Xem mẫu

  1. Airbrush Trang trí cho laptop hay các v t d ng công ngh khác - còn g i là " " hàng công ngh gi ây ã và ang tr thành m t c a nhi u b n tr có cá tính. Không s " ng hàng", không ph i ng m nhìn nh ng s n ph m "c u Dolly", b n tr bây gi luôn bi t cách làm cho nh ng v t s h u c a mình tr thành " c nh t vô nh "... V n là ch , ch n ch t li u gì " "? can ư? Ai mà ch ng mua ư c khi nó ư c bán y r y và s n xu t hàng lo t? G ư? S không th b n v i th i ti t nóng m ư c? V y dùng gì? Câu tr l i là... sơn ô tô. Chuy n tư ng ùa mà hóa th t. Và th t 100% khi tôi theo chân m t ngư i b n h c cũ, v n là m t tay chơi sành i u t Hà Thành tìm n Kzak - m t c a hàng chuyên v Airbrush trên ư ng Kim Mã,
  2. cũng g n như là nơi duy nh t Hà N i nh n v theo phong cách này. S ng ng như th t và c c kỳ tinh x o, ó là c m nh n u tiên c a b t c ai khi nhìn nh ng s n ph m ư c v theo phong cách này. T nh ng chi c lá vàng ang rơi, nh ng m t h ph ng l ng không m t g n sóng, nh ng bông hoa lay ng theo gió tr i n nh ng cánh chim m i mi t trên b u tr i l ng gió... t t c u ư cv m t cách tinh x o n t ng ư ng nét, s ng ng t ng hình kh i v i m t s ph i màu c c chu n. Không nh ng th , m i s n ph m còn ư c ph m t l p sơn bóng m n làm tôn lên v thanh l ch trong t ng nét v ... Tuy nhiên, b y nhiêu thôi ương nhiên chưa khi n cho ngh thu t v trang trí Airbrush nói chung và các s n ph m c a Kzak nói riêng tr thành s l a ch n s 1 cho các tay chơi sành i u. Theo l i c u b n i cùng, i u khi n cho các s n ph m v b ng ngh thu t Airbrush ư c các tay "sành chơi" c bi t ưa chu ng chính là quy trình và ch t li u làm nên m t s n ph m Airbrush. có ư c nh ng nét v tinh t và b n màu v i th i gian, các th v ây ph i dùng n súng phun sơn chuyên d ng ư c nh p v t nư c ngoài. Còn ch t li u v là sơn dùng sơn ôtô. ó cũng là cái khó c a nh ng ngư i th c hi n. Không gi ng lo i hình v trên gi y, trên toan hay các ch t li u khác...mà trong ó, h a sĩ có th b c khung hình v l i n u như có sai sót trong ư ng nét v , các tác ph m Airbrush th c hi n h u h t trên b m t các v t d ng t ti n c a khách và không th b i khi sai h ng. Do v y, m i ho sĩ khi th c
  3. hi n ph i c c kỳ t p trung. Trư c khi t bút, h ph i nh hình ư c trong ut b c c n ư ng nét, chi ti t và màu s c. B i m t khi ã v là ph i v liên t c. D ng l i không ch m t t p trung làm ý tư ng bay m t mà còn có th làm cho màu v không u ho c thi u ng nh t. ó cũng là lý do m i tác ph m ch do m t ngư i th c hi n. Quy trình làm nên s n ph m cũng là m t s kỳ công c a nh ng h a sĩ nơi ây. có ư c nh ng s n ph m trơn bóng, láng m n và t o i u ki n t i a cho các h a sĩ th hi n tài năng c a mình trên t ng s n ph m, bư c u tiên, ngư i ta ph i ưa các s n ph m qua m t công o n x lý làm s ch n n, b ma-tít r i ánh bóng. Công o n này m b o cho m i s n ph m u có ư c b m t bóng m n, lo i b hoàn toàn s thô ráp c a m i b m t. Ti p sau ó m i là phun sơn theo h a ti t, r i l i ph thêm m t l p sơn bóng ch ng tr y xư c và cu i cùng m i là s y khô.
  4. Tuy nhiên, cái khó là ch , t t c các công o n này u ư c làm th công và ph thu c khá nhi u vào th i ti t. Do ó, n u tr i n m, mưa dài ngày ho c quá nóng, quy trình s kéo dài lâu hơn. Còn thông thư ng, m i s n ph m m t kho ng 3 n 5 ngày qua t t c các công o n và i n hoàn thi n. ó là chưa k n u có sơ su t trong m t công o n, s n ph m s ph i làm l i t u và th i gian s kéo dài hơn n a. Kỳ công và òi h i tinh t , chính xác cao, ó cũng chính là lý do khi n cho các b c v Airbrush ư c ánh giá cao hơn h n các s n ph m khác... N u b n ang có m t chi c laptop và mu n cá tính hóa mình lên chi c máy, còn ch n ch gì mà không tìm n m t c a hàng ngh thu t Airbrush nh ? B t mí nhé, riêng v i Kzak, m i b c v c a b n s là duy nh t y, b o m "không ng hàng"! Airbrush là gì? Airbrush là m t phong cách v trên các v t d ng do m t ngư i M sáng t o ra t năm 1879. Ngư i v s dùng m t v t d ng v chuyên d ng (g i là súng v hay bút v ), pha ch sơn ôtô và ch tác các b c tranh lên các v t d ng. Airbrush khá ph bi n v i gi i tr th gi i. Tuy nhiên ngh thu t v này m i ch du nh p ư c vào Vi t Nam kho ng vài năm g n ây và còn khá âm th m l ng l . Nhóm b n
  5. 5 ngư i sáng l p ra Kzak chính là nh ng ngư i u tiên ưa ngh thu t v này vào Vi t Nam.
nguon tai.lieu . vn