Xem mẫu

 1. 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ************** Phần II (276 câu) C©u 251: Gi¸ cña cæ phiÕu X ®−îc x¸c ®Þnh trong phiªn giao dÞch lµ: 155 nh− b¶ng d−íi ®©y: Mua Gi¸ B¸n LÖnh mua SL Mua Céng dån Céng dån SL b¸n LÖnh b¸n M1 600 600 ThÞ tr−êng M2 300 900 156 1600 500 B2 M3 400 1300 155 1.100 300 B3 M4 500 1800 154 800 200 B4 M5 100 1900 153 600 400 B5 M6 200 2100 152 200 100 B6 ThÞ tr−êng 100 100 B1 H·y cho biÕt lÖnh b¸n nµo ®−îc thùc hiÖn: a. B1: 100, B2: 500, B3: 200 b. B1: 100, B3: 300, B4: 200, B5: 400, B6: 100 c. B2: 100, B3: 300, B4: 200, B5; 400, B6: 100 d. B1: 100, B2: 100, B6: 100, B5: 400 < B4: 200, B3: 300 C©u 252: Mét nhµ ®Çu t− b¸n 100 cæ phiÕu X víi gi¸ 24.000 ®ång/cæ phiÕu. PhÝ m«i giíi lµ 0,5% trªn gi¸ trÞ giao dÞch. VËy sè tiÒn nhµ ®Çu t− ®ã thu ®−îc lµ: a. 2.400.000 ®ång
 2. b. 2.412.000 ®ång c. 2.388.000 ®ång d. 2.410.000 ®ång C©u 253: Mét nhµ ®Çu t− mua ®−îc 200 cæ phiÕu Y víi gi¸ 50.000®/cæ phiÕu.PhÝ m«i giíi lµ 0,5% trªn gi¸ trÞ giao dÞch. VËy sè tiÒn mµ nhµ ®Çu t− ph¶i tr¶ lµ: a. 10.000.000 ®ång b. 10.050.000 ®åg c. 9.950.000 ®ång d. 10.500.000 ®ång C©u 254: Gi¶ sö cæ phiÕu A ®ang cã gi¸ ë phiªn giao dÞch tr−íc lµ 101.000 ®ång, theo quy ®Þnh yÕt gi¸ cña ViÖt Nam hiÖn nay, gi¸ mµ b¹n tr¶ trong phiªn giao dÞch nµy nh− thÕ nµo lµ hîp lÖ: a. 101.500 ®ång b. 100.000 ®ång c. 106.050 ®ång d. 95.000 ®ång C©u 255: C«ng ty X ®ang cung øng 300.000 cæ phiÕu ra c«ng chóng víi gi¸ 15 USD/ cæ phiÕu. LÖ phÝ cho nhµ qu¶n lý lµ 0,15 USD/ cæ phiÕu, lÖ phÝ cho nhµ b¶o l·nh lµ 0,2 USD/ cæ phiÕu, hoa hång cho nhãm b¸n lµ 0,65 USD / cæ phiÕu, nh− vËy, gi¸ mµ c«ng chóng ph¶i tr¶ khi mua mét cæ phiÕu lµ: a. 13,75 USD b. 14 USD c. 15 USD d. 14,5 USD C©u 256: Nhµ ®Çu t− cã tæ chøc lµ: a. C«ng chóng ®Çu t− b. C¸c tæ chøc kinh tÕ
 3. c. Quü ®Çu t− d. C¸c c«ng ty C©u 257: Cæ phiÕu −u ®·i cæ tøc ®−îc tr¶ cæ tøc theo: a. Tû lÖ cè ®Þnh b. Møc cæ t−c cao h¬n cæ tøc cæ phiÕu phæ th«ng c. Tû lÖ cè ®Þnh cao h¬n tr¸i tøc d. Tû lÖ tuyÖt ®èi tèi ®a C©u 258: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c«ng ty tr¶ cæ tøc lµ: a. Cã l·i trong kú b. Cã l·i tÝch lòy l¹i c. Cã th¨ng d− vèn d. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn C©u 259: Nguån lîi tøc tiÒm n¨ng cña tr¸i phiÕu lµ: a. TiÒn l·i ®Þnh kú b. Chªnh lÖch gi¸ mua, b¸n tr¸i phiÕu c. L·i cña l·i tr¸i phiÕu d. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n trªn C©u 260: Quü ®Çu t− chøng kh¸n cña ViÖt Nam lµ quü: a. §Çu t− tèi thiÓu 40% gi¸ trÞ tµi s¶n vµo quü b. §Çu t− tèi thiÓu 50% gi¸ trÞ tµi s¶n vµo quü c. §Çu t− tèi thiÓu 60% gi¸ trÞ tµi s¶n vµo quü d. §Çu t− tèi thiÓu 70% gi¸ trÞ tµi s¶n vµo quü C©u 261: Ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam lµ: a. Chµo b¸n cho Ýt nhÊt 50 nhµ ®Çu t− ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh b. Chµo b¸n chøng kho¸n cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc c. ChÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt doanh nghiÖp
