Xem mẫu

BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I 1. Cuộc CM tháng 10 Nga giành thắng lợi năm nào? A. 1916 B. 1917 C. 1918 D. 1919 2. Với chủ trương “dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục nền độc lập cho dân tộc”, đại diện của xu hướng bạo động này là: (trang 11) A. Phan Bội Châu B. Phan Chu Trinh C. Bùi Quang Chiêu D. Nguyến Ái Quốc 3. Với chủ trương “vận động cải cách văn hóa, xã hội; động viên long yêu nước trong nhân dân; đả kích bọn vua quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài”, đại biểu xu hướng cải cách này là: (trang 11) A. Phan Bội Châu B. Phan Chu Trinh C. Nguyễn Ái Quốc D. Trần Phú 4. Ba Danh là một nhân vật như thế nào trong chiến tranh: A. Là tay sai của Pháp B. Trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp C. Là sĩ quan của Mỹ D. Là chiến sĩ yêu nước 5. Vụ ám sát Ba Danh (Bazin) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện? A. 2­1919, một số đảng viên của Tân Việt Cách mạng Đảng B. 2­1929, một số đảng viên của Việt Nam quốc dân Đảng C. 3­1929, một số đảng viên của Đảng Thanh niên cao vọng D. 3­1919, một số đảng viên của Đảng Thanh niên 6. Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời và hoạt động trong bối cảnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên trong tình trạng như thế nào? A. Đang dần suy yếu B. Phát triển mạnh C. Phát triển rất mạnh D. Bình thường 7. Tân Việt Cách mạng Đảng vừa ra đời, trong nội bộ Đảng diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng nào? A. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cải lương B. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tiểu tư sản C. Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tư sản D. Tư tưởng cách mạng tiểu tư sản và tư tưởng cải lương 8. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như tiếng xét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ hàng thế kỷ” ? ( tr.7 ) A. Cuộc cách mạng Nga giành thắng lợi. B. Sự thành lập của Quốc tế cộng sản. C. Sự ra đời của Quốc tế cộng sản. D. Cả A, B, C đều đúng. 9. Quốc tế cộng sản (quốc tế III) được thành lập khi nào? ( tr.8 ) A. 7/1971. B. 3/1918. C. 3/1919. D. 8/1920 10. Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp: (tr.10) A. Xã hội thuộc địa. B. Xã hội nửa phong kiến. C. Xã hội có giai cấp. D. Đáp án A, B đúng. 11. Nhiệm vụ Đảng ta đặt ra trong thực tiễn lịch sử Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp: (tr.10 ) A. Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập tự do cho dân tộc. B. Xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân. C. Chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. D. A, B, C đúng. 12. Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá: “Ông là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia”. Ông là ai? (tr.11 ) A. Phan Bội Châu. B. Phan Châu Trinh. C. Vua Hàm Nghi. D. Cả A, B, C. 13. Tân Việt cách mạng Đảng ra đời khi nào? (tr.12 ) A. 3/1926. B. 5/1927 C. 7/1928. D. 12/1929. 14. Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của Pháp là: (câu 7 tài liệu lịch sử Đảng Cộng sản VN) A. Công nhân và nông dân. B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc. C. Công nhân, nông dân, tiẻu tư sản. D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ. 15. Mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? (tr.10) A. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến. B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. C. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. 16. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trên lập trường cách mạng vô sản vào thời gian nào? (tr14) A. 1917. B. 1918. C. 1919. D. 1920. 17. Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản sơ thảo lần thứ I những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào, ở đâu? (tr.14 ) A. 7/1920­ Pháp. B. 7/1920­ Trung Quốc. C. 7/0920­ Liên Xô. D. 8/1920­ Pháp. 18. Tổ chức Cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? (câu 16 trong tài liệu lịch sử Đảng Cộng sản VN ) A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. B. Đông Dương Cộng sản Đảng. C. An Nam Cộng sản Đảng. D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 19. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? ( tr.20) A. 22/2/1930. B. 24/2/1931. C. 24/2/1930. D. 20/2/1931. 20. Tính chất của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta là: (tr.21 ) A. Tính khoa học. B. Tính cách mạng. C. Tính đúng đắn và tiến bộ. D. Cả A, B, C. 21. Các văn kiện nào được thông qua hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? (tr.20) A. Chánh cương vắn tắt của Đảng. B. Sách lược vắn tắt. C. Tính đúng đắn và tiến bộ. D. Cả 3 đáp án trên. 22. Hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc gồm mấy điểm lớn? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 23. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam ta” ? (tr.22) A. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp. B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn