Xem mẫu

 1. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ************** Phần I (250 câu) C©u 1: Ng−êi së h÷u cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Òu ®−îc h−ëng: a. L·i suÊt cè ®Þnh b. Thu nhËp phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty c. §−îc quyÒn bÇu cö t¹i §¹i héi cæ ®«ng d. L·i suÊt tõ vèn mµ m×nh ®Çu t− vµo c«ng ty C©u 2: Nhµ ®Çu t− mua 10 tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 100 USD, cã l·i suÊt danh nghÜa 6%/n¨m víi gi¸ 900 USD. VËy hµng n¨m nhµ ®Çu t− sÏ nhËn ®−îc tiÒn l·i lµ: a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500 USD C©u 3: Cæ phiÕu quü: a. §−îc chia cæ tøc. b. Lµ lo¹i cæ phiÕu ®−îc ph¸t hµnh vµ ®−îc tæ chøc ph¸t hµnh mua l¹i trªn thÞ tr−êng. c. Ng−êi së h÷u cã quyÒn biÓu quyÕt. d. Lµ mét phÇn cæ phiÕu ch−a ®−îc phÐp ph¸t hµnh. C©u 4: C¸c c©u nµo sau ®©y ®óng víi thÞ tr−êng s¬ cÊp a. Lµm t¨ng l−îng vèn ®Çu t− cho nÒn kinh tÕ b. Lµm t¨ng l−îng tiÒn trong l−u th«ng. c. Kh«ng lµm t¨ng l−îng tiÒn trong l−u th«ng. d. Gi¸ ph¸t hµnh do quan hÖ cung cÇu quyÕt ®Þnh Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 1
 2. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  C©u 5: ThÞ tr−êng thø cÊp a. Lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp hy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. b. Lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n kÐm chÊt l−îng c. Lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh d. Lµ thÞ tr−êng chøng kho¸n kÐm ph¸t triÓn C©u 6: H×nh thøc b¶o l·nh mµ trong ®fã c¸c nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh cam kÕ−t sÏ mua toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh cho dï hä cã thÓ b¸n hÕt hay kh«ng ®−îc gäi lµ: a. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a c. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n. d. B¶o l·nh víi h¹n møc tèi thiÓu C©u 7: §èi víi c«ng chóng ®Çu t−, tµi liÖu nµo quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng: a. B¶n sao giÊy phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh b. Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n TrÞ vµ Ban Gi¸m ®èc. c. §¬n xin phÐp ph¸t hµnh. d. B¶n c¸o b¹ch C©u 8: TrËt tù −u tiªn lÖnh theo ph−¬ng thøc khíp lÖnh lµ: a. Thêi gian, gi¸, sè l−îng b. Gi¸, thêi gian, sè l−îng c. Sè l−îng, thêi gian, gi¸ d. Thêi gian, sè l−îng, gi¸ C©u 9: LÖnh giíi h¹n lµ lÖnh: a. §−îc −u tiªn thùc hiÖn tr−íc c¸c lo¹i lÖnh kh¸c b. §−îc thùc hiÖn t¹i møc gi¸ mµ ng−êi ®Æt lÖnh chØ ®Þnh c. §−îc thùc hiÖn t¹i møc gi¸ khíp lÖnh Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 2
 3. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. Ng−êi ®Æt b¸n vµ ng−êi ®Æt mua ®Òu cã −u tiªn gièng nhau. C©u 10: LÖnh dïng ®Ó b¸n ®−îc ®−a ra a. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh c. HoÆc cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh d. Ngay t¹i gi¸ trÞ tr−êng hiÖn hµnh. C©u 11: Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¸n khèng chøng kho¸n: a. Ng¨n chÆn sù thua lç b. H−ëng lîi tõ sôt gi¸ chøng kho¸n c. H−ëng lîi tõ viÖc t¨ng gi¸ chøng kho¸n d. H¹n chÕ rñi ro C©u 12: C¸c chØ tiªu nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu cña ph©n tÝch c¬ b¶n: a. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty c. Tû sè P/E d. ChØ sè gi¸ cña thÞ tr−êng chøng kho¸n C©u 13: Giao dÞch theo ph−¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 50.000 ®ång ®Õn 99.500 ®ång lµ: a. 100® b. 200® c. 300® d. 500® C©u 14: ¤ng X võa b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD/cæ phiÕu. ¤ng ta mua cæ phiÕu ®ã mét n¨m tr−íc ®©y víi gi¸ 30 USD/cæ phiÕu, n¨m võa qua «ng ta cã nhËn cæ tøc 2 USD/cæ phiÕu. VËy thu nhËp tr−íc thuÕ cña «ng tõ 100 cæ phiÕu A lµ: a. 1000 USD b. 1200 USD c. 1300 USD Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 3