 4. d. C¶ a vµ b C©u 262: Chµo b¸n ë cÊp lµ: a. §ît ph¸t hµnh cæ phiÕu bæ sung cña c«ng ty ®¹i chóng cho réng r·i c«ng chóng. b. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng c. Ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng C©u 263: Tæ chøc b·o l·nh ph¸t hµnh ë ViÖt Nam chØ ®−îc b¶o l·nh cho mét ®ît ph¸t hµnh víi tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu kh«ng v−ît qu¸: a. 20% vèn cã cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh. b. 25% vèn cã cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh c. 30% vèn cã cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh d. 35% vèn cã cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh C©u 264: Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn thµnh viÖc ph©n phèi cæ phiÕu trong vßng: a. 60 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc b. 70 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc c. 80 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc d. 90 ngµy kÓ tõ ngµy giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc C©u 265: Chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh chøng kho¸n bÞ thu håi trong tr−êng hîp sau: a. Sai sãt trong b¶n c¸o b¹ch g©y thiÖt h¹i cho nhµ ®Çu t− b. Ph¸t hµnh chØ ®¹t 85% sè l−îng chøng kho¸n ®−îc ph¸t hµnh c. ChØ ®¹t ®−îc 50 nhµ ®Çu t− d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn. C©u 266: Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 10.000 USD, thêi h¹n 2 n¨m, l·i suÊt 5%/n¨m. NÕu l·i suÊt yªu cÇu lµ 10%/n¨m th× gi¸ cña tr¸i phiÕu sÏ lµ:
 5. a. .223 USD b. 9.005 USD c. 10.005 USD d. 10.132 USD C©u 267: Cæ phiÕu X cã tû lÖ t¨ng tr−ëng kú väng kh«ng ®æi theo c¸c nhµ ph©n tÝch chøng kho¸n lµ 8%/n¨m. Cæ tøc ®−îc tr¶ trong lÇn gÇn nhÊt lµ 2 USD. NÕu nhµ ®Çu t− cã ý ®Þnh b¸n cæ phiÕu ®i sau khi ®· nhËn cæ tøc cña n¨m th× ph¶i b¸n víi gi¸ bao nhiªu biÕt r»ng tû lÖ sinh lêi yªu cÇu cña nhµ ®Çu t− lµ 12%/n¨m: a. 58,32 USD b. 54 USD c. 55 USD d. 58 USD C©u 268: Sau khi cã quyÕt ®Þnh håi chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh, tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn tr¶ tiÒn cho nhµ ®Çu t− trong vßng: a. 15 ngµy b. 30 ngµy c. 45 ngµy d. 60 ngµy C©u 269: Héi ®ång qu¶n trÞ, ban gi¸m ®èc, ban kiÓm so¸t cña c«ng ty niªm yÕt ph¶i n¾m gi÷: a. Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn cña c«ng ty kÓ tõ ngµy niªm yÕt b Ýt nhÊt 20% vèn cæ phÇn trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt c Ýt nhÊt 50% vèn cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt. d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn. C©u 270: Biªn ®é giao ®éng gi¸ trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam do:
 6. a. Bé tr−ëng bé tµi chÝnh quy ®Þnh. b. Chñ tÞch ñy ban chøng kho¸n nhµ n−íc quy ®Þnh c. Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ n−íc quy ®Þnh d. Gi¸m ®èc trung t©m giao dÞch chøng kho¸n quy ®Þnh C©u 271: Thêi h¹n c«ng bè th«ng tin vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña tæ chøc niªm yÕt chËm nhÊt lµ: a. 5 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m b. 10 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m c. 15 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m d. 20 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m C©u 272: Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt ph¶i c«ng bè th«ng tin bÊt th−êng trong thêi gian: a. 10 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra b. 24 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra c. 30 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra d. 20 tiÕng kÓ tõ khi sù kiÖn x¶y ra C©u 273: C«ng ty chøng kho¸n cã thÓ chØ ho¹t ®éng tèi ®a a. 30 ngµy b. 45 ngµy c. 60 ngµy d. 90 ngµy C©u 274: Khi tiÕn hµnh tù doanh chøng kho¸n, c«ng ty chøng kho¸n kh«ng ®−îc: a. §Çu t− trªn 20% tæng sè cæ phiÕu ®ang l−u hµnh cña mét tæ chøc niªm yÕt b. §Çu t− vµo cæ phiÕu cña c«ng ty ®ang cã së h÷u 50% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty chøng kho¸n.
 7. c. §Çu t− 15% tæng sè cæ phiÕu ®ang l−u hµnh cña mét tæ chøc kh«ng niªm hÕt. d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. C©u 275: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i duy tr× tû lÖ vèn kh¶ dông tèi thiÓu trªn táng vèn nî ®iÒu chØnh lµ: a. 3% b. 5% c. 6% d. 8% C©u 276: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i b¸o c¸o ñy ban chøng kho¸n khi vèn kh¶ dông thÊp h¬n quy ®Þnh trong vßng: a. 24 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn b. 32 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn c. 40 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn d. 48 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn C©u 278: C«ng ty qu¶n lý quü ®−îc phÐp a. Dïng tµi s¶n quü ®Ó cho vay b. Dïng vãn cña quü ®Ó b¶o l·nh c¸c kho¶n vay c. Vay ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng quü d. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 279: Mét c«ng ty cã lîi nhuËn sau thiÕu lµ 12.000.000.000 ®ång. Sè cæ phiÕu phæ th«ng ®ang l−u hµnh lµ 5.000.000 cæ phiÕu, tæng sè cæ phiÕu −u ®·i trÞ gi¸ 1.000.000.000 ®ång ph¶i tr¶ l·i hµng n¨m lµ 50%. VËy cæ tøc cña mçi cæ phiÕu phæ th«ng lµ: a. 2.000 ®ång b. 2.500 ®ång c. 2.300 ®ång d. 2.400 ®ång
 8. C©u 280: N¨m N, c«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ 40.000, kh«ng cã cæ phiÕu −u ®·i. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖu cæ tøc. Nh− vËy mçi cæ phÇn ®−îc tr¶ cæ tøc lµ: a. 1500 ®ång b. 2000 ®ång c. 1000 ®ång d. 1300 ®ång C©u 281: Nhµ ®Çu t− A võa mua ®−îc 100 cæ phiÕu phæ th«ng X víi gi¸ 24.000 ®ång/cæ phiÕu, phÝ m«i giíi lµ 0,5% tæng gi¸ trÞ giao dÞch. VËy sè tiÒn mµ nhµ ®Çu t− A ®· bá ra lµ: a. 24.000.000 ®ång b. 24.150.000 ®ång c. 23.878.000 ®ång d. 24.120.000 ®ång C©u 282: Mét c«ng ty cã cæ phiÕu ®ang ®−îc b¸n víi gi¸ 20 USD / cæ phiÕu. NÕu tÊt c¶ c¸c tr¸i chñ cña c«ng ty ®Òu chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu th−êng (§èi víi tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu th−êng) th×: a. EPS gi¶m b. EPS t¨ng c. EPS kh«ng bÞ ¶nh h−ëng d. P/E bÞ ¶nh h−ëng cßn EPS kh«ng bÞ ¶nh h−ëng C©u 283: C¸c c©u nµo sau ®©y kh«ng ch¾c ch¾n víi quyÒn mua cæ phiÕu (rights) a. Gi¸ trÞ néi t¹i cña quyÒn mua tr−íc. 1. B»ng 0 nÕu hÕt thêi h¹n hiÖu lùc cña quyÒn 2 > 0 nÕu quyÒn cßn hiÖu lùc. b. Mét quyÒn cho phÐp mua mét cæ phiÕu míi
 9. c. Trong thêi h¹n hiÖu lùc cña quyÒn, ng−êi së h÷u quyÒn cã thÓ sö dông quyÒn ®Ó mua cæ phiÕu míi hoÆc b¸n nã trªn thÞ tr−êng. d. Tr−íc khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ®Ó t¨ng vèn, c«ng ty b¾t buéc ph¶i ph¸t hµnh quyÒn mua tr−íc. C©u 284: Chøc n¨ng chÝnh cña nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh lµ: a. Ph©n phèi chøng kho¸n ra c«ng vµ cung cÊp thÞ tr−êng cÊp 2. b. Ph©n phèi chøng kho¸n ra c«ng chóng vµ t− vÊn cho tæ chøc ph¸t hµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý liªn quan ®Õn ®ît ph¸t hµnh. c. Cung cÊp thÞ tr−êng cÊp 2 vµ cung cÊp tµi chÝnh c¸ nh©n. d. Cung cÊp thÞ tr−êng cÊp 2 vµ t− vÊn cho tæ chøc ph¸t hµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý liªn quan ®Õn ®ît ph¸t hµnh. C©u 285: Tµi liÖu nµo quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng: a. B¶n sao giÊy phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh b. Danh s¸ch vµ s¬ yÕu lý lÞch thµnh viªn HDDQT vµ ban Gi¸m ®èc. c. §¬n xin phÐp ph¸t hµnh. d. B¶n c¸o b¹ch C©u 286: NÕu mét cæ phiÕu ®ang ®−îc mua b¸n ë møc 35USD nh−ng b¹n chØ cã ®Ó mua cæ phiÕu ®ã víi gi¸ lµ 30 USD, b¹n nªn ®Æt lÖnh. a. ThÞ tr−êng b. Giíi h¹n c. a vµ b ®Òu ®óng d. a vµ b ®Òu sai C©u 287: Lý do nµo sau ®©y ®óng víi b¸n khèng chøng kho¸n. a. H−ëng lîi tõ viÖc t¨ng gi¸ chøng kho¸n b. H¹n chÕ rñi ro. C©u 288: C¸c chØ tiªu sau ®©y kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu cña ph©n tÝch c¬ b¶n:
 10. a. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty c. Tû sè P/E. d. ChØ sè gi¸ cña thÞ tr−êng chøng kho¸n. C©u 289: §Ó dù ®o¸n xem viÖc t¨ng, gi¶m gi¸ chøng kho¸n nµo ®ã cã ph¶i lµ khëi ®Çu mét xu h−íng biÕn ®éng lín hay kh«ng, nhµ ph©n tÝch kü thuËt sÏ: a. Xem xÐt kü c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. b. §i thu nhËp c¸c tin ®ån c. Sö dông biÓu ®å d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn C©u 290: C«ng ty ABA cã 10.000 cæ phÇn ®ang l−u hµnh vµ tuyªn bè tr¶ cæ tøc 30% cæ phiÕu kh¸ch hµng cña b¹n cã 100 cæ phÇn ABA, sau khi nhËn cæ tøc b»ng cæ phiÕu tû lÖ së h÷u c«ng ty cña «ng ta lµ bao nhiªu: a. 1% b. 1,3% c. 1,5% d. 1,1% C©u 291: Mét tr¸i phiÕu cã l·i suÊt cao ®ang b¸n víi gi¸ cao h¬n mÖnh gi¸ vµ ®−îc thu håi theo mÖnh gi¸. Bªn nµo sÏ h−ëng lîi vÒ ®iÒu kho¶n b¶o vÖ vÒ lÖnh thu håi: a. Nhµ ®Çu t−. b. Tæ chøc ph¸t hµnh c. Ng−êi ñy th¸c d. C«ng ty m«i giíi chøng kho¸n C©u 292: Giao dÞch theo ph−¬ng thøc khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 50.000 ®ång ®Õn 99.500 ®ång lµ:
