Xem mẫu

  1. ÂM NH C H C BÀI HÁT T CH N ( ti t 16 ) I-M c tiêu: -Hs hát thu c l i, úng giai i u bài hát t ch n..Các em có thêm hi u bi t v nh ng bài hát a phương. -Trình bày bài hát theo nhóm k t h p gõ m ho c v n ng theo nh c. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u bài hát. và nêu m c -Hs l ng nghe. tiêu. 2-Hư ng d n hs hát: -Hs l ng nghe giáo viên hát và quan -Gv hát m u l n 1 v à k t h p i u sát i u b gv làm m u. b . -Hs t p hát t ng câu. 2 câu , 3 câu k th p i ub . -T p hs hát t ng câu trong bài hát -Hs hát g p c l i 1. k th p i ub .
  2. -y/c hs hát l i 1 k t h p i u b . -hát theo t . -Ch hs hát theo t . - l p nh n xét -Nh n xét và s a sai t i ch . -Hs hát theo nhóm . -Nhóm khác nh n xét. -Hs hát theo nhóm. -Hs hát k t h p i u b . -Nh n xét và s a sai t i ch . -Hs hát và t p gõ theo ti t t u., theo nh c. - Hs v a hát v a k t h p i u b . -Hs v a hát v a gõ theo nh c. -C l p hát và k t h p gõ theo nh c , 3- C ng c : ti t t u. -L p v a hát v a gõ theo nh c 1 Hát k t h p i u b . l n., theo ti t t u 1 l n. -L p v a hát v a k t h p i u b . -Hs thi hát., bình ch n nhóm hát hay -Trò chơi: nh t. Thi hát theo nhóm.: 1nhóm hát , 1 nhóm múa theo nh c ,và i nhau hát, l p theo dõi bình chon nhóm nào hát múa hay nh t. -Nh n xét tiét h c.
  3. SINH HO T SINH HO T I (ti t 16 ) I-Sơ k t tu n: 1- Ưu i m : Tth c hi n chương trình tu n 16 r t t t. -Th c hi n 15 phút u gi tương i t t.. - i h c úng gìơ ,xây d ng bài tương i t t. -Th c hi n ti ng tr ng v sinh môi trư ng t t. -V sinh cá nhân t t. 2-T n t i: -Còn vài em th c hi n chưa t t l m như: + i h c chu n b chưa y dùng h c t p như em Sơn +Còn nói chuy n trong l p nhi u như: em Cư ng, Thành ,Vi n., Duy. +Chưa tích c c th c hi n ti ng tr ng u gi như : em Hưng Nam ,Na.
  4. +Còn ăn quà v t như B o , Na. 3-Kh c ph c: -Ki m tra ôi b n h c t p h ng ngày. - Nhà trư ng ph i h p v i gia ình giáo d c ,rèn luy n trong m i m t như:thư ng xuyên nh c nh và ki m tra v h ng ngày, không cho ti n ăn quà v t. II-Phương hư ng tu n t i: -Ti p t c c ng c n n p l p. -Dò ti u s Liên i và ti u S Chi i,các ho t ng i,các ngày l l n trong năm. -T p hát và múa nh ng bài hát i. III- Trò chơi văn ngh : -Cho hs hát bài hát t p th L p chúng mình .
nguon tai.lieu . vn