Xem mẫu

  1. 6 xu hư ng truy n thông xã h i năm 2010 Năm 2010, các m ng xã h i th m chí s càng ph bi n hơn, ư c ng d ng trên thi t b di ng nhi u hơn, chi m ưu th hơn. Năm 2009, chúng ta ã ch ng ki n t c tăng trư ng theo c p s nhân c a truy n thông xã h i. Theo Nielson Online, ch tính riêng Twitter ã tăng 1,382% vào tháng 2 so v i cùng kì năm ngoái, t hơn 7 tri u lư t truy c p trên t ng s lư t truy c p trong tháng. Trong khi ó, Facebook cũng ti p t c vư t xa MySpace. V y có th hình dung truy n thông xã h i th nào trong năm 2010? Các xu hư ng g n chúng ta có th s m nhìn th y trong năm t i là: 1. Các m ng xã h i b t u b t i tính xã h i V i s phát tri n ph bi n hơn c a h th ng m ng xã h i, nhóm, danh m c và m ng ngách, các m ng này b t u tr nên “ c quy n”hơn. Không ph i ai cũng có th nhanh chóng làm quen tính năng m i - tính năng t o danh m c - c a Twitter, và khi các m ng ư c lan truy n r ng rãi, có kh năng các hành vi c a cư dân m ng như “ n gi u” i nh ng thông tin c p nh t s tr nên ph bi n hơn, nh ng thông tin này v n thư ng xu t hi n trong tính năng c p nh t tin t c m i c a Facebook. Có l ây chưa h n là vi c thi u i tính xã h i, nhưng nó dư ng như cho ta th y vi c tách giá tr ra kh i h th ng m ng - trong khi lo i b nh ng tính năng rư m rà. 2. Các doanh nghi p tìm ki m cơ h i m r ng phát tri n
  2. Có tương i ít các công ty l n v ch ra các sáng ki n mang tính xã h i vư t xa ư c các sáng ki n ti p th và truy n thông c áo. D ch v m i Twelpforce c a hãng Best Buy ã huy ng hàng trăm nhân viên tr giúp khách hàng thông qua ti u blog Twitter. Nh ng nhân viên này ư c giám sát thông qua m t h th ng tích h p có tính năng theo dõi nh ng ngư i truy c p. ây là m t d u hi u m i cho năm 2010, khi mà các công ty có xu hư ng gi m chi phí và d tính ph c v khách hàng t t hơn thông qua vi c ng d ng công ngh m ng xã h i. 3. Kinh doanh truy n thông xã h i có vai trò ngày càng quan tr ng Các m ng tương i m i như Foursquare ư c chào ón nh vi c t p trung vào tính năng cung c p m ng cho khu v c và i n tho i di ng. Tuy nhiên, trò chơi trong m ng này cũng có ch t lư ng tương t i v i cư dân m ng như các m ng khác. Các thành viên tham gia nh n ư c s khích l và gi i thư ng qua t ng c p cao hơn. Và công ngh này nh c nh b n r ng b n bè c a b n ch cách 1 bư c là có th ánh c p “ch c th trư ng” mong ư c c a b n. Khi các doanh nghi p tìm ki m cơ h i kinh doanh trong và ngoài m ng, h có th áp d ng chính sách “c cà r t” tăng tính c nh tranh thân thi n. 4. Các công ty s có chính sách truy n thông xã h i (và i u này th t s c n thi t) N u công ty b n ang làm vi c chưa có m t chính sách truy n thông xã h i v i nh ng quy nh c th v vi c “liên k t” v i các m ng xã h i khác, i u này r t có th s thay i trong năm t i. T vi c t cân nh c b n thân b n như m t nhân viên trong cu c c nh tranh gi a các m ng xã h i, có th b n s nh n th y i u gì là h p lí cho công ty mình khi t chân vào gi i truy n thông xã h i.
  3. 5. Di ng tr thành i m m u ch t c a truy n thông xã h i Cùng lúc v i vi c nghiêm c m s d ng các m ng xã h i c a kho ng 70% các công ty thì doanh s bán hàng c a các lo i i n tho i thông minh “smartphone” ngày càng tăng, dư ng như dân cư m ng s tìm cách “th a mãn” cơn nghi n truy n thông xã h i c a mình thông qua các thi t b di ng. Th m chí h còn tranh th c th i gian ngh ng n ng i nơi công s truy c p vào các m ng xã h i, mi n là tín hi u di ng ho t ng t t và tránh ư c tai m t c a công ty. K t qu là chúng ta s th y có thêm nhi u phiên b n di ng t m ng xã h i ưa thích. 6. Email không còn là phương ti n duy nh t chia s Bài vi t “ ng d ng công ngh iPhone” c a t New York Times g n ây m i c p nh t thêm tính năng chia s , cho phép ngư i s d ng d dàng chia s m t bài báo thông qua các m ng xã h i như Facebook, Twitter. Nhi u website cũng ã ng d ng tính năng này, và r t có th tính năng này s tr thành trào lưu chính trong hành vi c a cư dân m ng thay cho thói quen s d ng email trư c kia. Và ch c h n nh ng nhà cung c p n i dung s r t hài lòng khi khi n h l a ch n theo cách này.
nguon tai.lieu . vn