 11. a. 100 ®ång b. 200 ®ång c. 300 ®ång d. 500 ®ång C©u 293: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: a. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. b. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. c. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. d. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. C©u 294: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ®èi víi cæ phiÕu cña mét tæ chøc niªn yÕt ®−îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Nam lµ: a. 25% Tæng sè cæ phiÕu b. 49% Tæng sè cæ phiÕu c. 30% Tæng sè cæ phiÕu d. 27% Tæng sè cæ phiÕu C©u 295: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó niªm yÕt tr¸i phiÕu doanh nghiÖp lµ: a. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 10 tû VN§ trë lªn. b. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VN§ trë lªn.
 12. c. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n−íc, doanh nghiÖp t− nh©n cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VN§ trë lªn. d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 296: Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn niªm yÕt tr¸i phiÕu doanh nghiÖp lµ: a. Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i liªn tôc 2 n¨m liÒn tr−íc n¨m xin phÐp niªm yÕt vµ cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. b. Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i liªn tôc 3 n¨m liÒn tr−íc n¨m xin phÐp niªm yÕt vµ cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. c. Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i liªn tôc n¨m liÒn tr−íc n¨m xin phÐp niªm yÕt vµ cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 297: NÕu mét tr¸i phiÕu ®−îc b¸n ®óng b»ng mÖnh gi¸ cña nã th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸iphiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng. C©u 298: NÕu mét tr¸i phiÕu ®−îc b¸n víi gi¸ thÊp h¬n mÖnh gi¸ th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸iphiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu c. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c¬ së ®Ó so s¸nh. C©u 299: NÕu mét tr¸i phiÕu ®−îc b¸n víi gi¸ cao h¬n mÖnh gi¸ th×: a. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu < l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸iphiÕu b. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu = l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu
 13. c. L·i suÊt hiÖn hµnh cña tr¸i phiÕu > l·i suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng. C©u 300: Nhµ ®Çu t− sÏ yªu cÇu mét l·i suÊt nh− thÕ nµo nÕu mua tr¸i phiÕu cã ®iÒu kho¶n cho phÐp nhµ ph¸t hµnh cã thÓ mua l¹i: a. Cao h¬n l·i suÊt c¸c tr¸i phiÕu kh¸c cã cïng kú h¹n b. ThÊp h¬n l·i suÊt c¸c tr¸i phiÕu kh¸c cã cïng kú h¹n. c. B»ng l·i suÊt c¸c tr¸i phiÕu kh¸c cã cïng kú h¹n. d. Tïy nhµ ph¸t hµnh. C©u 301: Trong phiªn giao dÞch gi¸ cæ phiÕu X ®−îc x¸c ®Þnh lµ 32.500 ®ång, nh− vËy nh÷ng lÖnh mua sau sÏ ®−îc thùc hiÖn. a. LÖnh ®Æt mua > 32.500 ®ång b. LÖnh ®Æt mua = 32.500 ®ång c. LÖnh ®Æt mua < 32.500 ®ång d. Tr−êng hîp (a) ch¾c ch¾n ®−îc thùc hiÖn vµ tr−êng hîp (b) cã thÓ ®−îc thùc hiÖn tïy tr−êng hîp cô thÓ. C©u 302: Trong phiªn giao dÞch gi¸ cæ phiÕu X ®−îc x¸c ®Þnh lµ 52.000 ®ång, nh− vËy nh÷ng lÖnh b¸n sau sÏ ®−îc thùc hiªn: a. LÖnh ®Æt b¸n > 52.000 ®ång b. LÖnh ®Æt b¸n = 52.000 ®ång c. LÖnh ®Æt b¸n < 52.000 ®ång C©u 303: ThÞ tr−êng OTC lµ: a. ThÞ tr−êng giao dÞch theo ph−¬ng thøc khíp lÖnh b. ThÞ tr−êng giao dÞch theo ph−¬ng thøc tháa thuËn c. ThÞ tr−êng giao dÞch theo ph−¬ng thøc khíp lÖnh vµ ph−¬ng thøc tháa thuËn. d. Kh«ng cã c©u nµo ®óng. C©u 304: Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi lµ:
 14. a. N¬i giao dÞch nh÷ng chøng kho¸n ®· niªm yÕt. b. N¬i giao dÞch nh÷ng chøng kho¸n ch−a niªm yÕt c. C¶ a vµ b d. ChØ mua b¸n tr¸i phiÕu cña c¸c c«ng ty C©u 305: ChØ sè VN - Index thêi ®iÓm cao nhÊt tÝnh cho tíi hiÖn nay lµ: a. 300 ®iÓm b. 400 ®iÓm c. Trªn 500 ®iÓm d. Kh«ng c©u nµo ®óng. C©u 306: Ng−êi b¸n khèng chøng kho¸n thùc hiÖn hµnh ®éng b¸n khèng khi hä ®i ®o¸n gi¸ cña cæ phiÕu sÏ: a. T¨ng lªn b. Gi¶m ®i c. Kh«ng thay ®æi d. Kh«ng c©u nµo ®óng C©u 307: Lîi nhuËn mµ ng−êi b¸n chøng kho¸n kh«ng nhËn ®−îc lµ: a. (Gi¸ cuèi kú + Cæ tøc) - gi¸ ban ®Çu b. Gi¸ ban ®Çu - (cæ tøc + gi¸ cuèi kú) c. Gi¸ ban ®Çu - Gi¸ cuèi kú d. Gi¸ cuèi kú - gi¸ ban ®Çu C©u 308: Tr¸i phiÕu cã thêi gian gi¸o h¹n dµi sÏ cho nhµ ®Çu t−: a. L·i suÊt æn ®Þnh vµ gi¶tÞ thÞ tr−êng æn ®Þnh. b. L·i suÊt æn ®Þnh vµ gi¸ trÞ thÞ tr−êng biÕn ®éng c. L·i suÊt biÕn ®éng vµ gi¸ trÞ thÞ tr−êng æn ®Þnh d. L·i suÊt biÕn ®éng vµ gi¸ trÞ thÞ tr−êng biÕn ®éng. C©u 309: C¸i g× sau ®©y kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n:
 15. a. Tµi s¶n b. Tæng sè nî c. Vèn l−u ®éng d. Vèn cæ phÇn C©u 310: Trong tr−êng hîp nµo vèn cæ ®«ng sÏ bÞ pha lo·ng: a. Tr¶ cæ tøc b»ng chøng kho¸n b. T¸ch cæ phiÕu c. Tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®−îc chuyÓn sang cæ phiÕu th−êng d. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn. C©u 311: Chøc n¨ng cña thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ: a. DÉn vèn tõ n¬i thõa vèn sang n¬i thiÕu vèn b. H×nh thµnh gi¸ c¸c tµi s¶n, tµi chÝnh c. T¹o tÝnh thanh kho¶n cho tµi s¶n tµi chÝnh d. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng trªn. C©u 312: Kªnh tµi chÝnh gi¸n tiÕp lµ: a. ThÞ tr−êng chøng kho¸n b. ThÞ tr−êng tr¸i phiÕu. d. Së giao dÞch chøng kho¸n C©u 313: ThÞ tr−êng vèn lµ thÞ tr−êng giao dÞch: a. C¸c c«ng cô tµi chÝnh ng¾n h¹n b. C¸c c«ng cô tµi chÝnh trung vµ dµi h¹n c. Kú phiÕu d. TiÒn tÖ C©u 314: ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña: a. ThÞ tr−êng tÝn dông. b. ThÞ tr−êng liªn ng©n hµng c. ThÞ tr−êng vèn
