Xem mẫu

 1. DANH SÁCH TOÁN CÁC TRƯ NG TRƯ NG PTDL HERMANN GMEINER Năm h c: 2006 -2007 KI M TRA CHƯƠNG VI Môn: i s 10 - Th i gian: 45 phút Ph n I: Tr c nghi m khách quan (3 ) Câu 1: (0,5 ) cho góc x tho mãn 90o
 2. KI M TRA 1 TI T Môn : I S 10 Ph n I: Tr c nghi m (3 i m ): HÃY CH N CÂU TR L I ÚNG C A CÁC CÂU SAU ÂY: 2 x − y = 3 Câu 1: Nghi m c a h phương trình  là : x + y = 3 a./ ( 2 ; -1 ) b./ ( -1 ; 2 ) c./ ( 2 ; 1 ) d./ ( 1 ; 2 ) x2 8 Câu 2 : i u ki n c a phương trình : = là : x−2 x−2 a./ x≠2 b./ x≥2 c./ x 2 Câu 3 : T p nghi m c a phương trình : 2 x − 3 = x − 3 là : a./ T = {6, 2} b./ T = {2} c./ T = {6} d./ T = ∅ Câu 4 : T p h p nghi m c a phương trình là: a/ { 0 ; 2 } b/ { 0 } c/ {1} d/ ∅ Câu 5 : Cho phương trình 3x - 8 = 2( x - 12 ) + x + 16 a) Phương trình vô nghi m b) Phương trình vô s nghi m c) Phương trình có nghi m x > 0 d) Phương trình có 1 nghi m Câu 6: Cho h phương trình: mx − 2 y = 1  3 x + 2 y = 3 Xác nh m h vô nghi m a) m< 3 b) m > 3 c) m = 3 d) m = 3 Ph n II : T Lu n ( 7 i m ) : Câu 1 : (2 ) Gi i và bi n lu n phương trình : m 2 ( x − 1) = mx − 1 theo tham s m Câu 2 : (2 ) Gi i phương trình : 3x + 4 − x = 3 Câu 3 : (3 ) M t s t nhiên g m 3 ch s . bi t r ng l y t ng các ch s c a s ó thì ư c 27 , và n u l y t ng c a ch s hàng trăm và ch s hàng ơn v thì ư c s g p ôi ch s hàng ch c . Hơn n a , n u l y hai l n ch s hàng trăm mà tr i ch s hàng ch c thì ư c ch s hàng ơn v . Hãy tìm s ó . ***********************
 3. TRƯ NG H CÔNG NGHI P TP HCM TT GIÁO D C THƯ NG XUYÊN KI M TRA H C KỲ I TH I GIAN: 90' CHƯƠNG TRÌNH: PHÂN BAN CƠ B N I.PH N TR C NGHI M: (3 i m) Bài 1: ( 1 i m) Cho: (1) A U B (3) A \ B (5) A ⊄ B (2) A I B (4) A ⊂ B M i bi u Ven dư i ây tương ng v i m t khái ni m trên. Hãy vi t tương ng các phép toán. B A A B A B a) b) c) A B A B d) e) Bài 2: (1 i m) Hãy khoanh tròn vào các t p h p r ng: { A = x ∈ R / x2 − x + 1 = 0 } { B = x ∈ Q / x2 − 4 x + 2 = 0 }  1 2x − 3 C = x ∈ N / x + =   x+2 x−2  4   7 D = [1;2] I  ;3  I  − 1;  3   5 E = (1;5] \ (− 3;5) Bài 3: (1 i m) Hãy khoanh tròn vào các kh ng nh úng. a) Parabol y = − x 2 + 4 x − 1 có nh I (2;3) b) Parabol y = − x 2 + 4 x − 1 ngh ch bi n trong kho ng (-3; 0). c) Parabol y = x 2 + 2 x + 2 nh n x = -1 làm tr c i x ng. d) Parabol y = x 2 − 2 x ng bi n trong ngh ch bi n trong