 4. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 15: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: a. Tèi thiÓu lµ 100.000 ®ång vµ béi sè cña 100.000®ång b. 100.000 ®ång c. 10.000 ®ång d. 200.000 ®ång C©u 16: NÕu mét tr¸i phiÕu ®−îc b¸n víi gi¸ thÊp h¬n mÖnh gi¸ th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c¬ së ®Ó so s¸nh C©u 17: Nhµ ph¸t hµnh ®Þnh ph¸t hµnh 2 lo¹i tr¸i phiÕu: tr¸i phiÕu X cã thêi h¹n 5 n¨m vµ tr¸i phiÕu Y cã thêi h¹n 20 n¨m. Nh− vËy, nhµ ph¸t hµnh ph¶i ®Þnh møc l·i suÊt cho 2 tr¸i phiÕu trªn nh− thÕ nµo? a. L·i suÊt tr¸i phiÕu X > l·i suÊt tr¸i phiÕu Y b. L·i suÊt tr¸i phiÕu X = l·i suÊt tr¸i phiÕu Y c. L·i suÊt tr¸i phiÕu X < l·i suÊt tr¸i phiÕu Y d. Cßn tïy tr−êng hîp cô thÓ. C©u 18: Ng−êi b¸n khèng chøng kho¸n thùc hiÖn hµnh ®éng b¸n khèng khi hä dù ®o¸n gi¸ cña cæ phiÕu: a. T¨ng lªn b. Gi¶m ®i c. Kh«ng thay ®æi d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 19: Gi¶ sö cæ phiÕu A cã gi¸ ®ãng cöa ë phiªn giao dÞch tr−íc lµ: 101.000 ®ång, theo quy chÕ giao dÞch ë thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay, møc gi¸ nµo sÏ lµ møc ®Æt lÖnh hîp lÖ trong c¸c møc gi¸ sau: a. 101.500 ®ång b. 100.000 ®ång Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 4
 5. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c. 106.050 ®ång d. 95.000 ®ång C©u 20: LÖnh dõng ®Ó mua ®−îc ®−a ra: a. HoÆc cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh b. Víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh c. Víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh d. Ngay t¹i gi¸ thÞ tr−êng hiÖn hµnh. C©u 21: ThÞ tr−êng vèn lµ thÞ tr−êng giao dÞch. a. C¸c c«ng cô tµi chÝnh ng¾n h¹n b. C¸c c«ng cô tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n c. Kú phiÕu d. TiÒn tÖ C©u 22: ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña: a. ThÞ tr−êng tÝn dông b. ThÞ tr−êng liªn ng©n hµng c. ThÞ tr−êng vèn d. ThÞ tr−êng më C©u 23: ThÆng d− vèn ph¸t sinh khi: a. C«ng ty lµm ¨n cã l·i b. Chªnh lÖch gi¸ khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi c. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn. C©u 24: C«ng ty cæ phÇn b¾t buéc ph¶i cã a. Cæ phiÕu phæ th«ng b. Cæ phiÕu −u ®·i c. Tr¸i phiÕu c«ng ty d. TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªn C©u 25: Quü ®Çu t− chøng kho¸n d¹ng më lµ quü: a. Cã chøng chØ ®−îc niªm yÕt trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n b. Liªn tôc ph¸t hµnh chøng chØ quü Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 5
