Xem mẫu

  1. ÂM NH C ÔN T P BÀI HÁT :CÒ L (TI T 13 ) I / M C TIÊU: HS ôn t p bài : Cò l theo cách hát lĩnh xư ng và hoà gi ng. HS thu c l i, hát úng nh p i u. Giáo d c yêu quý các làn i u dân ca và trân tr ng ngư i lao ng. II / CHU N B : Bài hát và tranh Cò l . III/ HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ: GV ghi b ng n i dung C l p hát toàn bài. G i HS hát toàn bài. T ng t , nhóm hát. GV ch nh t , nhóm trình bày GV theo dõi nh n xét HS trình bày bài hát. 2- Ôn luy n hát: HS n hát: Con cò….ra cánh ng. Yêu c u : HS v a t p hát, v a ôn l i C l p hát: Tình tính tang…..nh hay gõ m theo nh p ti ng gõ không chăng. g p gáp Hs làm theo. GV hư ng d n HS th hi n ng HS trình bày. tác.
  2. G i vài hs hát và th hi n ng tác GV chia l p làm 2 G i cá nhân hát M t n a lĩnh xư ng 2 câu u. M t n a hát hoà theo. GV nh n xét. D n v nhà t p hát l i
  3. K CHUY N K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA I- M c ích : -Hs ch n ư c m t câu chuy n mình ã ư c ch ng ki n ho c tham gia th hi n tinh th n kiên trì vư t khó . Bi t s p x p các s vi c thành m t câu chuy n .Bi t trao i v i các b n v ý nghĩa câu chuy n . -L i k t nhiên chân th c , có th k t h p l i nói v i c ch i ub . -Rèn kĩ năng nghe b n k , nh n xét úng l i k c a b n. II- dùng h c t p: - bài vi t s n trên b ng l p. -Tranh minh ho .( pô tô) -M c g i ý 2 vi t trên b ng ph . III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -G i 2 hs k l i chuy n ã nghe , ã c -2 hs lên k chuy n . v ngư i có ngh l c. - L p nh n xét. -Nh n xét hs k chuy n , ghi i m . 2- Bài m i : 2.1-Gi i thi u: ti t h c trư c các em
  4. ã ư c nghe v ngư i có ý chí , có ngh l c thì ti t h c hôm nay các em s k nh ng truy n v ngư i có tinh th n , -1 hs c y/c . kiên trì vư t khó khăn xung quanh mình . -Hs phân tích . -GV ki m tra s chu n b trư c nhà c a hs .-Nh n xét s chu n b c a hs. 2.2- Hư ng d n k chuy n : -3 hs c n i ti p g i ý a- Tìm hi u bài. - 1 hs c bài.. +Ngư i có tinh th n vư t khó là ngư i -GV vi t bài lên b ng, g ch chân không qu n ng i khó khăn , v t v ,luôn t ng t ng quan tr ng , giúp hs xác c g ng . nh úng y/c c a .( K m t câu +Hs n i ti p nhau tr l i: chuy n em ư c ch ng ki n ho c tr c -Em k v anh Sơn Thanh Hoá ti p tham gia th hi n tinh th n kiên trì mà bi t ư c qua ti vi..Anh b li t hai vư t khó ). chân nhưng v n kiên trì h c t p .Bây -3 hs n i ti p nhau c các g i ý 1 , 2 , gi anh là sinh viên. 3. C l p theo dõi trong sgk. -Em k v m t ngư i b n c a em…. -H i: -Em k v lòng kiên trì h c t p c a b n +Th nào là ngư i có tinh th n kiên trì Long trong l p 5/ 3 . vư t khó? -Em k v lòng kiên nh n luy n vi t +Em k v ai ? Câu chuy n ó như th ch nào? p c a b n Nam trong xóm c a em.
  5. - y/c 2 hs gi i thi u +Tranh 1 , 4 : k v m t ban gái có gia ình v t v ., h ng ngày b n ph i làm vi c giúp b m .T i n b n v n ch u khó h c bài. -Y/c hs quan sát tranh minh ho trong +Tranh 2 , 3: K v m t b n trai b sgk và mô t nh ng gì em bi t trong kuy t t t nhưng v n kiên trì ,c g ng b c tranh. luy n t p và h c hành. -1 hs c thành ti ng. b- K trong nhóm: -2 hs cùng bàn trao i , k chuy n. -G i hs c l i g i ý 3 trên b ng ph .( GV treo b ng ph ) -5 – 7 hs thi k và trao iv ib nv ý -Y/c hs k chuy n theo nhóm ôi. nghĩa. truy n . c- K trư c l p: -Gv t ch c cho hs thi k . -Nh n xét l i k c a b n theo các tiêu -Y/c hs l ng nghe và h i l i b n nh ng chí ã nêu. tình ti t v n i dung , ý nghĩa truy n . -G i hs nh n xét b n k chuy n . -NH n xét hs k , hs h i ,chi i m t ng hs. 3- C ng c d n dò: -Nh n xét ti t h c -D n hs v nhà k l i câu chuy n mà
  6. em nghe các b n k l p cho ngư i thân nghe.
nguon tai.lieu . vn