 4. x2 − x e) Hàm s y= là hàm s ch n. 1 − x2 II. PH N LU N: (7 i m) Bài 1: (1 i m) Tìm mi n xác nh c a các hàm s sau: 1− x x2 a) y= b) y = x( x 2 + 1) 1− x Bài 2: ( 1 i m) Gi i các h phương trình sau: 3 2 17  2x + y = 1 4 x + 3 y = 3 a)  b)  − 2 x + ( 2 − 1) y = 2 5 3   x − y = 11 2 5 2 Bài 3: ( 2 i m) Cho hàm s y = x − 4 x + 3 (1) a) V th hàm s (1). b) V i giá tr nào c a m thì ư ng th ng: y = mx + m - 1 c t th (1) t i 2 i m phân bi t. Bài 4: ( 2 i m) Trong m t ph ng to Oxy cho các i m A(-2; 1), B(1; 3), C(3; 2). a) Tính dài các c nh và ư ng trung tuy n AM c a tam giác ABC. b) Ch ng minh t giác ABCO là hình bình hành. Bài 5: ( 1 i m) Cho t giác ABCD, E là trung i m AB, F là trung i m CD. Ch ng minh: 2 EF = AC + BD H T
 5. Trư ng THPT NGUY N CÔNG TR BÀI KI M TRA 1 TI T- CHƯƠNG 03 Ban Cơ B n I. PH N TR C NGHI M: (3 i m) Khoanh tròn ch m t ch cái in hoa trư c m t câu tr l i úng: Câu 1: Phương trình x 4 + 9 x 2 + 8 = 0 A. Vô nghi m; B. Có 3 nghi m phân bi t; C. Có 2 nghi m phân bi t; D. Có 4 nghi m phân bi t; Câu 2: Phương trình x −1 + x − 2 = x − 3 A. Vô nghi m; C. Có úng 1 nghi m; B. Có úng 2 nghi m; D. Có úng 3 nghi m; Câu 3: V i giá tr nào c a m thì phương trình x 2 − 2mx + 144 = 0 có nghiêm: A. m
 6. THPT PHAN ĂNG LƯU KI M TRA 1 ti t Chương 2 ( 45’) Ph n I. Tr c nghi m khách quan (3 ) Khoanh tròn câu tr l i úng: → → Câu 1: (0.5 ). Cho tam giác u ABC có c nh b ng a. Tích vô hư ng AB . AC là: a) a2 b) –a2 a2 a2 c) d) – 2 2 → → Câu 2: (0,5 ). Trong mp t a Oxy, Cho A(-3;0); B(2;1); C(-3;4). Tích AB . AC là: a) 4 26 b) 4 c) -4 d) 9 Câu 3: (0.5 ).Cho tam giác ABC vuông t i A, AB=a, BC=2a. → → Tích vô hư ng AB . BC b ng a) 2a2 b) –a2 c) – 3a2 d) a2 Câu 4 : (0.5 ). Cho tam giác ABC có AB=3,2; AC=5,3; BC=7,1.thì: a) Góc A tù b) Góc B tù b) Góc C tù d) C 3 góc A, B, C u nh n. → → a2 3 Câu 5 : (0.5 ). Cho hình thoi ABCD có c nh b ng a, bi t AB . AD = .S o góc B c a 2 hình thoi là a) 3000 b) 6000 c) 15000 d) 12000 → → → → Câu 6: (0.5 ). Cho =(-2;3), =(4;1). Côsin c a góc gi a 2 vectơ a + b và a − b là 1 2 a) b) − 5 2 5 2 2 c) − d) 10 10 Ph n II. Tr c nghi m t lu n (7 ) Câu 1 (3 ) : Cho tam giác ABC có AB=3, AC=7, BC=8 a) Tính s o góc B b) M là chân ư ng trung tuy n và H là chân ư ng cao k t B c a tam giác ABC. Tính dài o n th ng MH Câu 2: (2 ) Trong mp Oxy cho A(-1, 2); B(4, 3), C(5, -2). → → a) Tính BA . BC . H i tam giác ABC là tam giác gì? Tính di n tích tam giác này. b) Tìm t a i m D ABCD là hình vuông. → → → → → → Câu 3: (1 ) Cho a =5; b =3; a + b =7. Tính a− b .