 6. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c. Kh«ng mua l¹i chøng chØ quü d. ChØ ph¸t hµnh chøng chØ quü mét lÇn C©u 26: Quü ®Çu t− chøng kho¸n d¹ng ®ãng lµ quü: a. Ph¸t hµnh chøng chØ quü nhiÒu lÇn b. Cã thÓ ®−îc niªm yÕt chøng chØ quü trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n c. §−îc quyÒn mua l¹i chøng chØ quü tõ nhµ ®Çu t− d. §−îc quyÒn ph¸t hµnh bæ sung ra c«ng chøng C©u 27: Môc ®Ých ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ: a. §Ó dÔ dµng qu¶n lý b. §Ó b¶o vÖ c«ng chóng ®Çu t− c. §Ó thu phÝ ph¸t hµnh d. §Ó dÔ dµng huy ®éng vèn C©u 28: N¨m N, C«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ 40.000, kh«ng cã cæ phiÕu −u ®·i. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖu cæ tøc. Nh− vËy mçi cæ phiÕu ®−îc tr¶ cæ tøc lµ: a. 1500 ® b. 2000 ® c. 1000 ® d. 1300 ® C©u 29: Trong tr−êng hîp ph¸ s¶n, gi¶i thÓ doanh nghiÖp, c¸c cæ ®«ng sÏ: a. Lµ chñ nî chung b. MÊt toµn bé sè tiÒn ®Çu t− c. §−îc −u tiªn tr¶ l¹i cæ phÇn ®· gãp tr−íc d. Lµ ng−êi cuèi cïng ®−îc thanh to¸n C©u 30: Khi ph¸ s¶n, gi¶i thÓ c«ng ty, ng−êi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu sÏ ®−îc hoµn tr¶: a. Tr−íc c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ b. Tr−íc thuÕ c. Sau c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 6
 7. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. Tr−íc c¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu −u ®·i vµ cæ phiÕu phæ th«ng C©u 31: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: a. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. b. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû USD, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. c. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. d. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. C©u 32: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ®èi víi cæ phiÕu cña mét tæ chøc niªm yÕt ®−îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Nam lµ: a. 25% tæng sè cæ phiÕu b. 49% tæng sè cæ phiÕu c. 30% tæng sè cæ phiÕu d. 27% tæng sè cæ phiÕu C©u 33: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó niªm yÕt tr¸i phiÕu doanh nghiÖp lµ: a. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 10 tû VND trë lªn. b. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. c. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc, doanh nghiÖp t− nh©n cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 34: Quü ®Çu t− chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam lµ quü: Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 7
 8. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  a. §Çu t− tèi thiÓu 40% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. b. §Çu t− tèi thiÓu 50% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n c. §Çu t− tèi thiÓu 60% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. d. §Çu t− tèi thiÓu 70% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. C©u 35: Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn thµnh viÖc ph©n phèi cæ phiÕu trong vßng: a. 60 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. b. 70 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. c. 80 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. d. 90 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc. C©u 36: Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t cña C«ng ty niªm yÕt ph¶i n¾m gi÷. a. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn cña C«ng ty. b. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. c. Ýt nhÊt 50% sè cæ phiÕu do m×nh s¬ h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. d. Ýt nhÊt 30% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. C©u 37: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trªn: a. 3 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o b. 4 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o c. 5 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o d. 6 sè b¸o liªn tiÕp cña mét tê b¸o C©u 38: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng bè th«ng tin bÊt th−êng trong thêi gian: a. 10 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra b. 24 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 8
