bao t . Tuy nhiên khi au, b n không nên n m ngh , th c ăn s d trào lên mi ng. Tư th n m nghiêng qua trái t t cho bao t hơn n m s p h ăc nghiêng bên ph i. V n ng cơ th u n giúp b n tránh béo phì nên áp l c trong b ng s gi m ph n nào. M c qu n quá ch t, bao t b ép làm áp su t b y lên cao, th c ăn ng th i cũng b y ngư c lên. Ph n mang thai cũng khó tránh ư c ch ng chua do tr ng lư ng cơ th gây tăng s c ép lên b ng , tuy nhiên tri u ch ng này s gi m sau khi sinh nên không nên t ý u ng các lo i thu c không ư c bác sĩ ch nh. Khi ch ng chua xu t hi n nhi u l n trong tu n và kéo dài hơn 3 tu n l , b n nên i thăm khám bác sĩ chuyên khoa, có th ó là tri u
  6. ch ng u c a b nh loét d dày. B n s ư c ch nh áp d ng các phương th c phát hi n b nh, bên c nh các d u hi u thông thư ng tùy theo tình tr ng b nh như n i soi, ch p Xquang th c qu n và d dày, o làm vi c c a cơ vòng v i máy o c bi t và b n cũng có th ư c ki m tra m c ch t chua d i ngư c lên th c qu n trong m t quãng th i gian ng n xác nh. Ch t m có tác d ng trung hòa nư c chua trong d dày và giúp nư c chua khó trào ngư c lên trên th c qu n.
nguon tai.lieu . vn