 7. a Câu 4: (1 ) Cho tam giác ABC có dài 3 c nh a, b, c th a: b -c = . 2 1 1 1 Ch ng minh r ng = − (v i ha, hb, hc là 3 ư ng cao c a tam giác ABC v t các 2ha hb hc nh A, B, C)
 8. TRƯ NG THPT THANH A KI M TRA I S 10 BAN A Th i gian: 45 phút. I. PH N TR C NGHI M: ( 3 ) 1. Nghi m c a b t phương trình: x2 − 9 ≤ 0 là a) x = ±3 b) x ≤ ±3 c) x ≤ −3 ho c x ≥ 3 d) − 3 ≤ x ≤ 3  x2 − 4 x + 3 > 0  2. T p nghi m c a h b t phương trình:  là ( x + 2 )( x − 5 ) < 0  a ) (1;3) b) ( −2;1) ∪ ( 3;5 ) c) ( −2; 5) d ) ( 3; 5) 3. T p các giá tr c a m phương trình: x2 − 4 ( m + 1) x + m(m − 5) = 0 ( m là tham s ) có nghi m là:  1  1  a )  −4; −  b) ( −∞; −4 ) ∪  − ; +∞   3  3   1   1 c) ( −∞; −4 ] ∪  − ; +∞  d )  −4; −   3   3 4. V i giá tr nào c a m thì t p nghi m c a b t phương trình sau là R ? x2 − mx + m + 3 > 0 a ) m < −2 ho c m > 6 b) − 2 < m < 6 c) m < −6 ho c m > −2 d ) − 6 < m < −2 II. PH N T LU N: (7 ) 2 + 7 x − 15 x2 1. Gi i b t phương trình: ≥0 3 x2 − 7 x + 2 2. Cho b t phương trình: ( m − 2 ) x2 + 2 ( 2 m − 3 ) x + 5m − 6 > 0 (m là tham s ) Tìm m b t phương trình trên vô nghi m. 3. Gi i b t phương trình: ( 2 − 7 x + 3 x2 ) 3 − 5 x − 2 x2 ≥ 0 . H T
 9. TRƯ NG THPT VÕ TH SÁU KI M TRA 45 PHÚT A- TR C NGHI M :3 ( m i câu 0.5 ) r uuu uuu uuu uuu r r r r 1-/ Cho 4 i m A , B , C , D . Tính : u = AB + DC + BD + CA 2 uuu r uuur r uuu r a) AC b) AC c) 0 d) 2AC 3 uuuu uuur uuuu r r 2-/ Cho tam giác ABC , có bao nhiêu i m M th a : MA + MB + MC = 1 a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ vô s 3-/ Cho tam giác ABC có G là tr ng tâm , M là trung i m c nh BC . Ch n h th c sai uuur uuuu r r uuur uuu uuu r r r a) MB + MC = 0 b) GA + GB + GC = 0 uuur uuu uuu r r uuur uuu uuu uuuu r r r c) OA + OB + OC = 3OG vôùi moïi O d) AB + AC = AM 4-/ Cho 3 i m ABC . Trong các m nh sau tìm m nh úng uuu uuu uuu r r r r a/ AB + BC = AC b/ AB + BC + CA = 0 uuu uuu r r uuu r uuu r uuu uuu uuu r r r c/ AB = BC ⇔ AB = BC d/ AB − CA = BC 5-/ Cho hình bình hành ABCD , có M là giao i m c a 2 ư ng chéo . Trong các m nh sau tìm m nh sau tìm m nh sai uuu uuu uuu r r r uuu uuur uuu r r a/ AB + BC = AC b/ AB + AD = AC uuur uuur uuuu r uuuu uuur uuuu uuuu r r r c/ BA + BC = 2BM d/ MA + MB = MC + MD 6-/ Cho tam giác ABC . G i M và N l n lư t là trung i m c a AB và AC . Trong các m nh sau tìm m nh sai uuur uuuur uuu r uuur a/ AB = 2AM b/ AC = 2NC uuur uuuu r uuur 1 uuu r c/ BC = −2MN d/ CN = − AC 2 B- TR C NGHI M T LU N :( 7 ) 1-/ Cho 4 i m A , B , C , D b t kỳ . G i E , F l n lư t là trung i m AB , CD Ch ng minh uuu uuu uuur uuu r r r uuur uuu r uuu r a)AB + CD = AD − BC ; AD + BC = 2EF uuu uuu uuu uuur r r r b)AB − CD = AC − BD uur uur uu uuu r r 2-/ Cho ABC , hãy d ng i m I th a : IA − IB + 2IC = AB uur uu r uur uur r 3-/ Cho . G i I , J là hai i m th a: IA = 2IB vaø 3JA + 2JC = 0 Ch ng minh IJ qua tr ng tâm G c a ∆ABC ' H T .