 9. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c. 30 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra d. 14 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra C©u 39: Ng−êi hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n ®−îc: a. §−îc tù do mua, b¸n cæ phiÕu ë mäi n¬i. b. ChØ ®−îc më tµi kho¶n giao dÞch cho m×nh t¹i c«ng ty chøng kho¸n n¬i lµm viÖc. c. Së h÷u kh«ng h¹n chÕ sè cæ phiÕu biÓu quyÕt cña mét tæ chøc ph¸t hµnh d. Lµm gi¸m ®èc mét c«ng ty niªm yÕt. C©u 40: Giao dÞch theo ph−¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ d−íi 50.000®ång lµ a. 100 ® b. 200 ® c. 300 ® d. 500 ® C©u 41: Doanh nghiÖp nhµ n−íc cæ phÇn hãa thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m giao dÞch chøng kho¸n nÕu khèi l−îng cæ phÇn b¸n ra c«ng chóng cã gi¸ trÞ: a. 10 tû ®ång trë lªn b. Tõ 1 ®Õn 10 tû c. 5 tû ®ång trë lªn d. Tïy doanh nghiÖp cã muèn thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m hay kh«ng C©u 42: Khi nhµ ®Çu t− mua cæ phÇn qua ®Êu gi¸ t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi, nhµ ®Çu t− ph¶i ®Æt cäc: a. 10% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm b. 15% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm c. 5% gi¸ trÞ cæ phÇn ®¨ng ký mua tÝnh theo gi¸ khëi ®iÓm d. Kh«ng ph¶i ®Æt cäc. Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 9
 10. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  C©u 43: Khi thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña doanh nghiÖp nhµ n−íc, cæ ®«ng chiÕn l−îc ®−îc phÐp mua: a. Tèi ®a 20% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. b. Tèi ®a 25% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. c. Tèi ®a 25% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. c. Tèi ®a 20% tæng sè cæ phÇn b¸n ra bªn ngoµi víi gi¸ gi¶m 25% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. C©u 44: Biªn ®é dao ®éng gi¸ trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam do: a. Bé tr−ëng Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. b. Chñ tÞch ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n−íc quy ®Þnh. c. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh d. Gi¸m ®èc Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n quy ®Þnh C©u 45: §èi t−îng c«ng bè th«ng tin thÞ tr−êng chøng kho¸n gåm: a. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt. b. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü. c. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n, trung t©m giao dÞch. C©u 46: T¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, nÕu tÊt c¶ c¸c tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®Òu ®−îc tr¸i chñ ®æi thµnh cæ phiÕu phæ th«ng th×: a. EPS t¨ng b. EPS kh«ng bÞ ¶nh h−ëng c. EPS gi¶m d. P/E bÞ ¶nh h−ëng cßn EPS kh«ng bÞ ¶nh h−ëng Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 10