 16. d. ThÞ tr−êng më C©u 315: ThÞ tr−êng chøng kho¸n kh«ng ph¶i lµ: a. N¬i tËp trung vµ ph©n phèi c¸c nguån vèn tiÕt kiÖm b. §Þnh chÕ tµi chÝnh trùc tiÕp. c. N¬i giao dÞch cæ phiÕu d. N¬i ®Êu thÇu c¸c tÝn phiÕu C©u 316: §èi t−îng tham gia mua - b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n cã thÓ lµ: a. ChÝnh phñ b. ñy ban chøng kho¸n Nhµ n−íc c. QuÜ ®Çu t− chøng kho¸n d. Së giao dÞch chøng kho¸n. C©u 317: Tæ chøc nµo kh«ng ®−îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: a. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n b. C«ng ty hîp danh c. Doanh nghiÖp Nhµ n−íc d. C«ng ty cæ phÇn C©u 318: C¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi TTCK lµ: a. Së giao dÞch chøng kho¸n b. HiÖp héi kinh doanh chøng kho¸n. c. ñy ban chøng kho¸n d. ñy ban nh©n d©n thµnh phè C©u 319: C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña TTCK tËp trung a. Mua b¸n trùc tiÕp b. C«ng khai th«ng tin c. Giao dÞch tháa thuËn d. TÊt c¶ ®Òu ®óng
 17. C©u 320: C«ng khai th«ng tin vÒ TTCK ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu ngo¹i trõ a. ChÝnh x¸c b. KÞp thêi c. DÔ tiÕp cËn d. ¦u tiªn kh¸ch hµng C©u 321: ThÞ tr−êng chøng kho¸n thø cÊp lµ: a. ThÞ tr−êng huy ®éng vèn b. ThÞ tr−êng t¹o hµng hãa chøng kho¸n c. ThÞ tr−êng t¹o tÝnh thanh kho¶n cho chøng kho¸n d. TÊt c¶ ®Òu ®óng C©u 322. ThÞ tr−êng chøng kho¸n tËp trung lµ thÞ tr−êng. a. Giao dÞch tháa thuËn diÔn ra ®ång thêi víi giao dÞch khíp lÖnh b. Giao dÞch khíp lÖnh c. Giao dÞch tÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n d. Giao dÞch chøng kho¸n cña c«ng ty võa vµ nhá C©u 323: NhËn ®Þnh nµo lµ sai vÒ thÞ tr−êng thø cÊp a. Lµ n¬i giao dÞch c¸c chøng kho¸n kÐm phÈm chÊt b. Lµ n¬i lu©n chuyÓn vèn ®Çu t− c. Lµ n¬i t¹o c¬ héi ®Çu t− cho c«ng chóng. d. Lµ n¬i chuyÓn ®æi së h÷u vÒ chøng kho¸n C©u 324: Nh÷ng cæ phiÕu nµo ®−îc tù do chuyÓn nh−îng: a. Cæ phiÕu −u ®·i cæ tøc b. Cæ phiÕu −u ®·i biÓu quyÕt c. Cæ phiÕu phæ th«ng d. Cæ phiÕu quü C©u 325: Cæ ®«ng phæ th«ng cã quyÒn: a. NhËn cæ tøc tr−íc tr¸i tøc
 18. b. NhËn thanh lý tµi s¶n ®Çu tiªn khi c«ng ty ph¸ s¶n c. Bá phiÕu d. NhËn thu nhËp cè ®Þnh C©u 326: ThÆng d− vèn ph¸t sinh khi a. C«ng ty lµm ¨n cã l·i b. Chªnh lÖch gi¸ khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi c. C«ng ty t¨ng vèn khi ph¸t hµnh thªm chøng kho¸n d. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn. C©u 327: Gi¸ tr¸iphiÕu vËn ®éng a. Ng−îc chiÒu víi l·i suÊt thÞ tr−êng b. Cïng chiÒu víi l·i suÊt thÞ tr−êng c. Kh«ng chÞu ¶nh h−ëng cña l·i suÊt thÞ tr−êng d. TÊt c¶ ®Òu sai. C©u 328: Khi mua cæ phiÕu nhµ ®Çu t− quan t©m nhÊt ®Õn: a. Gi¸ cæ phiÕu b. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty c. Quan hÖ cung cÇu cña cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng C©u 329: Khi mua tr¸i phiÕu nhµ ®Çu t− quan t©m nhÊt ®Õn g×: a. MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu b. L·i suÊt tr¸i phiÕu c. Thêi h¹n d¸o h¹n cña tr¸i phiÕu d. C¸ch thøc tr¶ l·i tr¸i phiÕu C©u 330: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp trong ®ã a. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ nghÜa vô nî b.Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn ®æi tÊt c¶ c¸c lo¹i cæ phiÕu cña m×nh c. H¹n chÕ sè l−îng cæ ®«ng tèi ®a d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