 10. TRƯ NG THPT DL H NG C KI M TRA 45' MÔN TOÁN L P 10 PH N 1: Tr c nghi m khách quan 1 Câu 1: (0,5) T p xác nh c a hàm s y = 1 − x + 3 là: x +1 a) D = (-1; 1) b) D = (-1; 1] c) D = (-∞; 1] \ {-1} d) D = (-∞; -1] ∪ (1; +∞ ) Câu 2: (0,5) Cho hàm s (P) : y = ax 2 + bx + c Tìm a, b, c bi t (P) qua 3 i m A(-1; 0), B( 0; 1), C(1; 0). a) a = 1; b = 2; c = 1. b) a = 1; b = -2; c = 1. c) a = -1; b = 0; c = 1. d) a = 1; b = 0; c= -1. Câu 3: (0,5) Cho hàm s y = x 2 + mx + n có th là parabol (P). Tìm m, n parabol có nh là S(1; 2). a) m = 2; n = 1. b) m = -2; n = -3. c) m = 2; n = -2. d) m= -2; n = 3. Câu 4: (0,5) Cho hàm s y = 2 x 2 − 4 x + 3 có th là parabol (P). M nh nào sau ây sai? a) (P) i qua i m M(-1; 9). b) (P) có nh là S(1; 1). c) (P) có tr c i x ng là ư ng th ng y = 1. d) (P) không có giao i m v i tr c hoành. PH N 2: T lu n Câu 5: (8 i m) Cho hàm s a) Khào sát và v th hàm s v i m = 2 (tương ng là ( P2 )). B ng th , tìm x y ≥ 0, y ≤ 0. b) Dùng th , hãy bi n lu n theo k s nghi m c a phương trình: | x 2 + 2 x − 3 |= 2k − 1. c) Vi t phương trình ư ng th ng i qua nh c a ( P2 ) và giao i m c a ( P2 ) v i tr c tung. d) Xác nh m ( Pm ) là parabol. Tìm to qu tích nh c a parabol ( Pm ) khi m thay i. e) Ch ng minh r ng ( Pm ) luôn i qua m t i m c nh, tìm to i mc nh ó. H T
 11. Ki m tra 1 ti t - is Ph n I : Tr c nghi m khách quan ( 3 ) Khoanh tròn ch m t ch cái in hoa ng trư c m t câu tr l i úng 1 Câu1 : T p xác nh c a hàm s y = f ( x ) = x − 1 + là: 3− x A. (1;3) , B. [1;3] , C. (1;3] , D. [1;3) 2 Câu 2: nh c a Parabol y = x – 2x +2 là : A. I(-1;1) B. I(1;1) C. I(1;-1) D. I(1;2) Câu 3 : Hàm s y = 2x2 – 4x + 1 A) ng bi n trên kho ng (-∞ ; 1 ) B) ng bi n trên kho ng ( 1 ;+∞ ) C) Ngh ch bi n trên kho ng ( 1 ;+∞ ) D) ng bi n trên kho ng ( -4 ;2 ) Ph n II : T lu n : ( 7 ) Câu 5 ( 2 ) :Tìm mi n xác nh và xét tính ch n l c a hàm s sau : 2 y= x +1 + x −1 3 Câu 6 ( 1,5 ): Xét s bi n thiên c a hàm s : y = trên ( 2 ; +∞ ) 2−x Câu 7 : (1,5 ) a)Tìm Parabol y = ax2 + bx + 2 bi t r ng Parabol ó i qua i m A(3 ; -4) và 3 có tr c i x ng x = − . 2 ( 2 ) b) Kh o sát và v th hàm s v a tìm ư c câu a). -H t-
 12. TRƯ NG THPT NGUY N TRUNG TR C KI M TRA MÔN TOÁN KH I 10 ( 45 phút) N i dung ki m tra : " Phương trình ư ng tròn. " Phương trình ti p tuy n c a ư ng tròn. PH N I : TR C NGHI M KHÁCH QUAN (3 i m). 