 11. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  C©u 47: Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty niªm yÕt ph¶i n¾m gi÷: a. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn cña C«ng ty b. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt c. Ýt nhÊt 50% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt d. Ýt nhÊt 30% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm C©u 48: ViÖc ph©n phèi cæ phiÕu niªm yÕt ph¶i: a. Theo gi¸ b¸n ®−îc x¸c ®Þnh trong b¶n c¸o b¹ch ®· ®¨ng ký víi ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n−íc b. Theo gi¸ tháa thuËn víi nhµ ®Çu t−. c. Theo gi¸ thÞ tr−êng qua ®Êu gi¸. d. Theo gi¸ −u ®·i do Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty ph¸t hµnh quyÕt ®Þnh. C©u 49: ThÞ tr−êng tµi chÝnh lµ n¬i huy ®éng vèn: a. Ng¾n h¹n. b. Trung h¹n. c. Dµi h¹n d. Ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n C©u 50: Nhµ ®Çu t− ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n niªm yÕt t¹i: a. ñy ban Chøng kho¸n b. Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n c. C«ng ty chøng kho¸n. C©u 51: H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñy bá nÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®−îc hÕt, gäi lµ: a. B¶o l·nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l·nh víi cè g¾ng tèi ®a. c. B¶o l·nh tÊt c¶ hoÆc kh«ng Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 11
 12. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc trªn. C©u 52: Trong c¸c nhËn ®Þnh sau ®©y, nhËn ®Þnh nµo sai vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n thø cÊp. a) ThÞ tr−êng thø cÊp lµ n¬i giao dÞch c¸c chøng kho¸n kÐm phÈm chÊt b) ThÞ tr−êng thø cÊp t¹o tÝnh thanh kho¶n cho c¸c cæ phiÕu ®ang l−u hµnh. c) ThÞ tr−êng thø cÊp t¹o cho ng−êi së h÷u chøng kho¸n c¬ héi ®Ó rót vèn ®Çu t− cña hä. d) ThÞ tr−êng thø cÊp t¹o cho mäi ng−êi ®Çu t− c¬ héi c¬ cÊu l¹i danh môc ®Çu t− cña m×nh. C©u 53: Cæ ®«ng së h÷u cæ phiÕu −u ®·i cæ tøc ë ViÖt Nam cã quyÒn: I. NhËn cæ tøc víi møc −u ®·i. II.Tham dù vµ biÓu quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. III. Khi c«ng ty gi¶i thÓ, ®−îc nhËn l¹i mét phÇn tµi s¶n t−¬ng øng víi sè cæ phÇn gãp vµo c«ng ty. IV. §−îc nhËn cæ tøc −u ®·i nh− l·i suÊt tr¸i phiÕu kÓ c¶ khi c«ng ty lµm ¨n thua lç. a. I b. I vµ II c. I vµ III d. Chi IV e. I. III. IV f. TÊt c¶ C©u 54: C«ng ty XYZ cã 10.000 cæ phiÕu ®ang l−u hµnh vµ tuyªn bè tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu víi møc 30%. Kh¸ch hµng cña b¹n cã 100 cæ phiÕu XYZ. Sau khi nhËn cæ tøc b»ng cæ phiÕu, tû lÖ së h÷u cæ phÇn cña «ng ta trong c«ng ty XYZ lµ bao nhiªu? a. 1% Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 12
 13. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  b. 1.3% c. 1.5% d. 1.1% C©u 55: ViÖc ®¨ng ký l−u ký chøng kho¸n t¹i TTGDCK ®−îc thùc hiÖn bëi: a) Ng−êi së h÷u chøng kho¸n b) Tæ chøc ph¸t hµnh c) Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh d) Thµnh viªn l−u ký C©u 56: C«ng ty SAM ®−îc phÐp ph¸t hµnh 7.000.000 cæ phiÕu theo §iÒu lÖ c«ng ty. C«ng ty ph¸t hµnh ®−îc 6.000.000 cæ phiÕu, trong ®ã cã 1.000.000 cæ phiÕu ng©n quü. VËy C«ng ty SAM cã bao nhiªu cæ phiÕu ®ang l−u hµnh? a. 7.000.000 cæ phiÕu b. 6.000.000 cæ phiÕu c. 5.000.000 cæ phiÕu d. 4.000.000 cæ phiÕu e. 3.000.000 cæ phiÕu c. Tiªu chuÈn giao dÞch; d. C¬ chÕ x¸c lËp gi¸; Ph−¬ng ¸n: I. a, b vµ c; II. a, b, c vµ d; III. b, c vµ d; IV. c vµ d; V. ChØ c. C©u 57: §Ó giao dÞch ch−ng kho¸n niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cÇn ph¶i cã c¸c b−íc: I. Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thùc hÖn ghÐp lÖnh vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho c«ng ty chøng kho¸n. II. Nhµ ®Çu t− më tµi kho¶n, ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n. Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 13