 19. C©u 331: C«ng ty cæ phÇn b¾t buéc ph¶i cã a. Cæ phiÕu phæ th«ng b. Cæ phiÕu −u ®·i c. Tr¸i phiÕu c«ng ty d. TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªn C©u 332: Môc ®Ých ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ: a. §Ó dÔ dµng qu¶n lý b. §Ó b¶o vÖ c«ng chóng ®Çu t− c. §Ó thu hót ph¸t hµnh d. §Ó dÔ dµng huy ®éng vèn. C©u 333: ë ViÖt Nam, muèn ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng ph¶i: a. §−îc ñy ban chøng kho¸n Nhµ n−íc cÊp phÐp b. §−îc ñy ban chøng kho¸n Nhµ n−íc chÊp thuËn ®¨ng ký c. Xin phÐp bé tµi chÝnh d. Xin phÐp trung t©m giao dÞch C©u 334: NghÞ ®Þnh 144/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ diÒu chØnh. a. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c tæ chøc tÝn dông b. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc cæ phÇn hãa c. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn. d. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn. C©u 335: Ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng bao gåm c¸c h×nh thøc: a. Chµo b¸n s¬ cÊp lÇn ®Çu. b. Chµo b¸n thø cÊp lÇn ®Çu c. Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ra c«ng chóng d. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc trªn.
 20. C©u 336: Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ra c«ng chóng bao gåm: a. Chµo b¸n thªm cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ b. Chµo b¸n thªm cæ phiÕu ®Ó tr¶ cæ tøc c. Chµo b¸n thªm cæ phiÕu th−ëng d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn. C©u 337: ñy ban chøng kho¸n cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng kÓ tõ khi nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ trong thêi h¹n: a. 30 ngµy. b. 30 ngµy lµm viÖc c. 45 ngµy. d. 45 ngµy lµm viÖc. C©u 338: Tr«ng thêi h¹n UBCKNN xem xÐt hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ®èi t−îng cã liªn quan ®−îc phÐp: a. Qu¶ng c¸o chµo mêi mua cæ phiÕu. b. Th¨m dß thÞ tr−êng trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. c. §−îc phÐp sö dông c¸c th«ng tin trong b¶n c¸o b¹ch ®Ó th¨m dß thÞ tr−êng. d. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n trªn. C©u 339: Nh÷ng tæ chøc ®−îc phÐp lµm ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n. a. C«ng ty chøng kho¸n. b. Tæ chøc tÝn dông c. Tæ chøc tÝn dông phi Ng©n hµng d. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n trªn C©u 340: B¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n lµ viÖc tæ chøc b¶o l·nh gióp tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn: a. C¸c thñ tôc tr−íc khi chµo b¸n chøng kho¸n.
nguon tai.lieu . vn