1. ư ng tròn (C): x2 + y2 + 2x - 4y - 4 = 0 có tâm I, bán kính R là : A. I(1 ; -2) , R = 3 B. I(-1 ; 2) , R = 9 C. I(-1 ; 2) , R = 3 D. M t k t qu khác. 2. Cho A(1 ; -2), B(0 ; 3) . Phương trình ư ng tròn ư ng kính AB là: A. x2 + y2 + x - y + 6 = 0 2 2  1  1 B.  x −  +  y −  = 6  2  2 2 2 C. x + y - x - y + 6 = 0 D. x2 + y2 - x - y - 6 = 0 3. ư ng tròn tâm A(3 ; -4) i qua g c t a có phương trình là: A. x2 + y2 = 5 B. x2 + y2 = 25 C. (x - 3)2 + (y + 4)2 = 25 D. (x + 3)2 + (y - 4)2 = 25 4. ư ng tròn tâm I(2 ; -1), ti p xúc ư ng th ng ∆ : x - 5 = 0 có phương trình là: A. (x - 2)2 + (y + 1)2 = 3 B. x2 + y2 - 4x + 2y - 4 = 0 C. (x + 2)2 + (y - 1)2 = 9 D. M t k t qu khác. 5. ư ng tròn qua 3 i m A(-2 ; 0) , B(0 ; 2) , C(2 ; 0) có phương trình: A. x2 + y2 = 2 B. x2 + y2 + 4x - 4y + 4 = 0 C. x2 + y2 - 4x + 4y = 4 D. x2 + y2 - 4 = 0 6. Ti p tuy n t i i m M(3 ; -1) thu c ư ng tròn (C): (x + 1)2 + (y - 2)2 = 25 có phương trình là: A. 4x - 3y - 15 = 0 B. 4x - 3y + 15 = 0 C. 4x + 3y + 15 = 0 D. M t k t qu khác. PH N II: T LU N (7 i m). Trong m t ph ng t a Oxy cho ư ng tròn (C): x2 + y2 + 4x - 2y - 11 = 0 và i m A(2 ; 0). a) Ch ng minh i m A n m ngoài (C). b) Vi t phương trình ti p tuy n c a (C) bi t ti p tuy n song song v i ư ng th ng có phương trình : 3x + 4y + 1 = 0. c) Vi t phương trình ti p tuy n c a (C) bi t ti p tuy n i qua i m A.
 13. CÁC TR C NGHI M KHÁCH QUAN Bài 1 Cho phương trình: mx 2 − 2(m + 2)x + m − 1 = 0 .Phương trình có hai nghi m phân bi t khi và ch khi tham s m th a i u ki n: 4 A. m< − , m ≠ 0 B. m ≠ 0 5 4 4 C. m < − D. m > − , m ≠ 0 5 5 Bài 2 Cho phương trình: (x − 1)(x 2 − 4mx − 4) = 0 .Phương trình có ba nghi m phân bi t khi: A. m ∈ R B. m ≠ 0 3 3 C. m ≠ D. m ≠ − 4 4 Bài 3 Cho phương trình: mx 2 + x + m = 0 . T p h p t t c các giá tr c a m phương trình có hai nghi m âm phân bi t là:  1   1 1 A.  − ; 0  B.  − ;   2   2 2  1 C. (0 ; 2) D.  0;   2 Bài 4 Phương trình mx 2 − mx + 1 = 0 có nghi m khi và ch khi: A. m < 0 hoaëc m ≥ 4 B. 0 ≤ m ≤ 4 C. m ≤ 0 hoaëc m ≥ 4 D. 0 < m ≤ 4 Bài 5 Cho phương trình x 4 + x 2 + m = 0 . Kh ng nh nào sau ây là úng: 1 A. Phương trình có nghi m ⇔m≤ 4 B. Phương trình có nghi m ⇔m≤0 C. Phương trình có nghi m duy nh t ⇔ m = −2 D. Phương trình luôn vô nghi m v i m i m. Bài 6 4 T p h p nghi m c a phương trình 2 − x + = 2 là: 2−x +3 A. { 0 ; 2 } B. { 0 } C. { 1 } D. ∅ Bài 7 T p h p nghi m c a phương trình | x 2 − 4x + 3 | = x 2 − 4x + 3 là: A. ( −∞;1) B. [1;3] C. ( −∞;1] ∪ [3; +∞ ) D. ( −∞;1) ∪ (3; +∞ ) Bài 8 Phương trình - x 4 + ( 2 − 3)x 2 = 0 có: A. 1 nghi m B. 2 nghi m C. 3 nghi m D. 4 nghi m