 14. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  III. C«ng ty chøng kho¸n nhËp lÖnh vµo hÖ thèng giao dÞch cña Trung t©m. IV. Nhµ ®Çu t− nhËn ®−îc chøng kho¸n (nÕu lµ ng−êi mua) hoÆc tiÒn (nÕu lµ ng−êi b¸n) trªn tµi kho¶n cña m×nh t¹i C«ng ty chøng kho¸n sau 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy mua b¸n. V. C«ng ty chøng kho¸n th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho nhµ ®Çu t−. Anh (chÞ) h·y chØ ra tr×nh tù c¸c b−íc giao dÞch chøng kho¸n theo c¸c ph−¬ng ¸n sau: a. I, II, III, IV, V b. I, III, V, II, IV c. II, I, V, IV, III d. II, III, I, V, IV e. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 58: Sè lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tr−íc ®ã lµ 30,5 nh− sau: Mua Gi¸ B¸n 1.100 (H) 30,9 200 (B) 500 (A) 30,8 - 300 (C) 30,6 500 (I) - 30,5 1000 (E) 600 (D) 30,4 700 (F) 500 (G) 30,3 - ATO 500 (J) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ khèi l−îng giao dÞch: C©u 59: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tr−íc lµ 10200 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é dao ®éng gi¸ lµ 22%. C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Çu t− cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíi lµ: a. 9998, 10998, 10608 b. 9900, 10000, 10100, 10300, 10300 Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 14
 15. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c. 9900, 1000, 10100, 10500, 10600 d. 1000, 10100, 10200, 10300, 10400 c. Kh«ng ph−¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 60: PhiÕn ®ãng cöa tuÇn n cña thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam, VN.Index lµ 237,78 ®iÓm, t¨ng 2,64 ®iÓm so víi phiÕn ®ãng cña tuÇn n-1, tøc lµ møc t¨ng t−¬ng ®−¬ng víi: a. 1,12% b. 1,11% c. 1% d. 1,2% C©u 61: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc cæ phÇn hãa vµ niªm yÕt ngay trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n, ®iÒu kiÖn niªm yÕt cæ phiÕu nµo sau ®©y sÏ ®−îc gi¶m nhÑ: a) Vèn ®iÒu lÖ b) Thêi gian ho¹t ®éng cã l·i c) Thêi gian cam kÕt n¾m gi÷ cæ phiÕu cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t. d) Tû lÖ n¾m gi÷ cña c¸c cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh C©u 62: Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu, sÏ lµm: a. Lµm t¨ng quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty. b. Kh«ng lµm thay ®æi tû lÖ quyÒn lîi cña cæ ®«ng c. Lµm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng. C©u 63: Nªu kh¸i niÖm Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü (NAV) vµ c¸ch x¸c ®Þnh Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña chøng chØ ®Çu t− cña quü (NAVCPCC§1). Gi¶ sö mét quü cã c¸c kho¶n môc nh− sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång 1. TiÒn mÆt vµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh t−¬ng ®−¬ng tiÒn mÆt: 1.500.000.000 Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 15
