Xem mẫu

  1. 6 lý do t i sao c m l nh kéo dài? Tri u ch ng c m l nh có th lo i tr trong 2 ngày. 70% ngư i b c m l nh s th y khá hơn trong 1 tu n. Nhưng không bình thư ng n u tri u ch ng kéo dài t i 2 tu n. Th nh tho ng, m t s vi c vô tình hay h u ý s
  2. làm tình tr ng b nh kéo dài hơn mong i. Hãy xem t i sao b n l i b m lâu hơn bình thư ng như v y nhé? 1. Thi u s ngh ngơi Ng óng vai trò quan tr ng i v i ho t ng c a h mi n d ch. Th c th , m t nghiên c u ăng t i u năm nay trên t p chí Nh ng thành t u Y h c trong nư c (M ) ã ch ng minh r ng nh ng ngư i mà ng ít hơn 7 ti ng m i êm s c n g p 3 l n v m t th i gian có th “thoát” kh i ch ng c m l nh so v i nh ng ngư i ng t 8 ti ng tr lên. Khi b c m l nh, tình tr ng m i m t và các tri u ch ng c a b nh s không gi m nhanh n u b n không ư c ngh ngơi y . Nhưng làm th nào d pb ư c m i vi c sang m t bên
  3. trong lúc “kh t kh ”? Th t không d ! 2. U ng ít nư c Ch t l ng óng vai trò quan tr ng c a quá trình h i ph c. N u b nh c m l nh không lui thì c n b sung nhi u nư c tr ng hay nư c qu hơn n a. Thi u ch t l ng s gây khó ch u và có th d n t i tình tr ng kh nư c, b i vì nhu c u nư c tăng lên khi b n m trong khi tình tr ng hao h t cũng r t m nh. Trong m t s trư ng h p, thi u nư c làm cho các tri u ch ng b nh t t kéo dài. 3. Dùng nhi u thu c ngăn ti t d ch mũi B t kỳ ai mu n ng khi mũi ang ngào ng t u hi u r ng c n ph i dùng lo i thu c làm thông
  4. mũi. Ch m t chút thu c nh mũi s không v n gì nhưng quá nhi u có th s làm cho m i th tr nên t i t hơn và kéo dài các tri u ch ng c m l nh. Th c t , nư c m i là lo i thu c lý tư ng giúp ch t nh y y nhanh ra kh i ư ng th , giúp ngư i b nh d th hơn (u ng nhi u nư c s làm tăng ti t ch t d ch, làm ch y nh y loãng ra; ho c dùng nư c mu i x t làm s ch ư ng th ). 4. Tr sai b nh C m l nh r t d nh m v i các b nh khác như viêm xoang hay d ng. Vì th n u i u tr theo hư ng c m l nh n vài ngày mà không th y tình hình khá hơn thì ó là cách i u tr sai.
  5. D nh m l n nh t là d ng vì d ng có các bi u hương tương t ho c r t gi ng v i c m l nh. Tuy nhiên, có nh ng c trưng phân bi t. C l nh thư ng bi u hi n t vùng c tr lên và thư ng t “ nh” sau 1 vài ngày. D ng l i thư ng t tay và di n ti n ch m, các tri u ch ng dai d ng. M c dù d ng và c m l nh u có th gây ra ho, ch y nư c mũi và h t hơi, chúng cũng có th gây au cơ, m i m t và làm gi m c m giác thèm ăn nhưng bi u hi n c a c m l nh có tính rõ r t hơn so v i d ng. Theo chuyên gia y t M , m t cách th phân bi t gi a c m l nh v i c m cúm là u ng thu c kháng histamine. N u c m th y tình tr ng t nhiên khá lên thì ch c ch n ó là d ng”.
  6. M t nguyên nhân khác khi n các tri u ch ng c m l nh dai d ng là b viêm xoang, b nh thư ng g p nh ng ngư i hay b c m l nh. Viêm xoang khó ch n oán, c bi t là giai o n u nhưng có m t s d u hi u i n hình như: au m t, au u, s t, có m mũi màu vàng ho c xanh. Lúc này kháng sinh m i giúp d t b nh. 5. Quá tin vào th o dư c T t c chúng ta u ư c khuyên nên áp d ng m t phương th c gi i c m dân gian nào ó nhưng u ng nh ng lo i th o dư c này thư ng không mang l i tác d ng rõ r t. Ngoài ra, vi c l m d ng các vitamin b sung (vitamin C, D) cũng có th làm b n th t v ng.
  7. 6. Không ng ng luy n t p i v i nh ng ngư i luy n t p th d c th thao, th t khó b t h ng ng t p ch vì m y tri u ch ng ng t mũi, au h ng. Tuy nhiên, không nên t p như khi kh e m nh bình thư ng. Cư ng luy n t p c n gi m xu ng n u mu n h mi n d ch s c ch ng ch i v i virus gây b nh.