 14. TRƯ NG THPT M C ĨNH CHI KI M TRA MÔN TOÁN L P 10 ( BAN CƠ B N) TH I GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT I.CÁC CÂU H I TR C NGHI M: Trong m i câu sau , hãy ch n ch cái ng trư c phương án úng. 1) Cho tam giác ABC u có c nh b ng 1. Tích vô hư ng b ng : 1 3 3 A. 2 B. C. D. 2 2 4 −> −> 2) Cho hình ch nh t ABCD có c nh AB b ng 1, c nh BC =2. Tích vô hư ng AB . AC b ng : 5 A. 1 B. 2 C. D. 5 2 3) Cho tam giác ABC có AB = 5 , AC = 8 , góc BAC = 60o. Di n tích tam giác ABC b ng : A. 20 B. 40 3 C. 20 3 D. 10 3 4) Trong m t ph ng có h tr c t a Oxy, cho tam giác ABC có A (0;3),B(2,-2),C(7;0). A. Tam giác ABC vuông cân. B. Tam giác ABC u. C. Tam giác ABC vuông t i A. D. Tam giác ABC cân t i C. 5) Cho hai vectơ ngư c hư ng và khác vec tơ không. −> −> −> −> A. a . b = a . b −> −> −> −> B a. b = − a . b −> −> −> −> C. a . b = − a b −> −> D. a . b = −1 6) Cho tam giác ABC có AB = 5 , AC = 8 , BC = 7 . Góc BAC b ng : A. 30o B. 45o C. 120o D. 60o II.PH N T LU N Câu 1: ( 3 i m) Cho hình thoi ABCD có c nh AB = a và góc ABC = 120o. Tính các tích vô hư ng sau : −> −> −> −> AB . AC ; AD . CD . Câu 2: ( 4 i m) Trong m t ph ng có h tr c t a Oxy, cho hai i m A (1 ; 3 ) , B ( 5 ; -1 ). a) Tìm t a giao i m I c a AB v i tr c Ox. b) Tìm t a i m C thu c tr c Oy sao cho IC vuông góc v i AB. c) Tính di n tích tam giác ABC. H T
 15. TRUNG TÂM GDTX CHU VĂN AN KI M TRA 1 TI T - HÌNH H C 10 - CHƯƠNG III. 1/ ư ng th ng (d) i qua 2 i m A(1; -2) và B(3;3) có phương trình t ng quát là : a) 5x + 2y - 1 = 0 b) 2x + 5y + 8 = 0 c) 5x -2y - 9 = 0 d) 2x - 5y -1 2 = 0 2/ Cho (d1) : x - 2y + 1 = 0 và (d2): 3x - y - 2 = 0 . S o c a góc gi a 2 ư ng th ng (d1) và (d2 ) là : a) 300 b) 450 c) 600 d) 900 3/ Cho 2 i m A(2 ;3) và B(4; 7) . Phương trình ư ng tròn ư ng kính AB là : a) x2 + y2 + 6x + 10y + 29 = 0 b) x2 + y2 - 6x - 10y + 29 = 0 2 2 c) x + y - 6x - 10 y - 29 = 0 d) x2 + y2 + 6x + 10y - 29 = 0 4/ Cho elip (E) : 9x2 + 25y2 = 225 . Tìm m nh sai trong các m nh sau : a) (E) có nh A2(5;0) b) (E) có t s c) (E) có dài tr c nh b ng 3 d) (E) có tiêu c b ng 8 5/ Cho ư ng tròn (C) có phương trình : x2 + y2 - 6x + 2y + 6 = 0 a) Tìm t a tâm và bán kính (C) . b) Vi t phương trình ti p tuy n v i (C) t i A(3;1) c) nh m ư ng th ng (d) : x + y + m = 0 ti p xúc v i (C). 6/ Tìm t t c các giá tr c a m sao cho (Cm) : x2 + y2 + 2 (m + 2)x - 2 ( m + 4) y + 34 = 0 là phương trình c a m t ư ng tròn . -H t-