 16. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  2. C¸c cæ phiÕu n¾m gi÷ vµ thÞ gi¸: Tªn cæ phiÕu Sè l−îng ThÞ gi¸ R£ 200.000 29.000 AGF 100.000 39.500 SGH 50.000 16.000 HAP 20.000 42.000 GMD 80.000 51.000 BBC 180.000 22.500 3. Tæng nî: 3.020.000.000 H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü vµ gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña mçi cæ phÇn cña quü nÕu tæng sè cæ phÇn hiÖn ®ang l−u hµnh cña quü lµ 1 triÖu cæ phÇn. C©u 64: Chøc n¨ng thÞ tr−êng chøng kho¸n thø cÊp cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®−îc thÓ hiÖn, bëi: a. §Êu gi¸ cæ phÇn doanh nghiÖp nhµ n−íc cæ phÇn hãa; b. §Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµ c¸c tµi s¶n chÝnh; c. Giao dÞch chøng kho¸n niªm yÕt/®¨ng ký giao dÞch. C©u 65: M«i giíi chøng kho¸n lµ mét nghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n, trong ®ã mét c«ng ty chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch chøng kho¸n th«ng qua: a) C¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc thÞ tr−êng OTC, trong ®ã Së giao dÞch CK / ThÞ tr−êng OTC cïng chia sÎ tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã víi kh¸ch hµng. b) C¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch trong ®ã kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã. c) C¬ chÕ giao dÞch t¹i thÞ tr−êng OTC trong ®ã kh¸ch hµng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã; d) b vµ c Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 16
 17. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  C©u 66: Trong th¸ng 7 chóng ta kh«ng cã ngµy nghØ lÔ, gi¶ sö b¹n lµ ng−êi ®Çu t− b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n tËp trung vµ ®· ®−îc b¸o lµ b¸n thµnh c«ng vµo phiªn giao dÞch ngµy 16 th¸ng 7 (thø 6). Thêigian thanh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh lµ T+3. Thêi gian tiÒn ®−îc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña b¹n lµ: a) Chñ nhËt 18/7 b) Thø hai 19/7 c) Thø ba 20/7 d) Thø t− 21/7 c) C¸c ph−¬ng ¸n trªn ®Òu sai. C©u 67: ViÖc qu¶n lý chøng kho¸n t¹i HÖ thèng l−u ký chøng kho¸n tËp trung cã thÓ ®−îc thùc hiÖn a) Th«ng qua HÖ thèng tµi kho¶n l−u ký chøng kho¸n t¹i Trung t©m l−u ký chøng kho¸n ®èi víi chøng kho¸n ghi sæ. b) L−u gi÷ ®Æc biÖt - l−u gi÷ chøng chØ chøng kho¸n trong kho Trung t©m l−u ký chøng kho¸n ®øng tªn ng−êi göi: c) Do tæ chøc ph¸t hµnh qu¶n lý d) a vµ b C©u 68: Khi l−u gi÷ chøng kho¸n tËp trung t¹i mét Trung t©m l−u ký chøng kho¸n, ng−êi ®Çu t− ®−îc quyÒn: a) Rót chøng kho¸n ra b»ng chøng chØ; b) ChuyÓn kho¶n chøng kho¸n th«ng qua hÖ thèng tµi kho¶n më t¹i Trung t©m l−u ký: c) a vµ b C©u 69: Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng lµ: a. Ph¸t hµnh qua tæ chøc trung gian; b. Ph¸t hµnh ®Ó niªm yÕt; c. Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t− ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh; Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 17
 18. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d. Cã Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t−. Ph−¬ng ¸n: I: a, b vµ c II: a vµ c; III: a, b vµ d; IV: b vµ d C©u 70: Môc tiªu chÝnh cña c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt chøng kiÕn kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n lµ: a) B¶o vÖ quyÒn lîi cña ng−êi ®Çu t−. b) Gãp phÇn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thÞ tr−êng chøng kho¸n c«ng b»ng, c«ng khai, hiÖu qu¶. c) Gi¶m thiÓu rñi ro hÖ thèng d) §Ó ng−êi ®Çu t− ngµy cµng cã l·i. e) a), b) vµ c) f) C¶ a), b), c) vµ d) C©u 71: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: I. Vèn ®iÒu lÖ ®−îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. II. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ nghÜa vô nî III. Cæ ®ong cã quyÒn tù do chuyÓn nh−îng tÊt c¶ c¸c lo¹i cæ phÇn cña m×nh. IV. Kh«ng h¹n chÕ sè l−îng cæ ®«ng tèi ®a a. I vµ II b. I, II vµ III c. I, II vµ IV d. I, III vµ IV e. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 72: LÖnh thÞ tr−êng lµ lÖnh: a) Mua, b¸n theo gi¸ thÞ tr−êng b) L−u gi÷ ë sæ bÖnh ®Õn khi mua b¸n ®−îc míi th«i Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 18