 16. TRUNG TÂM GDTX THANH NIÊN XUNG PHONG KI M TRA MÔN I S L P 10 Th i gian làm bài: 45 phút Ph n I: T lu n (7 i m) Câu 1 (2 i m): Vi t phương trình d ng y = ax + b c a các ư ng th ng: a) i qua hai i m A(2;-1) và B(5;2). 1 b) i qua i m C(2;3) và song song v i ư ng th ng y = – x.. 2 Câu 2 (3 i m): Cho hàm s y = 3x2 - 2x + 1 a) L p b ng bi n thiên và v th (C) c a hàm s . b) Tìm t a giao i m c a th (C) và ư ng th ng (d): y = 3x - 1. Câu 3 (2 i m): Xét tính ch n, l c a các hàm s sau: a) y = 3x + 5 b) y = 2x2 + 1 1 c) y = d) y = x x Ph n II: Tr c nghi m khách quan (3 i m) Câu 1 (0,5 i m): Ch n m nh úng trong các m nh sau: A. th c a hàm s ch n nh n tr c hoành làm tr c i x ng. B. th c a hàm s l nh n tr c tung làm tr c i x ng. C. th c a hàm s ch n nh n tr c tung làm tr c i x ng. D. th c a hàm s l nh n tr c hoành làm tr c i x ng. Câu 2 (0,5 i m): x + 1  (x ≥ 2) Cho hàm s y =  2 x − 2 (x < 2)  Giá tr c a hàm s ã cho t i x = -1 là: A. -3 B. -2 C. -1 D. 0 Câu 3 (0,5 i m): Giao i m c a parabol (P): y = -3x2 + x + 3 và ư ng th ng (d): y = 3x - 2 có t a là: A. (1;1) và ( ;7) B. (-1;1) và (- ;7) C. (1;1) và (- ;7) D. (1;1) và (- ;-7) Câu 4 (0,5 i m): Hàm s y = - x2 + 2x + : A. ng bi n trên kho ng (- ∞ ;2). B. Ngh ch bi n trên kho ng (- ∞ ;2). C. ng bi n trên kho ng (2;+ ∞ ). D. Ngh ch bi n trên kho ng (2;+ ∞ ). Câu 5 (0,5 i m): Parabol (P): y = x2 - 4x + 3 có nh là: A. I(2;1) B. I(-2;1) C. I(2;-1) D. I(-2;-1) Câu 6 (0,5 i m): 1 T p xác nh c a hàm s y = 2x − 3 + là: 1 − 2x
 17.  1 3 3   1 A.  ;  B.  ; +∞  C. ∅ D.  −∞;  .  2 2 2   2 *****
 18. TRƯ NG TRUNG H C TH C HÀNH HSP KI M TRA 1 TI T Môn: i s 10 N i dung: chương III – PHƯƠNG TRÌNH VÀ H PHƯƠNG TRÌNH Ph n I: TR C NGHI M Câu 1: (1.5 ) N i m t dòng c t trái v i m t dòng c t ph i ư c các m nh úng. A. Phương trình: 2ax – 1 = 0 vô nghi m khi 1. a = 3 B. Phương trình: –x2 + ax – 4 = 0 có nghi m khi 2. a = -1 (1 − a ) x − ( a − 1) y = 2  2 C. H :  có vô s nghi m khi: 3.a = 0  ( a + 1) x + y = −1 4. a = 5 Câu 2: (0.5 )Phương trình: 5 x − 3 − 4 x = 4 + 3 − 5 x có t p nghi m là: 3 A. S = {-1} B. S =   5   3 C. S = ∅ D. S = −1;   5 2 x − 3 y = 1 Câu 3: (0.5 ) Nghi m c a h phương trình  là: 3 x + 4 y = 10 1  A.  ;1 B. (1; 2) 2  C. (-1; 2) D. (2; 1) Câu 4: (0.5 ) (2; -1; 1) là nghi m c a h phương trình sau:  x + 3 y − 2 z = −3 2 x − y − z = 1   A. 2 x − y + z = 6 B. 2 x + 6 y − 4 z = −6 5 x − 2 y − 3z = 9 x + 2 y = 5   3 x − y − z = 1  x + y + z = −2   C.  x + y + z = 2 D. 2 x − y + z = 6 x − y − z = 0 10 x − 4 y − z = 2   Ph n II: T LU N Câu 1: (2 )Gi i phương trình sau: 5 x + 2 = 3x + 1 . Câu 2: (2 )Gi i và bi n lu n phương trình sau theo tham s m: x −3 =3 mx + 2 Câu 3: (3 ) chuy n 6307 quy n sách vào thư vi n, nhà trư ng ã huy ng t ng c ng 70 nam sinh c a 3 l p 10A1, 10A2, 10A3. Trong bu i lao ng này, thành tích t ư c c a m i l p như sau: • M i nam sinh l p 10A1 ã chuy n ư c 86 quy n sách. • M i nam sinh l p 10A2 ã chuy n ư c 98 quy n sách. • M i nam sinh l p 10A3 ã chuy n ư c 87 quy n sách. Cu i bu i lao ng, th y hi u trư ng ã tuyên dương l p 10A2 vì tuy ít hơn l p 10A1 ba nam sinh nhưng l i chuy n ư c nhi u sách nh t. H i s nam sinh c a m i l p là bao nhiêu? H T
 19. TRƯ NG THPT Chuyên LÊ H NG PHONG KI M TRA môn IS Th i gian làm bài : 45 phút PH N 1 : TR C NGHI M ( 3 i m ) Câu 1. ( 0,5 i m ) Trong các th c a các hàm s b c hai y = ax2 + bx + c dư i ây Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Kh ng nh nào v d u c a các h s a, b, c sau ây là úng ? (A). Hình 1 : a > 0 , b> 0 , c < 0 (B). Hình 2 : a> 0 , b > 0 , c > 0 (C). Hình 3 : a < 0 , b < 0 , c > 0 (D). Hình 4 : a < 0 , b < 0 , c < 0 Câu 2. ( 0,5 i m ) Hàm s nào sau ây ng bi n trong kho ng ( - 1 ; 1 ) 2 (A). y = x - 2 (B). y = x2 - 4x + 1 (C). y = x2 - 2x + 3 (D). y = - x2 + 3x - 2 Câu 3. ( 0,5 i m ) 2 2 Hàm s y = − x + 4 x + 1 . Kh ng nh nào sau ây là úng ? 3 (A). Hàm s ng bi n trong kho ng (3;+ ∞ ) . (B). Hàm s ng bi n trong kho ng ( -3;+ ∞ ) (C). Hàm s ngh ch bi n trong kho ng (4;5) (D). Hàm s ngh ch bi n trong kho ng (2;4) Câu 4. ( 0,5 i m ) x 2 − 1 ( x ≤ 2) Cho hàm s y = f(x) =  . x + 1 ( x > 2) Trong 5 i m có t a sau ây, có bao nhiêu i m thu c th c a hàm s f ?
 20. M (0;-1) , N( -2;3), E(1;2) , F( 3;8) , K( -3;8 ) (A). 1 (B). 2 (C). 3 (D). M t áp s khác. Câu 5. ( 0,5 i m )  x2 + 1  ( x ≤ 2) Cho hàm s f(x) =  2 . H i có bao nhiêu i m thu c th c a hàm  x − 8 x + 17 ( x > 2)  s f có tung b ng 2 ? (A). 2 (B). 3 (C). 1. (D). 4 Câu 6. T a nh c a parabol (P) : y = (m2 – 1)x2 + 2(m + 1 )x + 1 v i m ≠ ± 1 là i m : 2 2 1 1 (A). ( , ) (B). ( , ) m −1 m −1 1− m 1− m 2 2 1 2 (C ). ( , ) (D). ( , ) 1− m 1− m 1− m 1− m PH N 2 :T LU N ( 7 i m) Câu1. (1 ) Cho hàm s y = x2 + bx + c . Tính b và c bi t r ng hàm s t giá tr nh nh t b ng -1 khi x = 1. Câu2. (1,5 ) V th , l p b ng bi n thiên và xét tính ch n l c a hàm s sau ây : y = x ( x - 2) Câu3. (2 ) Cho hàm s y = x2 – mx + m – 2 có th là parabol (Pm). a) Xác nh giá tr c a m sao cho (Pm) i qua i m A(2;1). b) Tìm t a i m B sao cho th (Pm) luôn i qua B, dù m l y b t c giá tr nào. Câu4. ( 2,5 ) Cho hàm s y = x2 – 4x + 3 (P) a) V th (P) b) Xét s bi n thiên c a hàm s trong kho ng (0; 1). c) Xác nh giá tr c a x sao cho y ≤ 0 . d) Tìm GTLN, GTNN c a hàm s trên o n [0;3].