 19. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  c) LÖnh ®Æt mua, b¸n chøng kho¸n ë mét gi¸ nhÊt ®Þnh ®Ó thÞ tr−êng chÊp nhËn. d) Kh«ng cã ®¸p ¸n nµo trªn ®óng. C©u 73: Lo¹i h×nh niªm yÕt nµo sau ®©y mang tÝnh chÊt th©u tãm, s¸p nhËp c«ng ty: a. Niªm yÕt lÇn ®Çu; b. Niªm yÕt l¹i; c. Niªm yÕt bæ sung; d. Niªm yÕt cöa sau; c. Niªm yÕt t¸ch, gép cæ phiÕu. C©u 74: ThÞ tr−êng tµi chÝnh bao gåm: a) ThÞ tr−êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr−êng vèn b) ThÞ tr−êng hèi ®o¸i vµ thÞ tr−êng vèn c) ThÞ tr−êng chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng tiÒn tÖ d) ThÞ tr−êng thuª mua vµ thÞ tr−êng b¶o hiÓm C©u 75: ThÞ tr−êng chøng kho¸n bao gåm a) ThÞ tr−êng vèn vµ thÞ tr−êng thuª mua b) ThÞ tr−êng cæ phiÕu vµ thÞ tr−êng tr¸i phiÕu c) ThÞ tr−êng hèi ®o¸i vµ thÞ tr−êng cho vay ng¾n h¹n d) TÊt c¶ c¸c c©u trªn C©u 76: C¨n cø vµ sù lu©n chuyÓn cña c¸c nguån vèn, TTCK chia lµm a) ThÞ tr−êng nî vµ thÞ tr−êng tr¸i phiÕu b) ThÞ tr−êng tËp trung vµ thÞ tr−êng OTC c) ThÞ tr−êng s¬ cÊp vµ thÞ tr−êng thø cÊp d) C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng C©u 77: C¨n cø vµo ph−¬ng thøc ho¹t ®éng, TTCK bao gåm: a) ThÞ tr−êng thø 3 vµ thÞ tr−êng OTC b) ThÞ tr−êng tËp trung vµ thÞ tr−êng phi tËp trung c) C¶ a & b ®Òu ®óng Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 19
 20. Welcome to Vietnam Securities Community – http://www.vsec.vn  d) C¶ a & b ®Òu sai. C©u 78: 1 c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh gép cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm a) Kh«ng thay ®æi g× b) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè l−îng cæ phÇn c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè l−îng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ t−¬ng ®−¬ng víi chØ sè gép. C©u 79: 1 C«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh t¸ch cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm a) T¨ng mÖnh gi¸ t−¬ng ®−¬ng víi chØ sè t¸ch b) Kh«ng thay ®æi g× c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè l−îng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè l−îng cæ phÇn C©u 80: Ai trong sè nh÷ng ng−êi sau ®©y lµ chñ së h÷u c«ng ty I. Nh÷ng ng−êi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu II. Nh÷ng cæ ®«ng cã giÊy b¶o ®¶m quyÒn mua cæ phiÕu míi III. C¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu th−êng IV. C¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu −u ®·i a) I & II b) II & III c) ChØ cã I d) II, III &IV C©u 81: ThÞ tr−êng mua b¸n lÇn ®Çu c¸c chøng kho¸n míi ph¸t hµnh lµ a) ThÞ tr−êng tiÒn tÖ b) ThÞ tr−êng s¬ cÊp c) ThÞ tr−êng thø cÊp d) ThÞ tr−êng chÝnh thøc C©u 82: Lo¹i chøng kho¸n nµo sau ®©y ®−îc phÐp ph¸t hµnh kÌm theo tr¸i phiÕu hoÆc cæ phiÕu −u ®·i, cho phÐp ng−êi n¾m gi÷ nã ®−îc quyÒn mua 1 khèi l−îng cæ phiÕu phæ th«ng nhÊt ®Þnh theo 1 gi¸ ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc trong 1 thêi kú nhÊt ®Þnh. Welcome to Vietnam Stock Exchange Forum – http://forum.vse.vn or http://diendan.vse.vn 20
nguon tai.lieu . vn